Innhold
Innhold
L14.12.1951 nr. 3

Råfiskloven [OPPHEVET]

Lov om omsetning av råfisk

L14.12.1951 nr. 3 Lov om omsetning av råfisk. [OPPHEVET]

§ 1.

Begrepet råfisk omfatter i denne lov fisk (herunder sild, brisling og skalldyr) samt deler og biprodukter av fisk.

Kongen kan bestemme at loven helt eller delvis også skal gjelde for småkval og blekksprut samt deler og biprodukter derav.

Kongen kan bestemme at loven også skal gjelde for andre viltlevende marine ressurser.

§ 2.

Kongen kan bestemme at det skal være forbudt å tilvirke, omsette eller utføre råfisk som nevnt i § 1 eller produkter derav – uansett hvor fisken er fanget – dersom råfisken ikke i første hånd er omsatt gjennom eller med godkjenning av en salgsorganisasjon av fiskere, hvis vedtekter er godkjent av vedkommende departement. Salg fra godkjent salgsorganisasjon anses som omsetning i første hånd. Som omsetning i første hånd ansees også reders, redskapseiers eller annen medinteressents overtagelse av og oppgjør for råfisk fisket på lott- eller prosentvilkår.

Et slikt forbud kan gjøres gjeldende også for innført levende eller annen fersk råfisk, herunder slik råfisk som er brakt i land fra utenlandske fiskefartøy. Det kan også gjøres gjeldende for tilvirket råfisk som er brakt i land fra utenlandsk fiskefartøy.

Bestemmelser etter denne lov kan begrenses til å gjelde visse sorter råfisk fanget, ilandbrakt eller brakt i havn i visse områder. Slike bestemmelser kan også begrenses til bestemte tidsrom eller til bestemte markeder.

Denne lov er ikke til hinder for tilvirking av egen fangst. Kongen kan bestemme at omsetning og utførsel av selvtilvirket råfisk og produkter av slik fisk bare kan skje når råfisk og produkter som nevnt i første hånd er omsatt gjennom eller med godkjenning av salgsorganisasjon som nevnt i første ledd.

Myndighet som etter denne lov er gitt en godkjent salgsorganisasjon, kan organisasjonen overføre til et felles organ for to eller flere godkjente salgsorganisasjoner. Fellesorganet skal ha vedtekter godkjent av vedkommende departement.

§ 3.

Vedkommende departement kan i henhold til § 2 i denne loven godkjenne vedtekter for salgsorganisasjoner av fiskere når fiskerne eller eiere av båt eller redskaper kan bli medlemmer ved direkte medlemskap eller ved medlemskap gjennom båtlag, lokale salgslag eller gjennom den faglige fiskerorganisasjon og salgsorganisasjonen er et samvirkeforetak.

Salgsorganisasjonens vedtekter skal ha bestemmelser om følgende:

 • 1.

  At den forretningsmessige leder skal godkjennes av vedkommende departement.

 • 2.

  At salgsorganisasjonen skal ha en kontrollnemnd.

 • 3.

  At vedkommende departement skal ha adgang til å oppnevne en offentlig kontrollør som skal lønnes av organisasjonen. Kontrollørens lønn fastsettes av departementet.

 • 4.

  At virksomhet som salgsorganisasjonen driver, og som ikke direkte er organisering av førstehåndsomsetningen, skal skje gjennom egne selskaper.

 • 5.

  At bestemmelser som treffes om anvendelse av formuen ved oppløsning av salgsorganisasjonen, trenger godkjenning av departementet.

 • 6.

  At tvister mellom salgsorganisasjonen og dens medlemmer skal løses på nærmere bestemt måte.

Salgsorganisasjonen skal kunne oppkreve en avgift ved omsetning i første hånd av all råfisk og produkter derav som i medhold av § 2 blir omsatt gjennom eller med godkjenning av organisasjonen, og som omfattes av salgsorganisasjonens virksomhet. Dette gjelder også råfisk som er tilvirket overensstemmende med § 2, fjerde ledd. Avgiften fastsettes av organisasjonens representantskap og godkjennes av departementet. Avgiftsbestemmelsene skal framgå av salgsorganisasjonens vedtekter og forretningsregler.

§ 4.

En salgsorganisasjon som godkjennes i medhold av § 2, skal ha forretningsregler som inneholder organisasjonens alminnelige salgsvilkår. Kjøperne må forplikte seg til å overholde salgsorganisasjonenes bestemmelser.

§ 5.

Når hensynet til avtaket krever det, eller for å oppnå en hensiktsmessig utnyttelse av fangstene, kan en salgsorganisasjon som er godkjent i medhold av § 2, nedlegge midlertidig forbud mot fangst eller påby innskrenkninger i fisket. Forbudet og innskrenkningene kan begrenses til enkelte distrikter, enkelte redskapsklasser og andre deltakende lag eller enkelte fiskesorter. Fangstforbud og innskrenkninger som rammer fiske ved Grønland, Island, Jan Mayen, Færøyane, Bjørnøya, Svalbard eller på andre fjerne farvann, eller som rammer fartøy som har konsesjon i henhold til lovgivningen om fiske med trål, kan bare settes i verk med godkjenning av Kongen.

Kapittel VII i forvaltningsloven kommer ikke til anvendelse på avgjørelser truffet i medhold av første ledd.

§ 6.

En salgsorganisasjon som er godkjent i medhold av § 2, kan dirigere fangster som omfattes av organisasjonens virksomhet, til bestemte kjøpere og til bestemt anvendelse, når dette anses nødvendig for å få fangstene omsatt på den mest fordelaktige måte for fiskerne, eller for en heldig gjennomføring av fisket, avtaket, produksjonen og videreomsetningen, derunder den innenlandske ferskfiskforsyning.

Kongen kan gi vedkommende departement bemyndigelse til å pålegge en salgsorganisasjon som er godkjent i medhold av § 2, å dirigere fangster til bestemt anvendelse.

Kapittel V og VII i forvaltningsloven kommer ikke til anvendelse på avgjørelser truffet i medhold av første ledd.

§ 6 a.

Oppgjør for produkter levert i strid med en etter § 2 godkjent salgsorganisasjons bestemmelser, kan organisasjonen helt eller delvis kreve innbetalt eller tilbakeholde på organisasjonens hånd til bruk i forbindelse med prisutjevninger eller til pristilskudd og frakttilskudd for lovlig leverte fangster. Beløp som innkreves eller holdes tilbake begrenses til verdien av den uberettigede vinning leverandøren har ervervet ved den ulovlige handling. Avgjørelser som nevnt i denne paragraf er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

§ 7.

Salgsorganisasjonen som er godkjent i medhold av lovens § 2 skal føre kontroll med at bestemmelsene i denne lov og forskrifter gitt i medhold av loven, blir overholdt. Kontrollen omfatter også råfisk som blir landet, herunder overført fra fiskefartøyet til annet fartøy eller overført til akvakultur, uten at omsetning finner sted.

I forbindelse med kontroll som nevnt i første ledd kan salgsorganisasjon kreve uhindret tilgang til høstings- eller transportfartøy og til kjøperens eller mottakerens kontor, lager og produksjonsanlegg. Det samme gjelder når fangst blir overført fra eller til steng eller merd. I denne sammenheng kan salgsorganisasjonen kreve uhindret tilgang til fangstdagbok, landingsjournal, sedler og regnskap. Departementet kan i forskrift stille krav til salgsorganisasjonens organisering av slik kontrollvirksomhet.

De som er omfattet av andre ledd har plikt til å samarbeide ved kontroll.

Departementet kan gi forskrifter om kontroll som utøves etter første ledd, herunder regler om fiskemottaksbedrifters registrering av mottatt råstoff med nøyaktige opplysninger om fiskeslag, fangstkvantum, fangstområde m.v.

§ 7 a.

(Opphevet ved lov 4 des 1992 nr. 124.)

§ 8.

Treffes slik bestemmelse som omhandlet i § 2, kan vedkommende departement utferdige de supplerende bestemmelser som kreves for gjennomføringen og kontrollen med at den blir overholdt. Vedkommende departement kan også gi de bestemmelser om revisjon av salgsorganisasjoners regnskaper og kreve de statistiske opplysninger som det finner nødvendig.

Treffes bestemmelse som omhandlet i § 2, annet ledd eller § 7, annet ledd, kan det settes særskilte vilkår, bl.a. gis bestemmelser om kontrollutvalg med representanter for myndighetene og de forskjellige omsetnings- og forbrukerinteresser.

§ 9.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov eller medvirker til det, straffes med bøter. For overtredelse av bestemmelse gitt i medhold av § 7 annet ledd kan bøter eller fengsel i inntil 6 måneder anvendes, eller i inntil 2 år dersom det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter, med mindre bestemmelsen selv fastsetter at fengselsstraff ikke kommer til anvendelse.

Overtredelse anses som forseelse. Forsøk straffes på samme måte som fullbyrdet overtredelse.

§ 10.

(Opphevet ved lov 11 juli 1986 nr. 51.)

§ 11.

Denne lov trer i kraft 1. januar 1952.

Bestemmelser gitt i medhold av midlertidig lov av 18. juni 1938 om omsetning av råfisk med senere endringslover gjelder fortsatt, så langt de ikke er i strid med bestemmelser i denne lov, inntil de oppheves eller avløses av bestemmelser gitt med hjemmel i denne lov.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy