Rettsdata / Nyheter / Politiet i krig og ved okkupasjon er ute i bokhandel

Politiet i krig og ved okkupasjon

I boken drøftes politiets rettslige stilling i krig og ved okkupasjon, både i et folkerettslig og i et nasjonalrettslig perspektiv. 

Boken vil være interessant og relevant for flere: politiet og påtalemyndigheten, Forsvaret, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Politidirektoratet samt jusstudenter og politihøgskolestudenter.

Forfatteren viser hvordan rettstilstanden på området har utviklet seg etter andre verdenskrig og klarlegger det nasjonalrettslige hjemmelsgrunnlaget for regulering av politiets status og virk­somhet i krig og ved okkupasjon. Han gjennomgår videre direktivene som norsk politi har – og har hatt – å forholde seg til i slike situasjoner. Forfatteren drøfter også hvordan regelverket for politiets stilling i krig og ved okkupasjon kan innrettes, og hvilket innhold det bør ha.

Boken er skrevet av Ragnar L. Auglend

Du kan kjøpe boken her

Publisert: 8. november 2018

Politiet i krig og ved okkupasjon er ute i bokhandel