Rettsdata / Om oss / Bruksbetingelser

Bruksbetingelser

Ansvarsbegrensning, disclaimer og bruksbetingelser - Gyldendal Rettsdata

Vedlegg til avtale med kunde og inntatt elektronisk i databasene.

(1)      
Gyldendal Rettsdatas mål er til enhver tid å tilrettelegge databasegrunnlaget profesjonelt, slik at det oppfyller både teoretiske og praktiske behov. For å sikre dette samarbeider vi med til sammen flere hundre redaktører, redaksjonelle samarbeidspartnere og forfattere.

(2)      
Redaktører, redaksjonelle samarbeidspartnere, forfattere, bidragsytere og andre innholdsleverandører til Gyldendal Rettsdata besørger utarbeidelse av innhold og kvalitetskontroll på overleveringstidspunktet av materialet. Forholdet mellom Gyldendal Rettsdata og Gyldendal Rettsdatas leverandører er regulert i separate avtaler.

(Forbehold om feil og mangler)

(3)      
Innholdet i Gyldendal Rettsdatas databaser søkes oppdatert fortløpende. Det kan likevel forekomme feil eller mangler ved innholdet eller den praktiske tilretteleggelsen, herunder manglende oppdatering eller ajourføring. Vi ber om at eventuelle feil og mangler blir meddelt Gyldendal Rettsdata.

(4)     
Gyldendal Rettsdata forbeholder seg retten til å endre hele eller deler av tjenesten uten forutgående varsel.

 
(Brukere og kunder – ansvar)

(5)      
Ethvert krav fra kunder og brukere må rettes mot Gyldendal Rettsdata. Kunder og brukere kan ikke under noen omstendighet rette noe krav mot utgiver, redaktører, redaksjonelle samarbeidspartnere, forfattere, bidragsytere eller andre innholdsleverandører til Gyldendal Rettsdata.

(6)     
Gyldendal Rettsdata skal ikke ha noe ansvar overfor noen annen person enn dem som benytter databasene i henhold til avtale med Gyldendal Rettsdata. Kunder forutsettes å regulere eget ansvar overfor brukere som gis tilgang til Gyldendal Rettsdatas databaser gjennom kundens avtale med Gyldendal Rettsdata.

(7)     
Kunder og brukere plikter å gjøre seg kjent med Gyldendal Rettsdatas databaser, dokumenter og materiale.

(8)      
Bruken av Gyldendal Rettsdatas databaser forutsetter juridisk kompetanse, endog spesialistkompetanse innenfor enkelte felt. Gyldendal Rettsdatas databaser, dokumenter og materiale er, med mindre annet er spesifisert, ikke særskilt tilrettelagt for den enkelte kunde eller bruker.

(9)      
Brukeren er ansvarlig, og bærer risikoen, for at databaser, dokumenter og materiale anvendes korrekt og må foreta nødvendig kontroll, endring og justering for sin aktuelle bruk og sammenheng. Ved tvil om korrekt bruk anbefales alltid advokat-/juristbistand. Feil bruk gir aldri grunnlag for krav mot Gyldendal Rettsdata.

(10)   
Feil eller mangler på grunnlag av manglende oppdatering eller ajourføring gir ikke grunnlag for hverken prisavslag, skadeserstatning eller andre krav mot Gyldendal Rettsdata. Selv om innholdet i Gyldendal Rettsdatas databaser søkes oppdatert fortløpende, gir Gyldendal Rettsdata ingen garanti om at innholdet i databasene til enhver tid vil være oppdatert eller ajourført. Brukeren er selv ansvarlig for å kontrollere at innhold, dokumenter og annet materiale som benyttes eller videreformidles av brukeren, i opprinnelig eller bearbeidet form, er tilstrekkelig oppdatert. 

(11)  
Kunder og brukere er selv ansvarlig, og bærer risikoen, for enhver endring som gjøres i form og innhold i databaser, dokumenter og annet materiale. Dette gjelder også der kunde eller bruker i henhold til avtale har rett til å gjøre endringer.

(12)   
Gyldendal Rettsdatas ansvar for andre feil eller mangler i databasegrunnlaget er i alle tilfeller begrenset til direkte tap som følge av grov uaktsomhet hos Gyldendal Rettsdata og er oppad begrenset til NOK 35 000 for hvert skadetilfelle. Brukeren kan likevel ikke bygge krav på tap som er oppstått som følge av feil eller mangler i databaser, dokumenter og materiale som brukeren kjente til eller måtte kjenne ved anvendelsen.

(13)   
Tap som søkes dekket av Gyldendal Rettsdata må meldes Gyldendal Rettsdata innen rimelig tid etter at kunden ble klar over tapet. Påberopt tap skal dokumenteres i kravet sendt Gyldendal Rettsdata.

(Særlig om IFRS-basen)

(14)   
Tilleggsbetingelser gjelder for bruk av IFRS-basen (engelsk versjon). Se kundeavtalens punkt 3.11.

(Rettigheter mv.)

(15)   
Gyldendal Rettsdata har alle rettigheter til databasene, herunder opphavsretten, til de redaksjonelle bidragene, i original og i redigert form. Innhold gjengis elektronisk, og kan dessuten gjengis helt eller delvis trykket, også i markedsføringsøyemed.

(16)   
Gyldendal Rettsdata kan overdra hele eller deler av sine rettigheter i avtalen til andre uten samtykke fra kunder, brukere eller redaksjonelle samarbeidspartnere.

(Teknisk)

(17)   
Ved tekniske feil på databaser, tilgang, systemfeil mv., er Gyldendal Rettsdatas ansvar begrenset til eventuell kreditering av abonnentspriser i den aktuelle abonnementsperiode den aktuelle feilen foreligger.

(18)   
Kunden/bruker bærer i alle tilfelle risiko for:

a)                     Maskin og programutrustning, herunder kompatibilitet, og

b)                     Problemer i eget nettverk.