Innhold
Innhold
L24.06.1938 nr. 13

Eiendomsmeglingsloven av 1938 [OPPHEVET]

Lov om eiendomsmegling

L24.06.1938 nr. 13 Lov om eiendomsmegling. [OPPHEVET]

§ 7.

Megleren skal stille sikkerhet i den utstrekning og på den måte som vedkommende departement bestemmer.

Sikkerheten hefter for ethvert ansvar som vedkommende pådrar sig under utøvelse av meglerhvervet.

Krav på å få en fordring fyldestgjort av sikkerheten foreldes i ett år. Kravet ansees i så henseende betimelig påtalt når kravet er kommet inn til departementet innen foreldelsefristens utløp. Foreldelsefristen regnes fra det tidspunkt som er nevnt i lov av 18 mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer § 9 første punktum.

Uten hensyn til bestemmelsen i det foregående ledd ophører dog sikkerheten i alle tilfelle å hefte og kan forlanges tilbakelevert når den er ombyttet med ny sikkerhet som vedkommende departement har godtatt og som omfatter også ansvar som megleren tidligere har pådratt seg. Likeså opphører sikkerheten å hefte når ett år er gått fra den tid da departementet har mottatt meglerens meddelelse om at han opphører med sin meglervirksomhet eller fra den tid da meglerens bevilling er satt ut av kraft, tilbakekalt eller bortfalt i henhold til § 16, og der ikke innen den ovennevnte tid (frist) er anmeldt noe krav, men ellers først når de anmeldte krav er fyldestgjort eller av annen grunn bortfalt. Etter den ovennevnte tid (frist) kan sikkerheten forlanges innskrenket til det som trenges for å dekke de anmeldte krav.

§ 8.

Den som mener å ha krav å gjøre gjeldende overfor en megler eller hans bo og vil søke dekning i sikkerheten, må sende skriftlig anmeldelse derom til vedkommende departement bilagt med de dokumenter som kravet støtter sig til. Departementet underretter i anbefalt brev megleren eller hans bo og eventuelt den som måtte ha stillet sikkerheten. Hvis kravet og dets rett til dekning i meglersikkerheten ikke er fastslått overfor megleren eller hans bo på bindende måte, gir departementet megleren eller hans bo » og eventuelt garantisten » en frist på inntil 3 uker fra brevets avsendelse til å meddele om kravet anerkjennes til utbetaling eller ikke.

Bestrides kravet av megleren eller hans bo » eller eventuelt av vedkommende garantist » skal departementet i rekommandert brev snarest mulig sende anmelderen underretning derom samt om at retten til å begjære kravet fyldestgjort av sikkerheten tapes hvis det ikke innen 3 måneder fra avsendelsen av underretningen godtgjøres for departementet at tvisten er løst eller at det nødvendige er foretatt for å få den løst.

Når et anmeldt krav overfor megleren eller hans bo er fastslått på bindende måte og det likeledes på bindende måte er fastslått at kravet har rett til dekning i meglersikkerheten eller vedkommende departement efter de foreliggende oplysninger finner det utvilsomt at kravet er berettiget til dekning i sikkerheten, skal departementet snarest mulig i rekommandert brev gi megleren eller hans bo varsel om at han eller boet innen 3 uker fra avsendelsen av varslet må godtgjøre for departementet at kravet er dekket eller at det på annen måte er bortfalt. Hvis megleren har ophørt med meglervirksomheten, sendes varslet til hans bopel her i riket, hvis denne er kjent eller det kan skaffes oplysning om den, men ellers til hans senest til departementet anmeldte forretningssted.

§ 9.

Hvis de frister som er omhandlet i § 8, 1. og 3. ledd blir oversittet eller det ikke kan godtgjøres at kravet er dekket eller på annen måte bortfalt, skal departementet tilbakekalle meglerens bevilling hvis den ikke allerede er trådt ut av kraft, og med preklusiv virkning, forsåvidt angår retten til fyldestgjørelse av sikkerheten, opfordre enhver som mener å ha rett til fyldestgjørelse av sikkerheten, til innen 3 måneder å anmelde og bevisliggjøre sine krav. Opfordringen bekjentgjøres i Norsk lysingsblad og for øvrig gjennem pressen og ved opslag i den utstrekning som departementet anser det for hensiktsmessig.

Når anmeldelsesfristen er utløpet, skal de innkomne anmeldelser i 14 dager ligge til eftersyn i departementet for de fordringshavere som har foretatt anmeldelse og for megleren eller eventuelt hans bo » og eventuelt også garantisten » hvorefter det ved departementets foranstaltning gis disse anledning til under et møte å fremkomme med sine innsigelser. Utleggelsen og innkallelsen til dette møte bekjentgjøres sammen med den opfordring som er omhandlet i 1 ledd.

Når det som er foreskrevet i de 2 foregående ledd er iakttatt, anvender departementet uten hinder av inntrådt akkordforhandling eller konkursbehandling det fornødne av sikkerheten til dekning av de krav som ikke er bestridt eller som er avgjort ved endelig dom, mens avsetning foretas til de krav som er bestridt eller ennu ikke er forfalt. Er det, når betingelsene for å dekke et krav av sikkerheten ellers foreligger, ikke avgjort ved endelig dom at kravet er av sådan art at sikkerheten hefter for det, avgjøres dette spørmål med endelig virkning av departementet. Søksmål som er anlagt for å få dette spørsmål avgjort, bortfaller i så fall.

Hvis sikkerheten ikke er tilstrekkelig til å dekke alle krav, foretar departementet en forholdsmessig fordeling efter først å ha avholdt det nødvendige til dekning av sine egne utlegg.

Er sikkerheten stillet i form av verdipapirer, kan disse når anmeldte krav skal fyldestgjøres av dem, selges ved offentlig auksjon eller ved fonds- og aksjemegler på børsen.

Bestemmelsene i §§ 7, 8 og 9 gjør ingen innskrenkninger i det personlige ansvar som megleren måtte pådra sig efter vanlige erstatningsregler.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy