Rettsdata / Nyheter / «Skatte-ABC 2018» er nå tilgjengelig digitalt i Rettsdata

"Skatte-ABC 2018"

Skatte-ABC er en håndbok som beskriver de materielle skattereglene, boken erstatter "Skatte-ABC 2017/2018" og er nå tilgjengelig digitalt i Rettsdata. 

Skatte-ABC 2018 utgis bare i elektronisk form. Den beskriver de materielle skattereglene som gjelder for inntektsåret 2018. Boken skal være oppdatert med endringer i skattelovgivningen, rettspraksis, administrative uttalelser mv. per 12. juni 2018. Forslag til skattelovendringer som ble fremmet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2018 var ikke endelig vedtatt ved redaksjonens avslutning. Fremstillingen er her basert på Prop. 86 LS (2017-2018) og Innst. 400 S (2017-2018).

Boken er inndelt i 227 emner, enkelte beslektede emner er samlet ved at emnene er gitt felles innledningsord, f.eks. aksjer, bil, bolig, driftsmiddel, forsikring, merkostnader, pensjon, personinntekt og utland. Bakerst i boken finnes blant annet en del satser («Satser mv.»). Det er henvist til lover, forskrifter mv. under emneoverskriften til det enkelte emnet. Det er også innarbeidet henvisninger i teksten. Tilføyelser/endringer i forhold til det som sto i foregående utgave er markert med en loddrett strek i margen. Dette gjelder både materielle endringer og omskrivninger/presiseringer mv. som gjøres uten at det er tilsiktet realitetsendringer.

Skatte-ABC het tidligere Lignings-ABC.

Du finner boken i Rettsdata her

Har du ikke Rettsdata? Kontakt oss her for gratis prøvetilgang:

Publisert: 6. juli 2018

«Skatte-ABC 2018» er nå tilgjengelig digitalt i Rettsdata