Innhold
Innhold
L27.02.1930 nr. 3

Bilandsloven

Lov om Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m. (bilandsloven)

L27.02.1930 nr. 3 Lov om Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m. (bilandsloven)

§ 1.

Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land (45º ø.l.-20º v.l.) er underlagt norsk statshøyhet som biland.

§ 2.

Norsk privatrett og strafferett og den norske lovgivning om rettspleien gjelder for Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land. I hvilken utstrekning andre lover skal gjelde, bestemmes av Kongen. I disse lover og i lovgivningen om rettspleien kan Kongen foreta endringer, når de stedlige forhold måtte gjøre det påkrevd.

Bestemmelsen i lov om Svalbard av 17 juli 1925 § 4 får tilsvarende anvendelse.

Kongen kan gi forskrifter om miljøvern på Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land. Bestemmelsen i lov om Svalbard av 17. juli 1925 § 4 andre ledd får tilsvarende anvendelse.

§ 3.

All grunn som ikke blir avhendet til private, tilhører staten.

Ingen kan vinne hevd på eiendomsrett eller bruksrett til statsgrunn.

Rettigheter som staten har over avhendet grunn, kan ikke falle bort ved hevd.

§ 4.

Uten samtykke av Kongen er det på område som nevnt i § 1 forbudt å foreta atomeksplosjon eller å anbringe radioaktivt avfall.

§ 5.

Departementet kan gi en eller flere personer myndighet til som tilsynsmenn når som helst å inspisere stasjoner, anlegg, utstyr, skip, fly og annet på eller ved Bouvet-øya, Peter I's øy, Dronning Maud Land eller andre deler av Antarktis.

Ved mellomfolkelig overenskomst som tiltres av Norge, kan bestemmes at observatører utpekt av en konvensjonstat skal gis adgang til å utføre slik inspeksjon som nevnt i første ledd uansett hvem som er eier eller besitter.

Enhver plikter å gi personer utpekt etter første eller annet ledd adgang til de steder som de i tjenestens medfør ønsker å inspisere. Når det gjelder anlegg m.v. på eller ved Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land kan om nødvendig adgang tiltvinges ved hjelp av norsk tilsynsmann eller annen norsk myndighet.

§ 6.

Ved mellomfolkelig overenskomst som tiltres av Norge, kan fremmede statsborgere uten hinder av norsk lov innrømmes immunitet for, handlinger eller unnlatelser som finner sted mens de oppholder seg på eller ved Bouvet-øya, Peter I's øy, Dronning Maud Land eller andre deler av Antarktis.

§ 7.

Kongen kan gi nærmere regler til utfylling og gjennomføring av denne lov.

Kongen kan gi bestemmelser til gjennomføring av mellomfolkelige overenskomster, anbefalinger og bestemmelser som Norge har sluttet seg til. Kongen kan herunder fastsette bestemmelser om ansvar og krav til effektive mottiltak ved hendelser som har eller kan ha miljøskadelige følger, og fastsette bestemmelser om forebyggende tiltak. Kongen kan fastsette plikt til å tegne forsikring til dekning av slikt ansvar.

Bestemmelser som nevnt i annet ledd kan gis for alle norske biland og andre deler av Antarktis.

§ 8.

Den som forsettlig eller aktløst overtrer denne lovs §§ 4-5 eller bestemmelser gitt i medhold av de nevnte paragrafer eller § 7, straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 år eller med begge deler .

§ 9.

Denne lov trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy