Innhold
Innhold
L18.06.1971 nr. 90

Mønstringsloven [OPPHEVET]

Lov om mønstring av arbeidstakere på skip m.v

L18.06.1971 nr. 90 Lov om mønstring av arbeidstakere på skip m.v. [OPPHEVET]

§ 1.

Enhver som tar tjeneste på norsk fartøy og som ikke bare arbeider om bord mens fartøyet ligger i havn, skal påmønstres før tjenesten tiltres, ommønstres når kontraktforholdet endres og avmønstres når tjenesteforholdet opphører.

Kongen kan bestemme at denne lov helt eller delvis ikke skal få anvendelse på visse grupper av arbeidstakere og/eller fartøyer.

Arbeidstaker som skal følge skipet uten å være mønstringspliktig, kan bli på-, om- og avmønstret på egen eller arbeidsgiverens anmodning.

Norsk statsborger og person med bosted i Norge som tiltrer eller fratrer tjeneste på utenlandsk fartøy her i riket, skal på- og avmønstres etter reglene i denne lov.

§ 2.

På ethvert fartøy med mønstringspliktige arbeidstakere skal skipsføreren sørge for at det finnes fortegnelse over samtlige arbeidstakere. Kongen gir bestemmelser om mannskapsfortegnelsen og dens bruk.

Kongen fastsetter bestemmelser om føring og avgivelse til offentlig myndighet av fortegnelse over arbeidstakere på fartøyer hvor arbeidstakere ikke er mønstringspliktige.

§ 3.

Mønstring består i mønstringsmyndighetenes kontroll av at de krav som etter lov eller avtale er stillet med hensyn til arbeidstakerens tjeneste om bord, er oppfylt.

Kongen fastsetter nærmere bestemmelser om omfanget av kontrollen, om mønstringsmyndighetens oppgaver for øvrig, om plikt til personlig fremmøte ved mønstring og hvilke dokumenter som skal fremlegges, om fremgangsmåten ved mønstring, gebyr og om fremleggelse av foreskreven attest fra mønstringsmyndigheten i forbindelse med utklarering fra riket av fartøyer med mønstringspliktige arbeidstakere om bord.

§ 4.

Mønstring foretas her i landet ved nærmere angitte felles lokale kontorer i arbeids- og velferdsforvaltningen eller ved annen av Kongen godkjent institusjon.

I utlandet skjer mønstring ved norsk utenriksstasjon eller annen av Kongen godkjent institusjon.

§ 5.

Det påligger mønstringsmyndigheten å utstede sjøfartsbøker og andre sjømannsdokumenter etter nærmere bestemmelse av Kongen, som også kan gi regler om vilkårene for å få slike dokumenter.

§ 6.

Skipsføreren skal påse at denne lovs bestemmelser om mønstring er fulgt og se til at minst ett eksemplar av loven med forskrifter finnes om bord og er tilgjengelig for arbeidstakerne.

Under skipets opphold i havn, plikter skipsføreren eller en fullmektig for denne etter mønstringsmyndighetens anmodning, eventuelt ved personlig fremmøte på mønstringsmyndighetens kontor, å gi de opplysninger og fremlegge slike dokumenter om skipet, skipets besetning og andre forhold som mønstringsmyndigheten av hensyn til gjennomføringen av denne lovs bestemmelser måtte ha behov for.

§ 7.

Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

– – –

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy