Innhold
Innhold
L08.06.1984 nr. 60

Konkurslovgivningens ikrafttredelseslov

Lov om ikrafttredelse av ny gjeldsforhandlings- og konkurslovgivning m m

L08.06.1984 nr. 60 Lov om ikrafttredelse av ny gjeldsforhandlings- og konkurslovgivning m m.

I

Lov om gjeldsforhandling og konkurs og lov om fordringshavernes dekningsrett tar til å gjelde fra den tid Kongen bestemmer.

II

Fra samme dato oppheves eller endres følgende lover og lovbestemmelser:

– – –

III

Følgende overgangsregler skal gjelde:

 • 1.

  Om ikke annet er bestemt, skal den nye lovgivning anvendes i alle bo der begjæring om gjeldsforhandling eller konkurs kommer inn til retten etter lovgivningens ikrafttredelse og i dødsbo der dødsfallet fant sted etter dette tidspunkt.

– – –

 • 5.

  Reglene i kapittel 3 i lov om fordringshavernes dekningsrett skal gjelde beslagsforbud som nedlegges og løsingsrett som påheftes etter ikrafttredelsen. § 3-9 får anvendelse hvor anmodningen om sperring settes frem etter ikrafttredelsen.

 • 6.

  Disposisjoner og tvangsforretninger som er foretatt før ikrafttredelsen, og som ikke kan omstøtes etter den hittil gjeldende lovgivning, kan heller ikke omstøtes etter den nye lovgivning. Den nye lovgivning griper ikke inn i disposisjoner som har oppnådd rettsvern etter den hittil gjeldende lovgivning.

– – –

 • 11.

  Endringene i lov 3 mars 1972 nr. 5 om arv får anvendelse når anmodning om stadfestelse av testamentet fremsettes etter ikrafttredelsen. Omdanningsreglene i § 32 fjerde ledd får anvendelse også på eldre båndleggelser.

 • 12.

  For tilfeller hvor den nye lovgivning ennå ikke får anvendelse, gjelder den hittil gjeldende lovgivning.

IV

Henvisninger i andre lover til 6 juni 1863 om Concurs og Concursboers Behandling, lov 6 mai 1899 nr. 1 om Akkordforhandling og lov 31 mai 1963 nr. 2 om rekkjefylgja for krav i konkurs o a (prioritetslova) og til andre regler som oppheves ved denne lov, skal gjelde de tilsvarende bestemmelser i lov om gjeldsforhandling og konkurs og lov om fordringshavernes dekningsrett.

Regler i andre lover om akkord og akkordforhandling skal gjelde gjeldsordning og gjeldsforhandling etter lov om gjeldsforhandling og konkurs, med mindre det fremgår av sammenhengen at reglene nå bare kan anvendes ved forhandling om tvangsakkord.

Forskrifter som er utferdiget med hjemmel i lovbestemmelser som oppheves ved denne lov, gjelder fortsatt dersom de er forenlige med lov om gjeldsforhandling og konkurs og lov om fordringshavernes dekningsrett.

V

Loven trer i kraft straks.

Kongen kan sette deler av de lover og lovendringer som er nevnt i del I og II i kraft særskilt og gi de overgangsregler som dette gjør nødvendig.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy