Innhold
Innhold
L13.05.1988 nr. 29

Vaktvirksomhetsloven 1988 [OPPHEVET]

Lov om vaktvirksomhet

L13.05.1988 nr. 29 Lov om vaktvirksomhet. [OPPHEVET]

§ 1. Virkeområde

Loven kommer til anvendelse på ervervsmessig vaktvirksomhet hvor personer:

 • a)

  enten ved eget eller ansattes nærvær, eller ved bruk av TV-overvåking fører tilsyn med privat område eller område med fri adgang for allmennheten,

 • b)

  utfører kontrolltjenester,

 • c)

  utfører verditransporter,

 • d)

  utøver beskyttelse av personer,

 • e)

  mottar og behandler alarmsignaler fra overfalls- og eller innbruddsalarmeringsanlegg , eller

 • f)

  fører kontroll med virksomhet nevnt i bokstav a) – e).

Loven gjelder ikke for egenvakthold eller for nabohjelp eller andre vaktoppdrag av sporadisk art, lite omfang eller mot liten godtgjørelse.

§ 2. Tillatelse

Den som utøver eller inngår avtale om vaktvirksomhet skal ha tillatelse til dette. I foretak som utøver eller inngår avtale om vaktvirksomhet skal daglig leder ha slik tillatelse.

Tillatelse kan gis til person som:

 • a)

  er myndig norsk statsborger,

 • b)

  har fast bopel her i landet,

 • c)

  er fylt 21 år,

 • d)

  har tilfredsstillende vandel , og som

 • e)

  for øvrig ikke ansees uskikket til å kunne utøve vaktvirksomhet på forsvarlig måte i samsvar med god skikk innenfor bransjen.

Når særlige forhold tilsier det, kan det gjøres unntak fra kravene i annet ledd bokstav a), b) og c).

Tillatelse til å utøve vaktvirksomhet gis av politimesteren på det sted virksomheten skal drives fra eller av den politimyndighet som departementet bestemmer.

§ 3. Tillatelsens innhold

En tillatelse kan gis for bestemte former for vaktvirksomhet etter § 1 for ett eller flere politidistrikter.

Det kan i tillatelsen fastsettes nærmere vilkår for utøvelsen av vaktvirksomheten.

§ 4. Krav til ansatte

Ansatte i foretak som omfattes av loven må ha tilfredsstillende vandel. Ansatte som utøver vaktvirksomhet må dessuten være fylt 18 år.

Tillatelsens innehaver skal påse at ansatte i vaktvirksomhet oppfyller kravene i lov og forskrifter.

§ 5. Bortfall og tilbakekall av tillatelser

En tillatelse bortfaller dersom tillatelsens innehaver dør, går konkurs eller opphører med å fylle vilkårene i § 2 annet ledd bokstav a) og b).

En tillatelse kan tilbakekalles av den myndighet som har gitt tillatelsen dersom tillatelsens innehaver eller ansatte har gjort seg skyldig i grov eller gjentatt overtredelse av særskilte vilkår for utøvelsen av tillatelsen eller av bestemmelser fastsatt i eller i medhold av loven. Det samme gjelder såframt vilkårene for tillatelse ikke lenger er oppfylt.

§ 6. Forskrift

Departementet kan gi forskrift til gjennomføring av loven.

§ 7. Opplysningsplikt

Den som utøver vaktvirksomhet plikter å gi politiet de opplysninger og den dokumentasjon som er nødvendig for politiets kontroll med at virksomheten drives i samsvar med loven og forskriftene.

§ 8. Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av loven, eller som medvirker hertil straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder.

§ 9. Ikrafttreden

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy