Rettsdata / Nyheter / Maler og utfyllende veiledning for fremtidsfullmakt i Rettsdata

Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt er en fullmakt til en eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren dersom vedkommende i fremtiden på grunn av sin helsetilstand ikke lenger er i stand til å ivareta sine egne interesser. 

En slik fullmakt gir fullmaktsgiver mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta hans/hennes økonomi og personlige interesser dersom fullmaktsgiver i fremtiden ikke lenger er i stand til det selv. For mange vil bruk av fremtidsfullmakt etter vergemålsloven kapittel 10 fremtre som en bedre og mer fleksibel løsning enn vergemål, hvor Fylkesmannen vil ha et overordnet ansvar, og hvor viktige beslutninger tas av eller krever samtykke fra, Fylkesmannen.

Ordningen er en frivillig, privatrettslig ordning, men hvor nærmere angitte formelle krav må være oppfylt. Rettsdata har i samarbeid med Advokatfirmaet Forsberg utarbeidet maler for henholdsvis ren og vedvarende fremtidsfullmakt, med tilhørende utfyllende veiledning. 

Forsberg og Rettsdata

Du finner dem under Familie, arv og skifte > Fremtidsfullmakter.

Har du ikke Rettsdata? Kontakt oss på rettsdata@rettsdata.no eller 22990420 for gratis prøvetilgang.   

Publisert: 5. mars 2018

Maler og utfyllende veiledning for fremtidsfullmakt i Rettsdata