Innhold
Innhold
L06.05.1970 nr. 25

Moltekartloven [OPPHEVET]

Lov om forbud mot plukking av moltekart

L06.05.1970 nr. 25 Lov om forbud mot plukking av moltekart. [OPPHEVET]

§ 1.

Det er forbudt å plukke molter før bærene er modne.

Molter er modne når bæret kan plukkes uten at hamsen følger med.

§ 2.

Den som overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelser i denne lov straffes med bøter.

Offentlig påtale finner bare sted når det kreves av allmenne hensyn .

§ 3.

De enkelte fylkesting kan med alminnelig flertall bestemme at loven ikke skal være gjeldende innenfor fylket eller deler av det.

§ 4.

Denne lov trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy