Innhold
Innhold
L25.03.1977 nr. 22

Lov om overføring av straffeforfølging

Lov om overføring av straffeforfølging fra eller til annet europeisk land

L25.03.1977 nr. 22 Lov om overføring av straffeforfølging fra eller til annet europeisk land.

Del A

§ 1.

Straffeforfølging av lovbrudd som omfattes av den europeiske konvensjon 15 mai 1972 om overføring av straffeforfølging fra eller til annet europeisk land, kan skje i samsvar med reglene i del I-IV i konvensjonen, jfr. Del C i denne lov. Reglene i artikkel 23 skal likevel ikke gjelde.

§ 2.

Vedtak i samsvar med artiklene 6-12 i konvensjonen om overføring av straffeforfølging til en fremmed stat og avgjørelse av en anmodning fra en fremmed stat om overføring av straffeforfølging til Norge hører under Riksadvokaten. Det samme gjelder vedtak i samsvar med artiklene 31 og 32 i konvensjonen om at straffeforfølging skal finne sted i Norge eller en fremmed stat.

Kongen kan bestemme at vedtak som nevnt i første ledd skal høre under en annen tjenestemann i påtalemyndigheten som ville kunne reise tiltale for det lovbrudd det er spørsmål om.

§ 3.

Er grunnlaget for overføringen av straffeforfølgingen til Norge i samsvar med konvensjonens artikkel 7 nr. 1 at den påståtte handling ville vært et lovbrudd om den var begått her i landet, og at gjerningsmannen i så fall kunne vært pålagt en sanksjon etter norsk lov, skal norsk straffelovgivning gjelde også ved den seinere behandling av saken under disse forutsetninger.

§ 4.

Saker som forfølges her i landet, behandles etter straffeprosesslovens regler når ikke annet er fastsatt i konvensjonen eller bestemmelser gitt i medhold av loven her.

§ 5.

Kongen kan fastsette forskrifter til gjennomføring av loven. Han kan på grunnlag av gjensidighet bestemme at loven også skal gjelde i forholdet mellom Norge og en stat som ikke er tilsluttet konvensjonen.

§ 6.

Loven gjelder bare handlinger som er foretatt etter at konvensjonen er trådt i kraft mellom Norge og den fremmede stat.

§ 7.

Loven trer i kraft når Kongen bestemmer.

Del B

Fra den tid loven trer i kraft, gjøres disse endringer: – – –

Del C

I den europeiske konvensjon 15 mai 1972 om overføring av straffesaker lyder følgende bestemmelser slik: – – –

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy