Innhold
Innhold
L28.06.1957 nr. 12

Fiskerpensjonsloven

Lov om pensjonstrygd for fiskere

L28.06.1957 nr. 12 Lov om pensjonstrygd for fiskere.

Kapitel I. Trygdens omfang.

§ 1.

Trygdepliktig etter denne lov er, med de unntak som følger av bestemmelser i § 2, enhver som er ført på blad B i det registeret/manntallet som er satt opp etter § 4 i loven her.

§ 2.

1. Unntatt fra trygdeplikt er:

 • a)

  den som hever alderspensjon etter denne lov, eller som har fylt 60 år og har krevd premie tilbakebetalt, jf. § 21.

 • b)

  den som fremsetter krav om det og som i tjeneste på fiske- eller fangstfartøy er omfattet av pensjonstrygden for sjømenn eller annen offentlig pensjonsordning som departementet finner likeverdig med pensjonsordningen etter denne lov,

 • c)

  den som fremsetter krav om det og som antas å ville bli hovedbeskjeftiget i annen næring enn fiske eller fangst i storparten av kalenderåret. Hvis det ved utgangen av kalenderåret viser seg at noen som etter § 1 er trygdepliktig, ikke har vært sysselsatt med fiske eller fangst på grunn av hovedbeskjeftigelse i annen næring, eller av nevnte grunn bare i ubetydelig utstrekning har vært sysselsatt med fiske eller fangst i kalenderåret, kan det bestemmes at han skal være unntatt fra medlemskap i trygden for vedkommende kalenderår, selv om krav herom ikke er fremsatt.

2. Den som er over 46 år på det tidspunkt han første gang fyller vilkårene etter § 1, kan kreve seg unntatt fra trygden. Krav settes fram overfor trygdens organer straks vilkårene for trygdeplikt foreligger.

Det samme gjelder den som er over 46 år pr. 1. januar 1994, og ikke har tidligere opptjeningstid i pensjonstrygden.

§ 3.

1. Den som omfattes av § 1, men er unntatt fra trygdeplikt i henhold til vedtak etter bestemmelsen i § 2 nr. 1 litra b, har rett til å stå som frivillig medlem av trygden for del av kalenderåret hvori han ikke omfattes av offentlig pensjonsordning som nevnt. Krav herom og innbetaling av medlemspremie må skje til trygdens organer innen tre måneder etter utløpet av kalenderåret.

2. Den som ikke er tatt opp på blad B i fiskermanntallet, jf. § 1, fordi han ikke fyller vilkåret for opptak på blad B på grunn av tillitsverv innen næringen , har rett til å stå som frivillig medlem av trygden. Medlemskapet gjelder for hele kalenderåret.

§ 4.

Departementet kan opprette et register over alle som er bosatt i riket og som har saltvannsfiske eller dyrefangst i havet som næring. Registeret skal blant annet brukes til å avgrense hvem som omfattes av sosiale ordninger for fiskere. Departementet kan gi forskrifter om føring av registeret.

Vedtak om opptak i registeret kan ikke ankes inn for Trygderetten.

Kommunal og annen offentlig myndighet er pliktig til, uten særskilt godtgjøring og uten hinder av taushetsplikt, å gi registerfører de opplysninger som trengs for registreringen.

I kommuner uten fiskerirettledertjeneste, kan departementet fastsette at kommunale organer skal føre registeret. Det skal betales godtgjøring for slik bistand.

§ 5.

(Opphevet ved lov 18. desember 1970 nr. 86.)

Kapitel II. Alderspensjon.

§ 6.

1. Rett til alderspensjon har den som har minst 750 premieuker.

For den som har minst 52 premieuker, kan opptjente pensjonsgivende fartsmåneder etter kapittel II og opptjeningstid etter kapittel X i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs medregnes for å nå opp i minstekravet på 750 premieuker.

Med de unntak som følger av fjerde til sjette ledd gir fra og med 1971 medlemskapet rett til godskriving av 52 premieuker i kalenderåret uansett om medlemmet i hele året eller bare en del av det har vært sysselsatt i fiske- og fangstnæringen, jf. likevel § 2.

Ved frivillig medlemskap etter § 3 nr. 1 godskrives premieuker for det tidsrom medlemskapet består.

Premieuker godskrives ikke for tidsrom hvori den trygdede omfattes av pensjonsordning som nevnt i § 2 nr. 1 litra b.

Premieuker godskrives ikke for tidsrom som det tross varsel ikke er betalt medlemspremie for.

2. Pensjonsalderen er 60 år.

§ 7.

1. Alderspensjon regnes ikke for mer enn 1560 premieuker i alt. Årspensjon for 1560 premieuker skal på uttakstidspunktet utgjøre 1,6 ganger folketrygdens grunnbeløp, forholdsmessig redusert hvis vedkommende har mindre enn 1560 premieuker.

2. Alderspensjon under utbetaling reguleres årlig med virkning fra 1. mai i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75 prosent. Ved første reguleringstidspunkt etter pensjonsuttak i månedene juni til april settes fratrekket forholdsmessig ned ut fra når i perioden pensjonen ble tatt ut.

Ved regulering av pensjoner etter første ledd benyttes de reguleringsfaktorene Kongen fastsetter etter folketrygdloven § 19-14 åttende ledd og § 20-18 åttende ledd.

3. Til pensjonist som forsørger barn under 18 år, ytes det barnetillegg som for hvert barn utgjør 30 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Tillegget reduseres forholdsmessig hvis vedkommende har mindre enn 1560 premieuker.

§ 8.

Alderspensjon ytes fra og med kalendermåneden etter den måned pensjonisten fyller 60 år, dog ikke for lengre tid tilbake enn de siste tre år før den måned hvori krav som nevnt i § 24 er mottatt av trygdens organer.

Alderspensjon oppheves fra og med kalendermåneden etter den måned da pensjonisten fylte 67 år eller fra og med den kalendermåned da pensjonisten får rett til uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger etter loven om folketrygd for hel uførhet eller tar ut full avtalefestet pensjon som nevnt i samordningsloven § 1 nr. 1 første ledd bokstav d. Er ytelsen fra folketrygden beregnet for mindre enn hel uførhet eller det tas ut delpensjon fra avtalefestet pensjonsordning faller pensjonen fra pensjonstrygden bort med en prosentandel som svarer til pensjonsgraden i folketrygden og ordningen for avtalefestet pensjon. I slike tilfeller skal det, så fremt pensjonisten er godskrevet minst 750 premieuker i alt, ved beregning av pensjonen fra pensjonstrygden ikke regnes med et lavere antall premieuker enn 1 100.

Ved pensjonistens død løper alderspensjonen ut den kalendermåned hvori dødsfallet inntreffer. Dør alderspensjonistens barn som det er gitt tillegg for etter § 7 nr. 2 gjelder tilsvarende for utbetaling av barnetillegg.

Kapitel III. Enkepensjon.

§§ 9-12.

(Opphevet ved lov 9. desember 1966 nr. 3, se dens II.)

Kapitel IV. Nedsetting og tap av pensjon.

§ 13.

Trygdens organer kan avslå et krav om pensjon og holde tilbake eller stanse en innvilget ytelse helt eller delvis dersom vedkommende

 • a)

  mot bedre vitende gir uriktige opplysninger, eller

 • b)

  holder tilbake opplysninger som er viktige for rettigheter eller plikter etter denne loven.

§ 14.

(Opphevet ved lov 2. juni 1978 nr. 40.)

Kapitel V. Trygdens finansiering.

§ 15.

Utgifter til pensjoner etter denne lov og til trygdens administrasjon dekkes ved

 • a)

  premie fra de trygdede,

 • b)

  – – –

 • c)

  avgift på omsetning av fisk, jf. § 19,

Trygden er garantert av staten.

§ 16.

1. Kongen fastsetter størrelsen av den premie som medlemmet skal betale. Premien fastsettes som årspremie . For medlem som nevnt i § 3 nr. 1, skal dog premien fastsettes som ukepremie svarende til 1/52 av årspremien.

Premien fastsettes slik at den sammen med avgift som nevnt i § 15, dekker utgiftene og gir adgang til å legge opp et passende likviditetsfond.

Medlemspremien reguleres årlig med virkning fra 1. januar. Endringen i medlemspremien skal minst tilsvare den prosentvise endring i grunnbeløpet for året forut.

2. Medlemspremien i pliktig trygd innbetales i to terminer i kalenderåret, henholdsvis for tidsrommet 1. januar – 30. juni og 1. juli – 31. desember. Departementet gir nærmere forskrifter om innbetaling av premien og kan herunder bestemme at det skal være høve til å frita medlem for å betale premien hvis særlige grunner gjør det rimelig.

3. Dersom medlemspremie ikke er betalt ved forfall, skal medlemmet svare renter etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. Krav på medlemspremie er tvangsgrunnlag for utlegg.

§ 17.

Innkreving av medlemspremie til pensjonstrygden og andre innkrevingsoppgaver etter loven med forskrifter kan overføres til Innkrevingssentralen for bidrag og tilbakebetalingskrav for innkreving etter reglene i bidragsinnkrevingsloven.

§ 18.

(Opphevet ved lov 18. desember 1992 nr. 140.)

§ 19.

Avgift som nevnt i § 15 bokstav c skal betales av fiskesalgslagene jf. fiskesalslagslova.

Avgiftens størrelse fastsettes av Kongen.

Kongen fastsetter nærmere regler om beregning og innbetaling av avgiften og gir nødvendige kontrollbestemmelser.

Avgiften er tvangsgrunnlag for utlegg hos enhver som er ansvarlig for den.

§ 20.

Departementet kan fastsette regler for forvaltningen av trygdens midler.

Kapitel VI. Tilbakebetaling av premie.

§ 21.

Den som ved fylte 60 år ikke har opparbeidet 750 premieuker, kan kreve den innbetalte pliktige og frivillige premie tilbakebetalt, dog med fradrag for de første 75 premieuker.

Samme rett til tilbakebetaling av premie har enke og barn etter en trygdet som dør før fylte 60 år.

Tilbakebetaling av premie kan ikke kreves av den som mottar full uføretrygd eller enkepensjon fra folketrygden eller har tatt ut full avtalefestet pensjon som omfattes av samordningslovens § 1 nr. 1 første ledd bokstav d.

Kapitel VII. Trygdens organer.

§ 22.

Pensjonstrygden administreres sentralt av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Departementet gir forskrift med nærmere bestemmelser om trygdens administrasjon.

§ 23.

(Opphevet ved lov 1. mars 2002 nr. 3.)

Kapitel VIII. Behandlingen av krav om pensjon.

§ 24.

1. Krav om pensjon etter denne lov skal settes fram skriftlig og på skjema fastsatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

2. Ved behandling av saker etter loven her gjelder reglene i forvaltningsloven.

Kapitel IX. Anke. Ny behandling.

§ 25.

(Opphevet ved lov 16. desember 1966 nr. 10.)

§ 26.

Kommer det fram nye opplysninger etterat en sak er avgjort, skal saken tas opp til ny behandling.

Kapitel X. Forskjellige bestemmelser.

§ 27.

Pensjon utbetales etterskottsvis hver måned. Månedsbeløpet avrundes til nærmeste hele krone.

Pensjon utbetales til den berettigede, men kan, når særlige grunner foreligger, utbetales til andre enn den berettigede.

§ 28.

(Opphevet ved lov 1. mars 2002 nr. 3.)

§ 29.

Offentlig myndighet og pensjons- eller trygdeordninger plikter uten godtgjørelse og uten hinder av eventuell taushetsplikt å gi de opplysninger som trygdens organer trenger for å sikre riktig behandling av saker etter denne lov.

Garantikassen kan, uten hinder av taushetsplikt, innhente fra Folkeregisteret de opplysninger som er nødvendige for å utføre oppgaver etter denne loven. Garantikassen skal også ha tilgang til opplysninger i registeret til utredning og produksjon av statistikk.

§ 30.

1. Kongen kan slutte overenskomst med annet land med omsyn til pensjonstrygd etter denne lov og herunder gjøre unntak fra lovens regler.

2. Med samtykke av departementet kan Arbeids- og velferdsdirektoratet treffe overenskomst med annen pensjonsordning om overføring av trygdede og pensjonister. I overenskomsten bestemmes i hvilken utstrekning de overførte skal få tidligere tjenestetid regnet med.

§ 31.

Rettigheter etter denne lov kan endres, innskrenkes eller oppheves ved senere lov.

§ 32.

Departementet kan gi nærmere regler om gjennomføringen av denne lov.

Kap. XI. Overgangsregler. Ikrafttreden.

§ 33.

1. Den som har vært pensjonstrygdet som pliktig medlem minst 15 uker av det første år etter denne lovs ikrafttreden, får godskrevet 30 premieuker for hvert år han ved lovens ikrafttreden er over 35 år hvis han:

 • a)

  har vært opptatt i det ved lov om ulukketrygding for fiskarar omhandlede manntall i minst 7 av de siste 10 år før lovens ikrafttreden, eller

 • b)

  i minst 20 uker årlig i 7 av de siste 10 år før lovens ikrafttreden har vært fisker, fangstmann eller mannskap på norsk fiske- eller fangstfartøy på 50 tonnasjeenheter/registertonn brutto eller mer, forutsatt at han var norsk statsborger eller hadde fast bopel i Norge. Det samme gjelder fartøyets eier hvis han var i full stilling ombord og arbeidstaker i slik stilling omfattes av trygden.

2. Er en person blitt arbeidsufør på grunn av sykdom i løpet av de siste 10 år før lovens ikrafttreden, eller i det første år etter lovens ikrafttreden, og av den grunn ikke fyller vilkårene etter nr. 1, kan Arbeids- og velferdsdirektoratet likevel godskrive ham premieuker hvor forholdene tilsier det.

Arbeids- og velferdsdirektoratet kan også ellers godskrive premieuker når særlige grunner foreligger.

3. Godskriving av premieuker etter reglene i nr. 1 og 2 gir ikke i noe tilfelle rett til å få utbetalt pensjon før utløpet av det første år etter lovens ikrafttreden.

4. Antallet premieuker som den trygdede har opptjent i tiden 1. januar 1958 – 31 desember 1970 forhøyes med virkning fra 1. januar 1971 med 50 prosent, dog slik at det samlede antall premieuker begrenses til det antall uker som vedkommende ville fått ved uavbrutt medlemskap i de kalenderår han i nevnte tidsrom har vært medlem av trygden.

§ 34.

Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy