Rettsdata / Nyheter / Oppdatering i Norsk Lovkommentar: tvisteloven og innskuddspensjonsloven

Oppdatering i Norsk Lovkommentar

Oppdateringene omfatter nye kommentarer til tvistelovens kapittel 10, 20, 29, 30 og 31 samt en revisjon av kommentarene til innskuddspensjonsloven.  

Tvisteloven 

Sam E. Harris har, med assistanse av Knut Sverre Skurdal Andresen, skrevet nye kommentarer til tvistelovens kapittel 10202930 og 31. Det er gjort store endringer siden sist hovedrevisjon. Harris har lang juridisk erfaring og bakgrunn som både lovrådgiver og konstituert dommer i Justisdepartementets lovavdeling, samt advokat hos Regjeringsadvokaten. I dag arbeider han som partner i Advokatfirmaet BA-HR DA. 

Du finner loven og kommentarene her

Innskuddspensjonsloven 

Lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) kommenteres av Biørn Bogstad. Bogstad arbeider til daglig som dommer ved Trygderetten og har lang erfaring innen arbeidsrett. I 2015 var han videre redaktør for boken "Trygd og pensjon i EØS" og medforfatter på et av bokens kapitler. Bogstad foretok en hovedrevisjon av innskuddspensjonslovens kommentarer i NLK den 22. januar 2018, og i dag har vi publisert de 219 nye notene i Gyldendal Rettsdata. 

Du finner loven og kommentarene her

Publisert: 30. januar 2018

Oppdatering i Norsk Lovkommentar: tvisteloven og innskuddspensjonsloven