Innhold
Innhold
L29.11.1996 nr. 73

Postloven 1996 [OPPHEVET]

Lov om formidling av landsdekkende postsendinger (postloven)

L29.11.1996 nr. 73 Lov om formidling av landsdekkende postsendinger (postloven). [OPPHEVET]

§ 1. Lovens virkeområde

Loven gjelder formidling av landsdekkende postsendinger mot vederlag.

§ 2. Lovens formål

Lovens formål er å sikre et landsdekkende formidlingstilbud av postsendinger til rimelig pris og til god kvalitet.

§ 3. Definisjoner

I loven her forstås med

 • a)

  landsdekkende postsending: brevpost inntil 2 kg, aviser og blad i abonnement inntil 2 kg eller lettgods inntil 20 kg, som formidles landsdekkende eller i et geografisk begrenset område;

 • b)

  postoperatør: enhver som i ervervsvirksomhet formidler landsdekkende postsendinger;

 • c)

  formidling: innsamling, sortering, transport og/eller utlevering av landsdekkende postsendinger.

Kongen kan i forskrift nærmere angi hvilke typer postsendinger som omfattes av lovens virkeområde. Departementet kan i tvilstilfelle avgjøre hva som regnes som landsdekkende postsending.

§ 4. Konsesjonspliktig postformidling

Regelmessig formidling mot vederlag av landsdekkende postsendinger kan bare utføres av den som er gitt konsesjon av departementet. Kongen kan gi forskrift om nærmere avgrensning av konsesjonsplikten.

Konsesjonen kan tidsbegrenses.

Departementet kan gjøre vedtak om at konsesjonen skal falle bort ett år fra det er sendt forhåndsvarsel etter forvaltningsloven.

§ 5. Konsesjonsvilkår

Det kan knyttes vilkår til konsesjon etter § 4. Slike vilkår kan bl.a. gjelde:

 • a)

  plikt til landsdekkende formidling av postsendinger

 • b)

  service og kvalitet

 • c)

  postnett

 • d)

  kriterier for takstberegninger

 • e)

  informasjon til publikum om takster m.m.

 • f)

  fremsending av blindeskrift m.m.

 • g)

  beredskapsoppgaver.

Ved tildeling av konsesjon og fastsettelse av vilkår skal konsesjonsmyndighetene sikre at det foreligger tilbud om landsdekkende formidling av postsendinger til allmennheten til priser som står i forhold til kostnadene. Det skal være geografisk enhetsporto for tjenester som kommer inn under enerettsområdet. Med geografisk enhetsporto menes like takster i hele lovens geografiske virkeområde. Tilbudet skal minst omfatte:

 • a)

  én innsamling av postsendinger pr. virkedag;

 • b)

  én utlevering av postsendinger pr. virkedag til alle fysiske og juridiske personers bosted eller fysiske adresse eller i særlige tilfeller til egnede innretninger og

 • c)

  tilbud om fremsending av rekommandert postsending og verdipostsending.

Det kan gjøres unntak fra kravene i dette ledd ved ekstraordinære omstendigheter eller særlige geografiske forhold.

Vilkårene i en konsesjon kan endres:

 • a)

  når en internasjonal overenskomst som Norge er tilsluttet, gir grunnlag for det,

 • b)

  når det er tatt forbehold i konsesjonen, eller

 • c)

  det for øvrig følger av alminnelige omgjøringsregler.

§ 6. Enerett

Posten Norge AS skal innenfor de vekt- og prisgrenser som er angitt i annet ledd gis enerett til regelmessig å formidle mot vederlag lukket adressert innenriks brevpost og til å formidle i Norge tilsvarende sendinger fra utlandet , på de vilkår som konsesjon etter § 4, jf § 5, fastsetter. Eneretten omfatter ikke formidling av bøker, kataloger, aviser og blad, selv om disse sendes i lukket og adressert form. Kongen kan gi forskrift om hva som regnes for lukket brevpost.

Frem til og med 31. desember 2005 omfatter eneretten brevpost med vekt inntil 100 gram og med pris inntil tre ganger grunntaksten for et innenriks prioritert brev innenfor første vektklasse (20 gram). Fra og med 1. januar 2006 omfatter eneretten brevpost med vekt inntil 50 gram og med pris inntil to og en halv ganger grunntaksten for et innenriks prioritert brev innenfor første vektklasse (20 gram).

Departementet kan dispensere fra første ledd til fordel for en annen postoperatør med konsesjon etter § 4.

§ 7. Frimerker og andre frankeringsmidler

Ingen kan uten Kongens tillatelse utgi eller godta bruk av frimerker eller andre frankeringsmidler der Norge eller Noreg forekommer .

§ 8. Takster

Departementet kan gi forskrift om at takster som benyttes av en postoperatør med konsesjon etter § 4 til § 6 må være godkjent av departementet.

§ 9. Avsenders råderett

Avsender av postsending har råderett over postsendingen til den er utlevert til mottaker på bestemmelsesstedet.

Departementet kan gi forskrift om avsenders råderett og om gebyr ved bruk herav.

§ 10. Adgang til å undersøke postsendinger

Postoperatør kan åpne og undersøke postsending når det er grunn til mistanke om at sendingen ikke er forsvarlig innpakket i forhold til sendingens innhold eller inneholder ting som er farlig å sende. Er innholdet farlig kan sendingen tilintetgjøres.

Departementet kan gi nærmere forskrift.

§ 11. Ubesørgelig postsending

Departementet gir nærmere forskrift om når en postsending skal regnes som ubesørgelig og hvordan ubesørgelige postsendinger skal behandles, herunder om adgang for postoperatør til å åpne sending for å finne frem til avsender eller mottaker.

Ubesørgelig postsending kan selges. Nettoutbyttet av salget skal utbetales til den som melder seg innen ett år etter at salget har funnet sted og godtgjør å ha krav på beløpet. Postsending som ikke har salgsverdi eller av andre grunner ikke bør legges ut for salg kan tilintetgjøres.

§ 12. Postlegging i utlandet

Når en internasjonal overenskomst Norge er tilsluttet gir anledning til det, kan postoperatør nekte å formidle postsendinger som sender bosatt i dets territorium postlegger eller lar postlegge i utlandet med formål å oppnå rimeligere portobetingelser. Dette gjelder også når postsendingene er produsert i utlandet.

Departementet kan gi nærmere forskrift.

§ 13. Taushetsplikt

Enhver som utfører arbeid eller tjeneste for en postoperatør har varig taushetsplikt om det vedkommende gjennom virksomheten får kjennskap til om postsendingers avsendere, mottakere og innhold.

Taushetsplikten gjelder ikke når det er plikt til å gi opplysninger etter bestemmelse i lov.

Taushetsplikten er heller ikke til hinder for at politiet undersøker om postsending inneholder narkotika uten å åpne den. De som foretar slike undersøkelser har taushetsplikt etter første ledd når det gjelder forhold som ikke angår oppdraget.

§ 14. Postkasse på fremmed grunn

Postkasse for mottak av post kan settes opp på fremmed grunn når Posten Norge AS finner det nødvendig av hensyn til en effektiv postomdeling og det ikke volder særlig skade eller ulempe.

§ 15. Postoperatørs merkeplikt

Departementet kan gi forskrift om at postoperatør skal merke postsendinger med sitt firmanavn om de leveres mottakeren i postkasse.

§ 16. Rutetransportselskapers plikt til å befordre postsendinger

Departementet kan pålegge rutetransportselskap å medta mot vederlag postsendinger for postoperatør som er pålagt en plikt til landsdekkende formidling av postsendinger etter § 5.

Vederlagets størrelse kan fastsettes ved skjønn. Departementet kan fastsette at pålegget skal tre i kraft uten påvente av at skjønn avholdes.

§ 17. Registreringsplikt

Det føres et register over postoperatører. Postoperatør har plikt til å registrere seg i departementet. Departementet fastsetter forskrift om registrering.

§ 18. Tilsyn

Departementet fører tilsyn med at denne lov med forskrifter, og krav som fastsettes i eller i medhold av denne lov, overholdes.

Departementet kan kreve at postoperatør gir de opplysningene som er nødvendige for å påse at denne loven og konsesjonsvilkårene blir overholdt. Opplysningene kan kreves levert skriftlig eller muntlig innen den frist departementet fastsetter.

Departementet kan foreta stikkprøver og annen kontroll hos postoperatør . Departementet fastsetter forskrift om tilsyn og kontroll.

§ 19. Internkontrollsystem

Departementet kan pålegge postoperatør å etablere et dokumentert internkontrollsystem for å påse at denne loven og konsesjonsvilkårene blir overholdt . Departementet kan gi forskrift om internkontroll.

§ 20. Gebyrer

Departementet kan gi forskrift om konsesjonsgebyr til dekning av utgifter ved konsesjonsbehandling etter § 4, gebyr for dekning av utgifter ved registrering etter § 17 og gebyr til dekning av utgifter ved tilsyn etter § 18.

§ 21. Avgift

Departementet kan pålegge postoperatør å betale avgift til staten til finansiering av landsdekkende formidling av postsendinger. Departementet kan gi forskrift om beregning av avgiften.

§ 22. Erstatning

Postoperatør plikter å betale erstatning for uregistrert postsending som er skadet, bortkommet eller forsinket, dersom dette skyldes grov uaktsomhet.

Postoperatør plikter å betale erstatning for registrert postsending som er skadet, bortkommet eller forsinket. Ved forsinkelse av registrert postsending plikter postoperatøren bare å yte erstatning dersom forsinkelsen skyldes grov uaktsomhet. Kravet om grov uaktsomhet gjelder ikke i de tilfeller der det er betalt et særlig vederlag for at postsendingen skal komme raskt fram eller for særskilt avtalt leveringstidspunkt/-periode.

Postoperatør er likevel ikke erstatningspliktig dersom skaden, tapet eller forsinkelsen skyldes:

 • a)

  feil eller forsømmelse fra den skadelidtes side;

 • b)

  postsendingens beskaffenhet;

 • c)

  manglende eller mangelfull emballering eller

 • d)

  forhold som postoperatøren ikke kunne unngå og hvis følger virksomheten ikke kunne avverge.

Postoperatør kan betale erstatning utover det som følger av denne bestemmelsen i henhold til leveringsvilkår denne tilbyr.

Postoperatør skal informere kundene om ansvarsbetingelsene og sine leveringsvilkår på en hensiktsmessig måte slik at informasjonen er lett tilgjengelig for allmennheten.

Departementet kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om erstatning for postsending som er skadd, bortkommet eller forsinket. Krav om erstatning etter denne lov foreldes etter ett år, regnet fra dagen etter at postsendingen er innlevert til postoperatøren.

§ 23. Tvangsmulkt

For å sikre at regler med hjemmel i loven her overholdes kan departementet treffe vedtak om en daglig løpende mulkt til staten til forholdet er rettet på.

§ 24. Straffansvar

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene i § 4, § 6 og § 7 eller forskrifter gitt med hjemmel i disse, straffes med bøter eller med fengsel i inntil tre måneder, dersom forholdet ikke går inn under noen strengere straffebestemmelse. Det samme gjelder for den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene i § 13. Overtredelse av denne lovs § 4, § 6 og § 7 påtales ikke av det offentlige uten begjæring fra departementet.

§ 25. Ikrafttredelse

Loven trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer. Kongen kan bestemme at de enkelte bestemmelser skal tre i kraft til ulik tid.

§ 26. Endring i andre lover

Fra den tid loven trer i kraft gjøres følgende endringer i andre lover: – – –

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy