Innhold
Innhold
L17.03.1978 nr. 6

Lov om samordnet næringsmiddelkontroll [OPPHEVET]

Lov om samordnet næringsmiddelkontroll

L17.03.1978 nr. 6 Lov om samordnet næringsmiddelkontroll. [OPPHEVET]

§ 1. Den kommunale næringsmiddelkontroll.

Alle kommuner skal ha næringsmiddelkontroll.

Flere kommuner kan gå sammen om felles (interkommunal) kontrollordning. Fylkesmannen kan bestemme at slikt samarbeide skal finne sted.

Næringsmiddelkontrollen skal utføres i samsvar med bestemmelsene i Sundhetsloven av 16. mai 1860, lov av 17. juni 1932 nr. 6 om kvalitetskontroll med landbruksvarer m.v., lov av 19. mai 1933 nr. 3 om tilsyn med næringsmidler m.v., lov av 12. april 1957 nr. 2 om slakterier, kjøttindustri og offentlig kjøttkontroll m.v., lov av 28. mai 1959 nr. 12 om kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer o.a., og lov av 24. mai 1968 om merking av forbruksvarer, samt forskrifter utferdiget i medhold av disse lover. Kongen kan bestemme at kontrollen også skal omfatte tilsyn etter annen lovgivning.

Departementet kan bestemme at fylkeskommunen skal ta seg av særlige kontrolloppgaver og at vedkommende kommune samtidig fritas for disse oppgaver.

§ 2. Tilsyn med næringsmiddelkontrollen.

Såfremt ikke annet er bestemt ved lov eller med hjemmel i lov, fører fylkesmannen tilsyn med næringsmiddelkontrollen i fylket og påser at kontrollen utføres etter de retningslinjer som fastsettes av styret, jfr. § 3.

Når det er nødvendig ut fra beredskapsmessige hensyn, kan fylkesmannen innkalle en eller flere på forhånd utpekte personer ved næringsmiddelkontrollen i fylket til tjeneste hos fylkesmannen. Næringsmiddelkontrollen plikter på forespørsel å inngå avtale med fylkesmannen om slik tjeneste.

§ 3. Styret for næringsmiddelkontrollen.

Kongen skal oppnevne et styre for næringsmiddelkontrollen.

Kongen kan gi nærmere regler om styrets organisasjon, sammensetning, funksjonstid og virksomhet.

§ 4. Styrets oppgaver.

Styret for næringsmiddelkontrollen skal:

 • 1.

  Samordne all kontroll med nærings- og nytelsesmidler som foregår med hjemmel i gjeldende næringsmiddellovgivning og herunder samarbeide med øvrige myndigheter for produktkontroll.

 • 2.

  Veilede og gi informasjon til næringsmiddelkontrollen.

 • 3.

  Bestemme hvordan den kommunale og interkommunale inspeksjonskontroll kan gjøres mest mulig effektiv, hvilke analyser av de enkelte næringsmidler som skal utføres og hvilke analysemetoder som skal brukes.

 • 4.

  Utpeke laboratorier til å foreta undersøkelser som krever spesiell faglig kompetanse eller spesialutstyr.

 • 5.

  Holde seg løpende informert om virksomheten, herunder de analyser av næringsmidler som utføres av den kommunale og interkommunale næringsmiddelkontroll, og av statlige og andre institutter og laboratorier.

 • 6.

  Fastsette hvilke rapporter de lokale organer skal sende styret.

 • 7.

  Ta initiativet til at det blir utført spesielle undersøkelser, særlig med sikte på å forbedre og utvikle nye analysemetoder som er egnet til bruk ved de lokale næringsmiddellaboratorier.

 • 8.

  Undersøke behovet for og foranledige utferdiget nødvendige lovregler og forskrifter innenfor næringsmiddelkontrollen.

 • 9.

  Legge fram for vedkommende departement årsrapport over styrets virksomhet og plan for arbeidsoppgaver i kommende år sammen med budsjettforslag.

Departementet kan gi styret også andre oppgaver.

§ 5. Sekretariatet.

Til å bistå styret skal det opprettes et sekretariat. Sekretariatets leder deltar i styrets møter.

§ 6. Utgifter.

Utgiftene til næringsmiddelkontrollen utredes av kommunekassen.

Utgiftene til den interkommunale kontroll fordeles mellom de deltakende kommuner etter overenskomst kommunene imellom. Hvis enighet ikke oppnås, fastsetter fylkesmannen fordelingen.

Fylkeskommunen utreder alle utgifter ved særlige kontrolloppgaver som den måtte bli pålagt.

Staten utreder utgiftene til de spesielle undersøkelser som styret tar initiativ til å få utført.

I forskrifter gitt av Kongen kan ervervsdrivende pålegges å svare avgifter for å dekke utgifter ved undersøkelse og tilsyn som nevnt i første, annet og tredje ledd. Avgiften er tvangsgrunnlag for utlegg.

Staten utreder utgiftene til styret og dets sekretariat.

§ 7. Ikrafttreden.

Denne lov trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy