Innhold
Innhold
L04.12.1970 nr. 82

Såvareloven [OPPHEVET]

Lov om såvarer

L04.12.1970 nr. 82 Lov om såvarer. [OPPHEVET]

§ 1.

Loven omfatter såvarer og settepoteter samt planter og plantedeler til videre dyrking formert ved frø eller på vegetativ måte. Kongen bestemmer hvilke frø og planteslag som går inn under loven.

Videre kan Kongen bestemme at visse varesorter og partier under en viss størrelse skal være unntatt fra loven eller enkelte av dens bestemmelser.

§ 2.

Framstilling, innførsel, utførsel og omsetning av varer under denne lov skal være underkastet tilsyn og regulering etter Kongens nærmere bestemmelser.

Til gjennomføring av tilsyn og regulering kan Kongen bl.a.:

 • a)

  Gi forskrifter om framstilling, dyrkingssted og dyrkingsfelt, kontroll og offentlig godkjenning av varer under denne lov.

 • b)

  Gi forskrifter for omsetning av varer under loven og forby salg og annen avhendelse av slike varer som ikke har vært underkastet kontroll på forskriftsmessig måte eller ikke tilfredsstiller de kvalitetskrav som finnes ønskelig.

 • c)

  Gi forskrifter for innførsel og utførsel.

 • d)

  Forby innførsel av utenlandske varer under denne lov som på grunn av sort, stamme eller avlssted ikke anses skikket til dyrking i Norge eller ikke tilfredsstiller de kvalitetskrav som finnes ønskelig eller medfører fare for spredning av farlige plantesykdommer eller særlig ondartet ugras.

 • e)

  Gi forskrifter om farging og merking av utenlandske frø og planteslag som tillates innført.

 • f)

  Bestemme at forretninger som driver engrosomsetning med varer under denne lov skal være godkjent av departementet og påby at slike forretninger skal ha fagkyndig personale samt nødvendig lager, rense- og sorteringsutstyr som er godkjent av departementet.

 • g)

  Gi forskrifter om emballering av varer under denne lov og bestemme at detaljister bare skal kunne omsette varer under loven i ubrutt originalpakning eller porsjonspakning levert fra godkjent forretning.

 • h)

  Bestemme at korn- og frørenserier som driver ervervsmessig rensing (leierensing) skal være godkjent av departementet.

 • i)

  Pålegge korn- og frørenserier å utta prøver til analyse av rensede såvarepartier og forby tilbakelevering eller avhendelse av avrensingsfrø og frøpartier som ikke tilfredsstiller de krav til renhet som finnes ønskelig, med mindre ugrasfrøets spireevne på forhånd er ødelagt.

 • l)

  Gi forskrifter om planteforedleravgifter, om administrasjon og om bruken av de innkomne midler.

 • m)

  Gi forskrifter om internkontroll og internkontrollsystem for å sikre at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov overholdes.

Kongen kan bestemme at enhver som fremstiller for salg, innfører, utfører eller omsetter varer under denne lov, skal gjøre anmeldelse herom til departementet og føre de bøker som av dette anses nødvendig for en virksom kontroll.

§ 3.

Enhver som holder til salgs eller selger varer under denne lov, skal på faktura, ved merke på emballasjen eller på annen måte, gi kjøperen oppgave over varens innhold og beskaffenhet grunnet på offisiell garantianalyse eller kontroll.

Nærmere forskrifter om analysen og kontrollen, oppgavens innhold og form, emballasjens merking m.v. for de forskjellige varesorter utferdiges av Kongen.

Disse bestemmelser gjelder ikke for produsent ved salg av varer av egen produksjon med mindre selgeren driver handel med de varer som omfattes. Hvis salg fra produsent til forbruker skjer fra torg, ved auksjon, eller hvis salget kunngjøres i avis eller tidsskrift, ved rundskriv, prisliste eller på annen offentlig måte, skal salget anses som handel og kommer inn under loven.

Hvis det er grunn til å frykte at salg som etter bestemmelsene foran ikke anses som handel i lovens forstand kan føre med seg større skadevirkninger, kan departementet sette forbud mot det.

§ 4.

Når varer under denne lov er ankommet fra utlandet, skal tollvesenet uten opphold varsle vedkommende prøvetaker eller kontrollør for at det straks kan bli tatt prøve eller foretatt annen kontroll av partiet på forskriftsmessig måte.

Varer må ikke utleveres av tollvesenet før prøven er tatt eller kontrollen er utført.

§ 5.

Tilsynet med overholdelsen av denne lov og de bestemmelser som utferdiges i medhold av den, påhviler Statens frøkontroll, Statens planteinspeksjon, politiet og tollvesenet. Departementet kan overdra tilsynet også til andre og kan ansette særskilt autoriserte prøvetakere (inspektører) eller kontrollører som stilles til disposisjon for vedkommende tilsynsmyndighet.

De som har myndighet til å føre tilsyn med at loven blir overholdt, har adgang til dyrkingssted, renseri, lager eller opplag av de varer som går inn under loven og til ethvert sted hvor slike varer holdes til salgs, og har rett til uten vederlag å ta ut prøver til undersøkelse.

De nevnte myndigheter har rett til å forlange seg forelagt de i § 2 nevnte bøker.

Departementet gir nærmere forskrifter om uttaking og undersøkelse av prøver og om annen kontroll etter denne lov.

§ 5a.

Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, eller vedtak gjort i medhold av denne lov, kan departementet eller den det bemyndiger gi pålegg om tiltak for å rette det ulovlige forholdet innen en nærmere fastsatt frist.

For å sikre at pålegg etter første ledd blir gjennomført, kan den som har gitt pålegget ilegge tvangsmulkt. Tvangsmulkten begynner å løpe dersom den ansvarlige ikke gjennomfører pålegget innen den frist som er fastsatt, og løper så lenge det ulovlige forhold varer.

Tvangsmulkten er tvangsgrunnlag for utlegg. Departementet kan frafalle krav på påløpt tvangsmulkt.

§ 6.

Kongen kan pålegge dem som fremstiller, innfører, utfører eller omsetter varer som går inn under denne lov, å betale en avgift til hel eller delvis dekning av de utgifter som er forbundet med prøvetaking, analyse, undersøkelser, kontroll og tilsyn med at loven og forskrifter gitt med hjemmel i den, blir overholdt. Avgiften kan fastsettes ved takster for prøvetaking, analyse og undersøkelser og på grunnlag av areal for vekstkontroll. For annen kontroll og annet tilsyn kan avgiften fastsettes på grunnlag av mengde, vekt eller volum av fremstilt, innført, utført eller omsatt vare.

Departementet kan gi nærmere bestemmelse om avgiftens beregning, oppkreving og innbetaling og om kontrollen hermed samt om plikt til å betale renter av avgiftsbeløp som ikke betales i rett tid. Departementet kan videre bestemme at avgift som er pålagt produsent, kan kreves opp hos handlende eller andre som kjøper varen fra produsent eller mottar den for salg, lagring o.l., eller som på vegne av produsenten tar imot oppgjør for leverte varer.

Handlende med såvarer kan forlange å få utført de nødvendige undersøkelser ved Statens frøkontroll mot å betale avgift.

Avgiften er tvangsgrunnlag for utlegg.

§ 6 a.

Kongen kan pålegge dem som omsetter såvarer, planter og plantedeler å betale en avgift til fremme av planteforedling og den administrasjon og kontroll som denne virksomheten krever.

Departementet kan gi nærmere bestemmelser om hvilke plantearter avgiften skal omfatte, avgiftens størrelse og beregning, fordeling av avgiften, oppkreving og om kontroll hermed.

§ 7.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne lov eller forskrifter, forbud eller påbud gitt i medhold av loven, straffes med bøter såfremt forholdet ikke rammes av noen strengere straffebestemmelse. På samme måte straffes forsøk.

Importører og handlende som ikke følger bestemmelsene i § 2, tredje ledd, om anmeldelse og bokførsel, kan av departementet for kortere eller lengre tid nektes tillatelse til å innføre, utføre eller omsette vedkommende vare.

§ 8.

Kongen eller den han gir fullmakt, kan gi nærmere forskrifter til gjennomføring av denne lov.

§ 9.
 • 1.

  Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

 • 2.

  Fra samme tid oppheves lov av 17 juli 1953, nr. 7, om såvarer samt forskrifter og bestemmelser gitt i medhold av samme lovs § 6.

 • 3.

  Forskrifter og bestemmelser gitt i medhold av lov av 17 juli 1953, nr. 7, om såvarer skal – med unntak som nevnt i punkt 2 foran – fortsatt gjelde inntil de blir opphevet eller avløst av forskrifter og bestemmelser gitt i medhold av denne lov.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy