Innhold
Innhold
L04.12.1970 nr. 83

Lov om handel med gjødsel m.v. [OPPHEVET]

Lov om handel med gjødsel og jordforbedringsmidler m.v

L04.12.1970 nr. 83 Lov om handel med gjødsel og jordforbedringsmidler m.v. [OPPHEVET]

§ 1.

Denne lov gjelder tilvirkning i salgsøyemed, innførsel og omsetning av gjødsel, jordforbedringsmidler, dyrkingsmedia og komposteringspreparater, som utgis for å kunne nyttes til de formål som disse varebetegnelser angir. Kongen kan bestemme at også andre varer som utgis for å kunne nyttes til lignende formål skal omfattes av loven.

Unntatt fra loven er innførsel av vare i transitt samt av vare som importøren selv skal anvende til annen videre tilvirkning enn pakking og merking (jfr. § 2 a).

Kongen kan bestemme at visse varesorter samt partier og pakninger under en viss størrelse skal være unntatt fra loven eller enkelte av dens bestemmelser.

Departementet kan i det enkelte tilfelle gjøre vedtak om at et bestemt vareparti skal være unntatt fra loven eller enkelte av dens bestemmelser.

§ 2.

I denne lov forstås med:

 • a)

  Tilvirkning: Fremstilling, foredling, blanding, pakking og merking.

 • b)

  Innførsel: Førsel eller sending fra utlandet.

 • c)

  Omsetning: Frembying til salg, forhandling, lagring, fordeling eller ekspedisjon.

 • d)

  Gjødsel: Teknisk fremstilte eller teknisk behandlede varer med gagnlig virkning på planteveksten dersom denne virkning helt eller vesentlig skyldes varens innhold av plantenæringsstoffer. Departementet treffer bestemmelse om hva som skal regnes for plantenæringsstoffer.

 • e)

  Jordforbedringsmidler: Varer som bare eller vesentlig virker gagnlig på jordas kjemiske, fysiske eller biologiske tilstand og derved indirekte på planteveksten.

 • f)

  Dyrkingsmedia: Grunnsubstans av naturlige eller kunstige produkter som enkeltvis eller i blanding, uten eller med tilsatte næringsstoffer eller annen tilsetning, skal brukes til dyrking av planter.

 • g)

  Komposteringspreparater: Preparater som ved tilsetning til kompostmateriale og dyregjødsel skal påskynde omsetningen av det organiske stoff og øke gjødseleffekten.

 • h)

  Vekststoffer: Stoffer som skal stimulere plantenes vekst eller virke regulerende på utviklingsgangen uten at denne virkning skyldes stoffets innhold av plantenæringsstoffer.

§ 3.

Tilvirkning, innførsel og omsetning av de varer som går inn under denne lov skal være underkastet tilsyn etter Kongens nærmere bestemmelser.

Til gjennomføring av dette tilsyn kan Kongen bl.a.:

 • a)

  Forby tilvirkning, innførsel og omsetning av varer som kan føre til skader eller som ikke tilfredsstiller de kvalitetskrav som finnes ønskelig.

 • b)

  Forby innførsel av blandinger med innhold av vare som går inn under denne lov og bestemme at tilvirkning og omsetning av slike blandinger bare kan skje etter tillatelse av departementet og på de vilkår det fastsetter.

 • c)

  Forby innførsel av organiske gjødselslag, uorganiske gjødselslag som er tilsatt visse næringsstoffer, jordforbedringsmidler, dyrkingsmedia og komposteringspreparater, og bestemme at tilvirkning og omsetning av slike varer bare kan skje etter tillatelse av departementet og på de vilkår det fastsetter.

 • d)

  Forby innblanding eller tilsetning av plantevernmidler eller vekststoffer i gjødsel og jordforbedringsmidler samt innblanding av plantenæringsstoffer i kalk og bestemme at tilvirkning og omsetning av slike varer bare kan skje etter tillatelse av departementet og på de vilkår det fastsetter.

 • e)

  Gi forskrifter om reklame for varer som går inn under loven.

 • f)

  Gi forskrifter om internkontroll og internkontrollsystem for å sikre at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov overholdes.

Ved meddelelse av tillatelse og fastsetting av vilkår etter bokstav b og c i annet ledd kan hensyn tas til varens pris sett i forhold til virkningen.

§ 4.

Kongen kan bestemme at enhver som innfører eller tilvirker vare som går inn under denne lov, skal

 • a)

  anmelde dette til departementet eller den som departementet bestemmer, med opplysning om navn og emballasjemerking som aktes brukt ved omsetning av varen,

 • b)

  gi de oppgaver og opplysninger om varen som departementet krever,

 • c)

  føre de bøker som departementet anser nødvendige for en effektiv kontroll.

§ 5.

Enhver som omsetter varer som går inn under denne lov, skal ved merke på emballasjen, i sluttsedler, på faktura eller liknende gi kjøperen oppgave over varens innhold og beskaffenhet, herunder bl.a. oppgave over plantenæringsstoffer og andre virksomme stoffer med nærmere opplysninger om forhold av vesentlig betydning for vurdering av varens effektivitet som næringskilde for plantene eller virkning som jordforbedringsmiddel.

Kongen kan gi nærmere forskrifter om oppgavens innhold og form, emballasjens merking m.v. for de forskjellige varesorter. I forskriftene kan det settes forbud mot å oppgi at varen inneholder et næringsstoff eller et annet virksomt stoff når dette forekommer i små mengder, i lite effektiv form eller når mengden ikke blir angitt. I forskriftene kan det videre fastsettes at varens innhold av visse stoffer ikke må overstige visse maksimalgrenser, og at det skal gis kvantitativ oppgave over innholdet av slike stoffer når dette overstiger visse terskelverdier.

Kongen kan gi nærmere forskrifter om lagring, merking m.v. av varer som kan være skadelige.

Varekvantum skal angis i vekt, om ikke departementet bestemmer at det skal angis i volum. Departementet kan gi nærmere bestemmelser om angivelse av varekvantum.

De oppgaver som omhandles i første ledd, skal referere seg til bestemte analysemetoder, som fastsettes av departementet.

§ 6.

Når varer som går inn under denne lov er ankommet fra utlandet, skal tollvesenet straks varsle vedkommende prøvetaker, eller om sådan ikke er oppnevnt, vedkommende tilsynsmyndighet for at prøve av partiet kan bli uttatt i samsvar med fastsatte bestemmelser.

Varen må ikke utleveres av tollvesenet før prøven er tatt. Prøven skal straks innsendes til vedkommende tilsynsmyndighet med oppgave over importørens navn, varens betegnelse og merke, partiets størrelse og datum for prøvetakingen samt prøvetakerens navn.

Varemottakeren kan som regel forlange varen utlevert etter hvert som prøvetakingen skrider frem.

Kongen kan gi forskrifter om at visse varesorter ikke må utleveres eller sendes ut fra vedkommende importørs lager før analyseresultatet foreligger, og dette viser at varen tilfredsstiller de fordringer som stilles i medhold av loven. Tilsynsmyndighetene kan i det enkelte tilfelle nedlegge tilsvarende forbud når det er særlig grunn til mistanke om at et bestemt vareparti ikke tilfredsstiller de krav som stilles i medhold av loven.

Hvordan det videre skal forholdes med innført vare som ikke tilfredsstiller lovens fordringer, bestemmes av vedkommende departement i hvert enkelt tilfelle.

Analyseresultatene skal av kontrollorganet snarest mulig meddeles importøren.

§ 7.

Den eller de institusjoner eller personer som departementet gir fullmakt, har tilsynet med at loven og forskriftene som blir gitt i medhold av loven, blir overholdt.

Tilsynsmyndighetene og den departementet ellers gir fullmakt dertil, har adgang til lager, opplag, utsalgssted og transportmiddel for varer som går inn under loven, samt til tilvirkningsstedene for de varer som bare kan fremstilles etter departementets tillatelse, og har rett til å utta prøver til undersøkelse.

Tilsynsmyndighetene og departementet kan kreve alle nødvendige opplysninger av dem som tilvirker, innfører eller omsetter de varer som omfattes av loven, for kontroll med overholdelsen av bestemmelser gitt i eller i medhold av loven og kan herunder kreve fremlagt de bøker som er nevnt i § 4.

Forskrifter for uttaking og undersøkelser av de i loven omhandlede prøver fastsettes av departementet.

§ 8.

Kongen kan pålegge vedkommende importører, tilvirkere og handlende å betale en avgift til dekning av utgifter som er forbundet med prøvetaking, analyse, undersøkelse, kontroll og tilsyn med at loven og forskrifter utferdiget med hjemmel i den blir overholdt. Kongen kan også pålegge vedkommende importører, tilvirkere og handlende å betale en miljøavgift. Avgiften kan fastsettes ved takster for de forskjellige kontrolltiltak og/eller på grunnlag av vekt, volum eller verdi av innført, tilvirket eller omsatt vare. Det kan likeledes gis bestemmelser om avgiftsfritakelse generelt eller for det enkelte tilfelle. Departementet kan gi de nødvendige bestemmelser om avgiftens beregning, oppkreving og innbetaling og om kontrollen hermed samt om plikt til å betale renter av avgiftsbeløp som ikke betales i rett tid. Departementet kan videre gi forskrifter om at grunnlaget for avgiftsberegningen skal kunne fastsettes skjønnsmessig når en ikke etter de oppgaver og opplysninger som foreligger, kan fastsette hva avgiftsbeløpet skal være. Avgiften er tvangsgrunnlag for utlegg.

§ 9.

Kongen kan gi nærmere bestemmelser til gjennomføring av denne lov.

§ 10.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene i denne lov eller forskrifter, forbud eller påbud gitt i medhold av loven, straffes med bøter såfremt forholdet ikke rammes av noen strengere straffebestemmelser. På samme måte straffes forsøk.

Importør og tilvirker som ikke iakttar bestemmelsene i § 4 om anmeldelse og bokførsel, kan av departementet for kortere eller lengre tid nektes tillatelse til å innføre eller omsette vedkommende vare.

§ 11.
 • 1.

  Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy