Innhold
Innhold
L28.08.1992 nr. 103

Pengespilloven

Lov om pengespill m.v. (pengespilloven)

L28.08.1992 nr. 103 Lov om pengespill m.v. (pengespilloven)

§ 1.

Loven gjelder

 • a)

  pengespill i forbindelse med idrettskonkurranser og andre konkurranser , som ikke er regulert i andre lover ,

 • b)

  tallspillet lotto ,

 • c)

  lotterispill som avholdes ved bruk av utbetalingsautomater, jf. lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. § 1 første ledd bokstav e, og

 • d)

  andre pengespill som Kongen bestemmer at loven skal gjelde for .

Denne loven gjelder også på Svalbard.

Loven skal sikre at pengespill avholdes i betryggende former under offentlig kontroll, med sikte på å forebygge negative konsekvenser av pengespill, samtidig som det legges til rette for at overskuddet fra spillene kan gå til formål som nevnt i § 10.

§ 2.

Uten hjemmel i lov er det ikke tillatt å formidle pengespill i forbindelse med idrettskonkurranser og andre konkurranser, og tallspill. Det er like ens forbudt å selge eller falby kuponger og lignende i slike tiltak . Som formidling av pengespill uten hjemmel i lov regnes blant annet betalingsformidling av innsats og gevinst i slike pengespill.

Idrettsforeninger, humanitære foreninger og andre foreninger med allmennyttige formål og selskapets forhandlere har adgang til å opprette spillelag, som på medlemmenes vegne deltar i spill i selskapet. Departementet avgjør i tvilstilfelle om en forening går inn under bestemmelsen her.

Det er forbudt å innta i aviser og tidsskrifter, utlegge for offentligheten eller på annen måte spre bekjentgjørelser om utenlandske tallspill og pengespill i forbindelse med idrettskonkurranser og andre konkurranser, om salg av kuponger og lignende eller om innløsning av gevinster .

Departementet kan gi forskrift med nærmere regler til gjennomføring av denne bestemmelsen, herunder om spillelag, ulovlig formidling, omfanget og gjennomføringen av betalingsformidlingsforbudet og bekjentgjørelse av pengespill .

§ 3.

Et statlig aksjeselskap , hvor staten eier alle aksjene, skal være spilleselskap.

Lov om aksjeselskaper gjelder ikke for dette selskapet .

Kongen treffer vedtak om opprettelse av selskapet og fastsetter vedtekter .

Kongen kan bestemme at selskapet kan ta på seg oppdrag for andre selskaper, foreninger eller institusjoner som med hjemmel i lov har tillatelse til å formidle spill eller veddemål eller drive lotteri.

§ 4.

Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) gjelder ikke for dette selskap. Lov av 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister (tjenestetvistloven) og lov av 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. (tjenestemannsloven) gjelder ikke for ansatte i dette selskap.

§ 5.

Aksjekapitalen i selskapet skal være kr 150.000 delt på aksjer som hver lyder på kr 50.000, som skal være fullt innbetalt. Aksjekapitalen kan settes opp eller ned etter vedtak av Kongen.

§ 6.

Selskapet blir ledet av et styre på minst fem medlemmer oppnevnt av Kongen for en periode på to år. I instruksen kan det fastsettes kortere eller lengre tjenestetid. Kortere tjenestetid kan fastsettes ved suppleringsvalg.

Kongen gir instruks for styret , og oppnevner leder og nestleder.

Et flertall av de ansatte kan kreve at to av styrets medlemmer med vararepresentanter velges av og blant de ansatte. Departementet kan gi nærmere retningslinjer om vilkår for stemmerett og valgbarhet, om valgmåten, om avgjørelser av tvister om valget og om bortfall av verv som styremedlem.

Reglene i aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret gjelder tilsvarende.

Styret tilsetter administrerende direktør og fastsetter direktørens lønn og andre tilsettingsvilkår. Administrerende direktør deltar i styremøtene uten stemmerett.

Administrerende direktør og andre personer i den faktiske ledelse av selskapets virksomhet skal være egnede . En person er ikke egnet dersom vedkommende

 • a)

  er dømt for et straffbart forhold, og det straffbare forholdet gir grunn til å anta at vedkommende ikke vil kunne ivareta stillingen på en forsvarlig måte, eller

 • b)

  ved utøvelsen av en stilling eller et verv har utvist en adferd som gir grunn til å anta at vedkommende ikke vil kunne ivareta stillingen i selskapet på en forsvarlig måte

Det skal fremlegges ordinær politiattest etter politiregisterloven § 40.

§ 7.

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, vedtekter og retningslinjer. Styret har ansvaret for en tilfredsstillende organisering og forvaltning av selskapet, herunder regulering av forholdet til forhandlerne, og skal påse at registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal føre tilsyn med administrerende direktørs ledelse av virksomheten.

Styret skal sende regnskap og årsmelding til departementet til godkjenning.

Selskapets regnskap revideres av en revisor som velges av departementet .

§ 8.

Kongen kan vedta at selskapet skal oppløses og gir regler om framgangsmåten.

§ 9.

Kongen kan bestemme at selskapet skal opprette fond, og gir i så fall nærmere regler om hvilke avsetninger som skal foretas og om hvordan fondene skal forvaltes.

§ 9a.

Et datterselskap kan også være spilleselskap. Også for dette selskapet gjelder §§ 3 til 9. Morselskapet skal likevel eie alle aksjene i selskapet, og styret i morselskapet tilsetter administrerende direktør og fastsetter direktørens lønn og andre tilsettingsvilkår.

§ 10.

En andel av innsatsbeløpet til spill som omfattes av denne loven, kan etter beslutning fra den enkelte spiller og etter nærmere regler fastsatt av Kongen fordeles direkte til en enhet som er registrert i frivillighetsregisteret, og som driver aktivitet på lokalt nivå. Innsatsandelene som fordeles av spillere etter foregående punktum, skal ikke regnes som spilleinntekt ved beregningen av selskapets overskudd.

Overskuddet fra spillevirksomheten i selskapet og datterselskap fordeles først med 6,4 % til helse- og rehabiliteringsformål. Deretter fordeles resterende overskudd med 64 % til idrettsformål, 18 % til kulturformål og 18 % til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Midlene fordeles nærmere av Kongen.

Overskuddet fra de utbetalingsautomater som kun er tillatt oppstilt i bingohaller (bingoterminaler), kan fordeles direkte til lag og organisasjoner som mottar overskuddet fra de øvrige bingospill i bingohallen . Kongen kan ved forskrift fastsette nærmere regler for slik fordeling .

Det årlige beløp til fordeling etter andre ledd fastsettes etter at det er foretatt fondsavsetninger, og etter at det er foretatt særskilt avsetning til forskning, informasjon, forebygging og behandling i tilknytning til spilleavhengighet som fordeles av Kongen .

Kongen kan gi forskrifter med utfyllende bestemmelser om gjennomføring av reglene i denne paragraf, inkludert forskrifter om rapporteringplikt, samt tilsyn og kontroll med mottakere av midler .

§ 11.

Departementet fastsetter spilleregler for de spill loven gjelder for.

For spill på utbetalingsautomat er aldersgrensen 18 år. Departementet kan fastsette aldersgrenser for deltakelse i andre spill som nevnt i § 1.

§ 12.

Departementet fastsetter for hvert enkelt spill hvor stor del av innsatsbeløpet som skal gå til gevinster .

Departementet kan bestemme at en gevinst ikke skal overstige et visst beløp, at gevinstbeløp skal avrundes, og at gevinster under et visst minstebeløp ikke skal utbetales.

Retten til en gevinst bortfaller dersom kravet på gevinsten ikke er meldt selskapet innen tre måneder etter at spilleomgangens gevinstresultat er kunngjort.

§ 13.

Salg av spillekuponger og av elektronisk formidlet spill kan bare skje fra selskapets kontor eller fra selskapets forhandlere . Salget skal foregå fra faste utsalgssteder som selskapet har godkjent. Styret kan når som helst ta fra en forhandler retten til å selge spillekuponger eller retten til å formidle elektronisk spilleinnsats.

§ 14.

Lotteritilsynet skal føre tilsyn med at selskapets virksomhet foregår i samsvar med lov og spilleregler, herunder avgjøre hvilke kuponger og innsatser som er berettiget til premie. Lotteritilsynet fastsetter instruks for tilsynsvirksomheten.

§ 15. Pålegg om retting av ulovlig forhold. Tvangsmulkt

Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov kan Lotteritilsynet gi pålegg til den ansvarlige om å rette det ulovlige forholdet, eller om at den ulovlige virksomheten skal opphøre eller stenge. Ved utferdigelse av pålegg skal det settes en frist for oppfyllelse.

For å sikre at plikter etter denne lov eller bestemmelsene gitt i medhold av loven blir oppfylt, kan Lotteritilsynet ilegge den ansvarlige tvangsmulkt. Tvangsmulkt kan fastsettes samtidig med pålegg .

Tvangsmulkten kan fastsettes som en løpende mulkt eller som et engangsbeløp. Ved løpende mulkt kan Lotteritilsynet bestemme at mulkten enten skal begynne å løpe en uke etter vedtaket om tvangsmulkt, eller fra en særskilt fastsatt frist for oppfyllelse av plikten dersom denne fristen er utløpt uten at plikten er oppfylt. Ved tvangsmulkt i form av et engangsbeløp kan Lotteritilsynet bestemme at mulkten skal betales ved en særskilt fastsatt frist for oppfyllelse av plikten dersom denne fristen er utløpt uten at plikten er oppfylt .

Tvangsmulkt tilfaller statskassen og er tvangsgrunnlag for utlegg .

Lotteritilsynet kan redusere eller frafalle påløpt tvangsmulkt når særlige grunner taler for det .

Kongen kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om ileggelse av tvangsmulkt, herunder om vilkår for tvangsmulkt og om tvangsmulktens størrelse og renter ved forsinket betaling .

§ 16.

Brudd på bestemmelsene i denne loven blir straffet med bøter eller med fengsel inntil tre måneder.

På samme måten blir den straffet som bryter bestemmelser som er gitt med hjemmel i loven.

Også uaktsomme brudd er straffbare.

Forsøk på salg av spillekuponger i strid med § 13 er straffbart .

§ 17.

Det selskap som er opprettet i medhold av § 2 i Lov om tipping av 21. juni 1946 nr. 2, kan som helhet overføres til et selskap godkjent etter denne lovens § 3, ved at eiendeler, rettigheter, herunder offentlige tillatelser, og forpliktelser som er knyttet til virksomheten, overføres til selskapet . Fordringshavere og øvrige rettighetshavere kan ikke motsette seg overføringen eller gjøre gjeldende at den utgjør en bortfallsgrunn for rettsforholdet.

§ 18.

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer .

Fra samme tid oppheves – – –.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy