Rettsdata / Nyheter / "Mangler ved omsetning av boliger" er nå tilgjengelig digitalt i Rettsdata

"Mangler ved omsetning av boliger" er nå tilgjengelig digitalt i Rettsdata

Forfatter og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, Harald Benestad Anderssen, skriver om den største økonomiske transaksjonen en privatperson foretar seg i løpet av livet, omsetning av bolig. 

Sentralt i boken er å undersøke om regelverket for kjøp av boliger lever opp til de grunnleggende retsstatsverdiene om forutberegnelighet og balanse. Videre undersøkes det om reguleringen er tilpasset at den typiske omsetningen av brukte boliger skjer mellom to privatpersoner.

"Mangler ved omsetning av boliger" utkom i papirbok hos Gyldendal Juridisk i 2016. I boken skriver Harald Benestad Anderssen følgende, "Transaksjonen burde derfor ha vært preget av trygghet, klare regler og få tvister. Praksis viser imidlertid at en betydelig andel av transaksjonene ender med tvist mellom selger og kjøper. Uklare lovregler bidrar til å skape utrygghet for de involverte partene." 

Publisert: 30. november 2017

"Mangler ved Omsetning av boliger"

God forvaltningsskikk

Publisert 19. oktober 2018
Hvordan kan vi ivareta borgernes rettssikkerhet i møtet med et omfattende nett av offen...
Les mer