Innhold
Innhold
L17.07.1925 nr. 11

Svalbardloven

Lov om Svalbard

L17.07.1925 nr. 11 Lov om Svalbard.

1ste kapitel. Svalbards forhold til Norge.

§ 1.

Svalbard er en del av kongeriket Norge.

Til Svalbard hører Bjørnøya, Vest-Spitsbergen , Nordostlandet, Barents øy, Edge øy, Kong Karls land, Hopen, Prins Karls Forland og alle andre øer, holmer og skjær mellem 10º og 35º lengde øst for Greenwich og mellem 74º og 81º nordlig bredde.

§ 2.

Norsk privatrett og strafferett og den norske lovgivning om rettspleien gjelder for Svalbard, når ikke annet er fastsatt .

Andre lovbestemmelser gjelder ikke for Svalbard, uten når det særskilt er fastsatt .

§ 3.

Lovene om offentlige tjenestemenn, om betaling for offentlige forretninger, om mynt, mål og vekt, om tid, om formidling av landsdekkende postsendinger, om elektronisk kommunikasjon , om arbeidervern og om arbeidstvister skal gjelde for Svalbard med de endringer som Kongen fastsetter av hensyn til de stedlige forhold.

§ 4.

Kongen kan utferdige alminnelige forskrifter om kirke- , skole- og forsorgsvesenet, om den offentlige orden , om utvisning , lege- og sunnhetsvesenet , om bygnings- og brannvesenet , om ildsfarlige gjenstander , om skipsfart , luftfart og annen samferdsel , om turisme , om industrielt rettsvern , om bergverksdrift , saltvannsfiske , fangst av ikke stedegne sjøpattedyr og annen næringsdrift og om oppgaver til den offisielle statistikk . Kongen kan også utferdige forskrift om begrensninger i virksomhet som vil kunne være til skade for forskningsaktivitet i bestemte områder av spesiell verdi for forskningen.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forskrifter gitt i medhold av første ledd eller forbud eller påbud gitt i medhold av forskriftene, straffes med bøter eller med fengsel i inntil 1 år, med mindre forskriften fastsetter lavere straff.

Ved overtredelse av regler om fiske og fangst i Svalbards indre farvann og sjøterritorium gjelder lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 64 annet og fjerde ledd og 65 tilsvarende. Forsøk straffes i slike tilfeller på samme måte som fullbyrdet overtredelse.

2net kapitel. Styre og rettspleie.

§ 5.

På Svalbard skal der være en sysselmann , som opnevnes av Kongen .

Sysselmannen har samme myndighet som en fylkesmann . Sysselmannen er også politimester (politichef) og notarius publicus, så lenge det ikke er særskilte tjenestemenn i disse stillinger .

På Svalbard er sysselmannen namsmann og hovedstevnevitne. Veksel- og sjekkprotester tas opp av sysselmannen.

§ 6.

Lagmannsrett for Svalbard er lagmannsretten for det lagsogn som Kongen fastsetter .

§ 7.

Svalbard hører under den tingrett som Kongen fastsetter.

§ 8.

Medlemmer og varamedlemmer av Svalbard forliksråd velges av Longyearbyen lokalstyre selv. Sysselmannen er sekretariat for forliksrådet.

§ 9.

(Opphevet ved lov 30 aug 2002 nr. 67 (i kraft 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).)

§ 10.

Skjønn i ekspropriasjonssaker avgis av tre skjønnsmedlemmer . Overskjønn avgis av fem skjønnsmedlemmer og styres av sysselmannen.

Er saken særlig viktig, kan Kongen etter begjæring av en part bestemme at en skjønnsstyrer som oppnevnes av Kongen og to skjønnsmedlemmer skal avgi skjønnet. Overskjønn avgis i så fall av fem skjønnsmedlemmer og styres av en skjønnsstyrer som Kongen oppnevner.

§ 11.

På Svalbard velger lokalstyret selv meddommere hvert fjerde år. Valget foregår etter hvert valg til lokalstyret og gjelder for fire år fra 1. mai det påfølgende år. Når rettsmøte skal holdes på Svalbard, skal en av domstolens tjenestemenn ta ut meddommere ved loddtrekning.

Skjønnsmedlemmer og rettsvitner oppnevnes av retten.

De som opnevnes, plikter å ta imot hvervet. Reise- og kostgodtgjørelse kan tilstås efter regler som Kongen fastsetter.

§ 12.

På Svalbard kan meldinger om dødsfall etter lov 21. februar 1930 om skifte § 12 a gis til sysselmannen.

§ 13.

Tinglysingsregisteret (grunnboken) for Svalbard er et edb-basert register over tinglyste dokumenter som gjelder fast eiendom. Føringen av grunnboken skjer ved elektronisk databehandling. Forskrifter fastsatt med hjemmel i lov om tinglysing gis anvendelse så langt de passer. Departementet kan gi særskilte forskrifter for grunnboken for Svalbard.

3dje kapitel. Særregler om personlige rettsforhold.

§ 14.

(Opphevet ved lov 26 mars 2010 nr. 9 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 5 apr 2013 nr. 338) som endret ved lov 5 apr 2013 nr. 12.)

§ 15.

(Opphevet ved lov 26 mars 2010 nr. 9 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 5 apr 2013 nr. 338) som endret ved lov 5 apr 2013 nr. 12.)

§ 16.

(Opphevet ved lov 16 juni 1989 nr. 68.)

§ 17.

Oprettes ektepakt forut for ekteskapet , og vigselmannen påtegner en bevidnelse om tiden, er ektepakten gyldig også overfor tredjemann like fra giftermålet, dersom den blir tinglyst innen ett år.

§ 18.

Mekling mellom ektefeller etter ekteskaplovens bestemmelser kan foretas av sysselmannen eller av en vigselmann.

§ 19.

Sysselmannen gjør også tjeneste som bidragfoged efter lovene om foreldre og barn .

§ 20.

(Opphevet ved lov 17 juli 1992 nr. 100.)

§ 21.

Lovene om odels- og åsætesrett gjelder ikke for Svalbard.

4de kapitel. Særregler om eiendomsforholdene.

§ 22.

All grunn, som ikke blir tilkjent nogen til eiendom efter Svalbardtraktaten , er statsgrunn og er som sådan undergitt statens eiendomsrett.

Ingen kan vinne hevd på eiendomsrett eller bruksrett til statsgrunn. Rettigheter som staten har over avhendet statsgrunn, kan ikke falle bort ved hevd.

§ 23.

Over grunn som er tilkjent privat eier efter Svalbardtraktaten , kan statsborgere i de land, som er med på traktaten, erhverve så vel eiendomsrett som bruksrett uten tillatelse. Det samme gjelder lovlig stiftet selskap, som har sitt styre i disse stater.

Pantebokføreren kan forlange bevis fra vedkommende myndighet i hjemlandet for at en utlending eller et utenlandsk selskap opfyller disse vilkår.

§ 24.

Dersom eieren eller brukeren av fast eiendom på Svalbard ikke bor eller har fast ophold i Norge eller på Svalbard, skal han ha en fullmektig som bor i riket og har fullmakt til å representere ham i alt som angår eiendommen. Det samme gjelder, når eieren eller brukeren er et selskap med styre i utlandet.

Fullmakten med fullmektigens navn og stilling skal tinglyses.

Er ikke slik fullmakt gitt og tinglyst, kan underdommeren opnevne en fullmektig efter begjæring av en interessert. Opnevnelsen skal tinglyses og gjelder inntil eieren eller brukeren selv tinglyser fullmakt.

§ 25.

Myndighet til å holde kart- og delingsforretning på Svalbard tilligger sysselmannen eller den sysselmannen bemyndiger. Ved delingsforretninger og kartforretninger som er krevd av den som har grunnbokshjemmel eller den som har leiet vedkommende grunnareal for mer enn 10 år, skal det settes opp målebrev. Ved delingsforretninger må hjemmelsbrev på det fraskilte ikke tinglyses før målebrevet. Sysselmannen eller den som er bemyndiget etter første punktum, tildeler offisielle registerbetegnelser i forbindelse med at målebrev settes opp. Sysselmannen eller den bemyndigede skal tinglyse målebrevet og rapportere opplysninger til det offisielle grunneiendoms-, adresse- og bygningsregister (GAB).

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring av kart- og delingsforretninger og fastsette gebyr for forretninger etter denne paragrafen.

§ 26.

Grunneieren har enerett til jakt og fangst på eiendommen:

 • a)

  i nærheten av bosteder, hus, magasiner, verksteder og andre bygg som har til formål å nytte ut eiendommen;

 • b)

  innenfor en avstand av 10 km. fra hovedsætet for virksomheten eller utnyttingen av eiendommen.

§ 27.

Utenfor de områder som er nevnt i § 26, har jægere, fangstmenn, fiskere og egg- og dunsamlere rett til å ha hytter og andre innretninger, som de trenger for sitt ophold og arbeide, når det ikke er til ulempe for grunneieren .

De som vil drive videnskapelige undersøkelser, har samme rett utenfor de områder som er nevnt i § 26 a.

Tvist om anvendelsen av disse forskrifter avgjøres av sysselmannen med endelig virkning.

§ 28.

Tvungen avståelse av eiendomsrett eller bruksrett over fast eiendom i andre tilfelle enn bergverksordningen hjemler, kan Kongen tillate:

 • 1.

  når staten eller private vil bygge havn, kai, dokk, vei, transportinnretning, vannledning, kraftoverføring, telegraf eller telefon;

 • 2.

  når staten ellers trenger grunn til offentlig eller videnskapelig bruk.

Eieren og andre rettighetshavere skal få adgang til å uttale sig, før Kongen gir tillatelsen.

5te kapitel. Longyearbyen lokalstyre

§ 29.

Formålet med dette kapitlet er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig lokalt folkestyre i Longyearbyen, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av fellesinteressene innenfor rammen av norsk svalbardpolitikk, og med sikte på en miljøforsvarlig og bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet. Bestemmelsene i dette kapitlet skal også legge til rette for en tillitskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard.

Dette kapitlet gjelder for Longyearbyen lokalstyres virksomhet.

§ 30.

Longyearbyen skal ha et folkevalgt styre (lokalstyret), som er det øverste organet i Longyearbyen lokalstyre. Lokalstyret treffer vedtak på vegne av Longyearbyen lokalstyre, så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

Longyearbyen lokalstyre er et eget rettssubjekt og kan ta avgjørelser på eget initiativ og ansvar.

§ 31.

Longyearbyen lokalstyre kan drive virksomhet av allmenn interesse som har tilknytning til Longyearbyen , og som ikke ivaretas av staten.

Longyearbyen lokalstyre utøver sin myndighet og virksomhet innenfor nasjonale rammer og rammen av norsk svalbardpolitikk.

Longyearbyen lokalstyre har ansvar for infrastruktur i Longyearbyen som ikke er tillagt staten eller andre. Lokalstyret kan selv fastsette gebyr for slike tjenester. Gebyret skal beregnes ut fra prinsippet om selvkost, jf. § 41 bokstav b.

§ 32.

Forvaltningsloven, offentleglova og arkivlova gjelder tilsvarende for Longyearbyen lokalstyre som for kommunene.

Longyearbyen lokalstyre skal aktivt informere om sin egen virksomhet og om virksomhet som andre rettssubjekter utfører på vegne av lokalstyret. Longyearbyen lokalstyre skal også legge til rette for at alle kan få tilgang til slik informasjon.

§ 33.

Longyearbyen lokalstyres myndighetsområde er arealplanområdet for Longyearbyen slik dette fastsettes ved forskrift i medhold av lov om miljøvern på Svalbard.

§ 34.

Lokalstyret velges av og blant de stemmeberettigede innbyggere med bostedsadresse i Longyearbyen.

Medlemmene i lokalstyret skal velges ved forholdsvalg. Dersom det ikke foreligger mer enn ett godkjent listeforslag, holdes valget likevel som et flertallsvalg. Valget gjelder for fire år. Det kan i løpet av perioden holdes suppleringsvalg etter egne regler.

Lokalstyret skal ha minst elleve medlemmer, og medlemstallet skal være et oddetall. Endring av medlemstallet vedtas av lokalstyret selv senest 31. desember i nest siste år av valgperioden, med virkning for kommende valgperiode.

Departementet gir forskrift om stemmerett, valgbarhet, gjennomføring av valg og suppleringsvalg til lokalstyret.

§ 35.

Folkevalgte organer skal opprettes etter bestemmelsene i denne loven eller etter bestemmelser om slike organer i andre lover.

Folkevalgte organer etter denne loven er

 • a)

  lokalstyret

 • b)

  administrasjonsutvalget

 • c)

  utvalg, inkludert kontrollutvalget

 • d)

  arbeidsutvalg

 • e)

  lokalstyrekomiteer

 • f)

  folkevalgte organer hjemlet i særlov.

Folkevalgte organer som nevnt i andre ledd bokstav a, b, c og e skal ha navn som inkluderer den betegnelsen som er brukt om organet der.

Med folkevalgte menes i dette kapitlet medlemmer av lokalstyret og personer som et folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt organ eller et annet organ i Longyearbyen lokalstyre etter § 35 a.

§ 35 a.

Andre organer i Longyearbyen lokalstyre skal opprettes etter bestemmelsene i denne loven.

Andre organer i Longyearbyen lokalstyre etter denne loven er

 • a)

  partssammensatte utvalg

 • b)

  styret for en institusjon

 • c)

  styret for et lokalstyreforetak

 • d)

  ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom.

For øvrig gjelder de samme bestemmelsene som for folkevalgte organer etter § 35.

§ 35 b.

Kommuneloven § 5-3 tredje ledd om intern delegering og § 5-4 om delegering til andre rettssubjekter gjelder tilsvarende for Longyearbyen lokalstyre.

Lokalstyret velger selv et administrasjonsutvalg med minst fem medlemmer. Kommuneloven § 5-6 andre til femte ledd om formannskap og fylkesutvalg gjelder tilsvarende for valg av medlemmer og administrasjonsutvalgets virksomhet.

Lokalstyret kan selv opprette utvalg for lokale formål eller for deler av Longyearbyen lokalstyres virksomhet. Slike utvalg skal ha minst tre medlemmer. Kommuneloven § 5-7 andre til femte ledd om utvalg gjelder tilsvarende for valg av medlemmer og utvalgenes virksomhet.

Kommuneloven §§ 5-9, 5-10, 5-11, 5-13 og 5-14 om kommunestyrekomiteer, styret for institusjon, partssammensatte utvalg, reglement for folkevalgte organer og reglement for delegering og innstilling gjelder tilsvarende for Longyearbyen lokalstyre.

Longyearbyen lokalstyre skal selv velge et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Kommuneloven § 5-12 tredje til femte ledd gjelder tilsvarende.

§ 36.

Lokalstyret velger selv en leder og en nestleder blant administrasjonsutvalgets medlemmer. De som skal velges, må før valget ha samtykket til å stille til valg. Lokalstyrelederen og nestlederen velges for hele valgperioden. Kommuneloven § 6-1 og § 6-2 fjerde ledd gjelder tilsvarende for Longyearbyen lokalstyre.

§ 36 a.

Kommuneloven kapittel 7 om valg til folkevalgte organer og kapittel 8 om rettigheter og plikter for folkevalgte gjelder tilsvarende for Longyearbyen lokalstyre, med unntak av §§ 7-2 og 7-3 og med den tilpasningen som følger av andre ledd.

Det konstituerende møtet etter kommuneloven § 7-1 første ledd skal holdes innen seks uker etter at valgoppgjøret er avsluttet.

§ 36 b.

Denne bestemmelsen gjelder ved valg til

 • a)

  utvalg, inkludert kontrollutvalg og partssammensatte utvalg

 • b)

  styret for en institusjon

 • c)

  styret for et lokalstyreforetak

 • d)

  folkevalgte organer hjemlet i en særlov.

En person er valgbar og plikter å ta imot valg hvis følgende vilkår er oppfylt:

 • a)

  Han eller hun har stemmerett ved lokalstyrevalg.

 • b)

  Han eller hun er innført i befolkningsregisteret som bosatt i Longyearbyen på valgtidspunktet.

 • c)

  Han eller hun har skriftlig samtykket til å stille til valg.

Personer som ikke har nådd stemmerettsalderen, men som for øvrig fyller vilkårene for valgbarhet og stemmerett, er valgbare, men er ikke pliktige til å ta imot valg.

§ 36 c.

Utelukket fra valg til organer nevnt i § 36 b er

 • a)

  sysselmannen og assisterende sysselmann

 • b)

  administrasjonssjefen i Longyearbyen lokalstyre og dennes stedfortreder

 • c)

  sektorsjefer og ledere på tilsvarende nivå

 • d)

  sekretærer for lokalstyret

 • e)

  den som har ansvaret for regnskapsfunksjonen i Longyearbyen lokalstyre

 • f)

  den som foretar revisjonen i Longyearbyen lokalstyre

 • g)

  ansatte i sekretariatet i kontrollutvalget.

Medlemmer og varamedlemmer av kontrollutvalget kan ikke velges som

 • a)

  leder eller nestleder for lokalstyret

 • b)

  medlem eller varamedlem av administrasjonsutvalget

 • c)

  medlem eller varamedlem av et folkevalgt organ med beslutningsmyndighet

 • d)

  medlem eller varamedlem av en lokalstyrekomité.

Den som er ansvarlig for regnskapet i et lokalstyreforetak, er ikke valgbar til styret i foretaket.

En kandidat ved lokalstyrevalget er ikke valgbar til stemmestyret, jf. forskrift 14. mai 2007 nr. 506 om lokalstyrevalg § 7-4 første ledd.

En kandidat som ellers ville vært utelukket fra valg på grunn av sin stilling, er likevel valgbar hvis han eller hun har fratrådt stillingen når organet trer i funksjon.

§ 37.

Kommuneloven §§ 11-2 til 11-13 om saksbehandlingen i folkevalgte organer gjelder tilsvarende for Longyearbyen lokalstyre. For styret i et lokalstyreforetak gjelder bare § 11-3 andre og tredje ledd og §§ 11-4 til 11-7, 11-10 og 11-11.

§ 38.

(Opphevet ved lov 24. mai 2019 nr. 17 i kraft 28. oktober 2019).

§ 39.

Lokalstyret ansetter selv en administrasjonssjef, som skal være leder av Longyearbyen lokalstyres administrasjon.

Kommuneloven kapittel 13 om administrasjonen gjelder tilsvarende for Longyearbyen lokalstyre.

§ 39 a.

(Opphevet ved lov 24. mai 2019 nr. 17 i kraft 28. oktober 2019).

§ 40.

Kommuneloven kapittel 14 om økonomiforvaltning gjelder tilsvarende for Longyearbyen lokalstyre, med unntak av §§ 14-8 og 14-17 første ledd andre punktum. Økonomiplanen, årsbudsjettet, årsregnskapene, årsberetningene og saksdokumentene fra det innstillende organet skal sendes departementet til orientering.

Kommuneloven kapittel 16 om kommunenes og fylkeskommunenes rapportering til staten gjelder tilsvarende for Longyearbyen lokalstyre.

§ 41.

Følgende kapitler i kommuneloven gjelder tilsvarende for Longyearbyen lokalstyre

§ 42.

(Opphevet ved lov 24. mai 2019 nr. 17 i kraft 28. oktober 2019).

§ 43.

(Opphevet ved lov 24. mai 2019 nr. 17 i kraft 28. oktober 2019, jf. vedtak 21.oktober 2019 nr. 1402).

§ 44.

(Opphevet ved lov 24. mai 2019 nr. 17 i kraft 28. oktober 2019).

§ 44 a.

(Opphevet ved lov 24. mai 2019 nr. 17 i kraft 28. oktober 2019).

6te kapitel. Forskjellige bestemmelser.

§ 45.

Kongen kan fastsette at personer og selskaper fra stater som står utenfor Svalbardtraktaten skal kunne erhverve bergverksrettigheter, eiendomsrett eller bruksrett til fast eiendom på Svalbard helt eller delvis på samme vilkår som om de hørte hjemme i traktatstatene.

§ 46.

Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen fastsetter.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy