Innhold
Innhold
L19.11.1982 nr. 68

Lov om planlegging i helsetjenesten [OPPHEVET]

Lov om planlegging av helse- og sosialtjenesten i kommunene

L19.11.1982 nr. 68 Lov om planlegging av helse- og sosialtjenesten i kommunene. [OPPHEVET]

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser.

§ 1. (lovens virkeområde).

Med sosialtjeneste og helsetjeneste menes i planbestemmelsene i loven her all sosialtjeneste og helsetjeneste som ikke hører inn under stat eller fylkeskommune.

Kongen kan gi nærmere forskrifter om hva som skal regnes som sosialtjeneste og helsetjeneste etter loven her.

Kongen kan ved forskrifter fastsette at loven her eller deler av den skal gjelde også for Svalbard og Jan Mayen.

Kapittel II. Planlegging.

§ 2. (formål).

For å sikre befolkningen en best mulig sosialtjeneste og helsetjeneste innen rammen av de foreliggende og påregnelige ressurser, skal det i enhver kommune utarbeides en plan for sosiale tjenester og helsetjenesten.

§ 3. (ansvaret for planleggingen).

Kommunestyret skal ha ansvaret for og ledelsen av planarbeidet. Plan skal vedtas av kommunestyret.

§ 4. (behandling av planen).

Tidligst mulig under planbehandlingen skal kommunen la utarbeide og gjøre kjent forslag til løsning av spørsmålet i planarbeidet som bør gjøres til gjenstand for nærmere orientering og debatt.

Utkast til plan sendes fylkeskommunen, berørte statlige organer i fylket og andre berørte til uttalelse, og etter kunngjøring legges ut til offentlig ettersyn.

Er det innsigelser mot planen fra fylkeskommunen eller fra berørt statlig fagmyndighet i fylket, og det ikke lykkes å løse tvisten ved forhandlinger, skal saken avgjøres av departementet.

§ 5. (samarbeid mellom flere kommuner – delplaner).

Departementet kan bestemme at to eller flere kommuner skal samarbeide om løsning av særlige oppgaver innen sosialtjenesten og helsetjenesten.

Det kan utarbeides særlige planer for visse deler av sosialtjenesten og helsetjenesten og/eller for del av kommunen.

§ 6. (forholdet til planlegging etter plan- og bygningsloven).

Kommunens plan for sosialtjenesten og helsetjenesten og kommuneplaner etter plan- og bygningsloven skal samordnes.

Nødvendig samordning innen de enkelte kommuner av tiltak etter loven her og tiltak på andre områder som f.eks. skole- og arbeidsmarkedssektoren, skal i første rekke søkes løst gjennom oversiktsplanlegging etter plan- og bygningslovens bestemmelser.

§ 7. (forskrift om planlegging).

Departementet kan gi nærmere forskrifter om hva planlegging skal omfatte, og stille bindende krav til hva planene skal gå ut på.

§ 8. (rettsvirkningen av vedtatt plan).

Vedtatt plan skal legges til grunn for organisering, utbygging og drift av sosialtjenesten og helsetjenesten.

Kapittel III. Forsøksvirksomhet.

Kapittel IV. Gjennomføring.

§ 11. (forskrifter).

Kongen kan gi nærmere forskrifter til gjennomføring av loven her.

§ 12. (ikrafttreden).

Denne lov trer i kraft fra 1. januar 1984.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy