Innhold
Innhold
L13.12.1996 nr. 87

Artistskatteloven

Lov om skatt på honorar til utenlandske artister mv (artistskatteloven)

L13.12.1996 nr. 87 Lov om skatt på honorar til utenlandske artister mv (artistskatteloven)

§ 1. Virkeområde

Denne lov gjelder beregning og oppgjør av skatt på bruttoinntekter til utenlandsk artist eller foretak i forbindelse med aktivitet utøvet av artisten i riket eller på norsk registrert fartøy eller på norsk kontinentalsokkel.

Skatteplikt etter denne lov faller bort, og avløses av skatteplikt etter skatteloven, fra og med inntektsåret forut for det inntektsår da vilkårene i skatteloven § 2-1 annet ledd for å anses som bosatt, er oppfylt. I inntektsår når artist bosatt i annen EØS-stat ikke anses skattemessig bosatt i riket, kan artisten etter inntektsårets utløp uansett kreve å bli lignet etter skattelovens regler for begrenset skattepliktige. Trukket skatt etter denne lov § 7 omgjøres i tilfeller som nevnt i første og andre punktum til forskudd på skatt etter skattebetalingsloven.

§ 2. Definisjoner

Med utenlandsk artist forstås i denne lov person som er bosatt i utlandet og som utøver økonomisk aktivitet som artist, herunder aktivitet som idrettsutøver eller ved opptreden med religiøst, politisk, sosialt eller veldedig innhold.

§ 3. Skattlegging av inntekt

Av bruttoinntekt som nevnt i § 1 svares skatt til staten. Fradrag gis ikke.

Det skal likevel ikke svares skatt av bruttoinntekt så langt denne dekker dokumenterte utgifter til transport, kost og losji i forbindelse med arrangementet. Videre reduseres bruttoinntekter med agentprovisjon betalt av artisten.

Det skal ikke svares skatt av godtgjørelse til utenlandsk artist for deltakelse i film-, fjernsyns- eller lydopptak der den som dekker godtgjørelsen ikke har skattemessig eller ervervsmessig tilknytning til Norge.

§ 4. Skattesatsen

Stortinget fastsetter skattesatsen for det enkelte inntektsår.

§ 5. Skattefritak ved visse typer arrangementer

Det skal ikke svares skatt av godtgjørelse til utenlandske artister for forestillinger som er ledd i en offentlig støttet kulturutveksling med annen stat.

Med offentlig støttet kulturutveksling med annen stat menes kulturell virksomhet som har tilknytning til slik stat og som hovedsakelig er finansiert med statlige, fylkeskommunale eller kommunale midler eller med midler fra myndigheter i en annen stat.

§ 6. Meldeplikt

(Opphevet ved lov 27. mai 2016 nr. 14 i kraft 1. jan 2017 iflg. res. 27. mai 2016 nr. 531))

§ 7. Skattetrekk

Den som utbetaler bruttoinntekt som nevnt i § 1 skal av eget tiltak sørge for at skattetrekk foretas og innbetales.

I de tilfeller det ikke er noen norsk arrangør som står for arrangementet, er den som stiller plass til rådighet for utenlandsk arrangør eller utenlandsk artist ansvarlig for at skatt blir trukket og innbetalt. Dette gjelder likevel bare dersom den som stiller plass til rådighet har hatt tilgang til inntektene fra arrangementet gjennom billettsalg eller på annen måte.

Trekkreglene gjelder tilsvarende for artisten selv dersom det ikke foreligger noen trekkpliktig etter første eller annet ledd. Dersom den trekkpliktige etter første eller annet ledd ikke har foretatt korrekt trekk, er artisten selv ansvarlig for det manglende beløp.

Når naturalytelser inngår i skattegrunnlaget og kontantytelsen ikke dekker samlet trekk, skal differansen innbetales av den skattepliktige til den trekkpliktige.

Den som forsømmer plikten til å sørge for skattetrekk, er ansvarlig for innbetaling av det beløp som skulle ha vært trukket med tillegg av eventuelle renter og omkostninger.

§ 8. Attest om innbetalt skatt

Innkrevingsmyndigheten skal ved henvendelse fra den skattepliktige sende attest om innbetalt skatt, etter at skatten er endelig fastsatt og innbetalt.

§ 9. Tvangsinndrivelse av skatt m.v.

Skatten og eventuelle renter har samme fortrinnsrett ved insolvensbehandling av boer som formues- og inntektsskatt til staten etter skatteloven.

§ 10. Forskriftshjemmel

Departementet kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om skattlegging etter denne lov, herunder om fastsettelse av utgifter til transport, kost og losji, bruk av billetter, skattetrekk og innkreving.

§ 11.

(Opphevet ved lov 27. mai 2016 nr. 14 i kraft 1. jan 2017 iflg. res. 27. mai 2016 nr. 531))

§ 12. Forholdet til annen skattelovgivning

Den øvrige skattelovgivning, herunder skatteforvaltningsloven og skattebetalingsloven, kommer til anvendelse så langt annet ikke følger av denne lov med forskrifter. Trekkplikt etter denne lov, og forsømmelse av slik plikt har samme virkning som tilsvarende plikt og forsømmelse etter de nevnte lover.

II.

Loven trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 1998.

– – –

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy