Rettsdata / Kommune / Tjenesteområder

Tjenesteområder

Alle de relevante kildene og kommentarene er strukturert etter kommunens tjenesteområder:

Teknisk, Eiendom
- Plan 
- Byggesak 
- Samferdsel 
- Vann, avløp, renovasjon og avfall 
- Miljø
- Kommunale entrepriser 
- Eiendomsforvaltning 

Helse, Sosial, Omsorg
- Helse, sosial, omsorg
- Barnerett
- Barnevern, familievernkontorer
- Gjeldsordning
- Asyl, asylmottak, flyktninger, innvandring
- Pensjon, arv, skifte, eldre

Oppvekst
- Skole og undervisning
- Barnehage
- Voksenopplæring
- Universiteter, høyskoler og forskning

Kultur, Frivillighet
- Kultur og fritid
- Livssyn og kirke

Næringsvirksomhet
- Alkohol, servering
- Primærnæringer, kyst

Anskaffelser
- Norge
- Internasjonalt

Forvaltningsrett
- Forvaltningsrett
- Ulovfestet forvaltningsrett
- Arkiv og register
- Fauna, jakt, rovvilt og miljø
- Valg, folkevalgte, lokalstyre
- Beredskap

Arbeidsforhold, HMS
- Individuelle arbeidsforhold
- Kollektive arbeidsforhold
- Arbeidsforhold internasjonalt
- Internkontroll og HMS