Innhold
Innhold
L16.06.1939 nr. 7

Hvalfangstloven [OPPHEVET]

Lov om fangst av hval

L16.06.1939 nr. 7 Lov om fangst av hval. [OPPHEVET]

Lovens virkeområde.

§ 1.

Denne lov gjelder for fangst og ilandbringelse av hval på norsk sjøterritorium og for hvalfangst som drives av norsk statsborger eller innvåner av riket eller av norsk selskap, lag eller stiftelse utenfor norsk sjøterritorium.

Alminnelige bestemmelser.

§ 2.

Ingen må drive fangst av hval (småhvalfangst) uten tillatelse av departementet.

§§ 3-20.

(Opphevet ved lov 3 juni 1983 nr. 40 (se dens § 55).)

Straffe- og inndragningsbestemmelser.

§ 21.

Overtredelse av denne lov eller av forskrifter som er utferdiget i medhold av loven straffes med fengsel inntil ett år eller med bøter «inntil en million kroner» eller med begge deler. Det samme gjelder medvirkning og forsøk. Overtredelse regnes som forseelse.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy