Innhold
Innhold
L17.03.1916

Lov om straff for internerte militære

Lov om straffebestemmelser for utenlandske militærpersoner som er internert her i riket under krig mellem fremmede magter

L17.03.1916 Lov om straffebestemmelser for utenlandske militærpersoner som er internert her i riket under krig mellem fremmede magter.

§ 1.

En utenlandsk militærperson, som er tilbakeholdt, bevogtet eller paa anden maate internert her i riket under krig mellem fremmede magter og som uten tilladelse forlater eller søker at forlate et anvist interneringsomraade eller overtræder betingelserne for en meddelt tilladelse til større bevægelsesfrihet inden rikets grænser, straffes med arrest eller fængsel indtil 2 aar.

Paa samme maate straffes en utenlandsk militærperson, som er internert her i riket og medvirker til et saadant lovbrud.

§ 2.

En utenlandsk militærperson, som under internering her i riket overtræder nogen forskrift, som er git av en offentlig myndighet angaaende interneringen, straffes med arrest eller fængsel indtil 6 maaneder.

§ 3.

De strafbare handlinger, som omhandles i §§ 1 og 2, er militære lovbrud.

De kan straffes disiplinært med refselse i samsvar med reglene i lov 20. mai 1988 nr. 32 om militær disiplinærmyndighet.

§ 4.

En utenlandsk militærperson, som under internering her i riket gjør sig skyldig i noget lovbrud mot militær tugt og orden, som ikke er strafbart efter § 1 eller § 2, kan straffes disciplinært med revselse.

§ 5.

(Opphevet ved lov 26 nov 1954 nr. 6.)

§ 6.

Denne lov træder i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy