Rettsdata / Nyheter / Kommentarutgave til tjenestetvistloven

Kommentarutgave til tjenestetvistloven

Den første fullstendige kommentarutgaven til tjenestetvistloven foreligger nå i første utgave. 

Boken kommenterer hver enkelt bestemmelse i loven med henvisninger til forarbeider, Arbeidsrettens dommer og andre retts- og forvaltningsavgjørelser. Reglene om tarifforhandlinger og mekling i statlig sektor er viet stor plass. Også hovedtariffavtalene i staten er utførlig omtalt i boken.

Boken er rettet mot personalmedarbeidere i statlige virksomheter og ansatte og tillitsvalgte i hovedsammenslutningene og andre tjenestemannsorganisasjoner, dommere, advokater og jurister som arbeider med kollektiv arbeidsrett.

Les mer om boken her. 

Publisert: 6. oktober 2017

Kommentarutgave til tjenestetvistloven

Fremtidsfullmakt

Publisert 5. mars 2018
En fremtidsfullmakt er en fullmakt til en eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren...
Les mer