Rettsdata / Forfattere / Arnfinn Bårdsen

Arnfinn Bårdsen

Høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen er født 1966. Cand.jur. 1992, dr. juris 1999. Han har tidligere arbeidet som amanuensis og førsteamanuensis ved juridisk fakultet i Bergen, som lagdommer, lagmann/avdelingsleder og kst. førstelagmann ved Gulating lagmannsrett. Han tiltrådte som dommer i Høyesterett i 2008 og arbeidet der frem til 2018. Han er for tiden dommer i den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg, hvor han tiltrådte i 2019.

Han tiltrådte som hovedredaktør for Norsk Lovkommentar i 2010.