Innhold
Innhold
L13.06.1997 nr. 37

Tidspartloven 1997 [OPPHEVET]

Lov om salg av tidsparter i fritidsbolig (tidspartloven)

L13.06.1997 nr. 37 Lov om salg av tidsparter i fritidsbolig (tidspartloven). [OPPHEVET]

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1. Virkeområde

Loven gjelder salg av tidsparter i fritidsbolig til forbruker, når selger opptrer i næringsvirksomhet.

Loven gjelder for Svalbard og Jan Mayen. Kongen kan likevel bestemme at hele eller deler av loven ikke skal gjelde, og gi særlige regler av hensyn til de stedlige forhold. § 9 annet ledd gjelder ikke på Svalbard.

§ 2. Definisjoner

I loven menes med:

 • a.

  tidspart: bruksrett i avgrensete tidsrom av året for en periode på minst 3 år ;

 • b.

  bolig: fast eiendom som brukes som fritidsbolig;

 • c.

  selger: fysisk eller juridisk person som stifter, overdrar eller forplikter seg til å overdra tidspart;

 • d.

  forbruker: fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

§ 3. Lovens ufravikelighet

Loven kan ikke fravikes til skade for forbrukeren.

§ 4. Avtale om tvisteløsning (voldgift og verneting)

Avtale om at en tvist om forhold som er regulert av denne loven skal avgjøres ved voldgift, er bare bindende dersom avtalen er inngått etter at tvisten oppstod.

Forbrukeren kan ikke vedta annet verneting for tvist om forhold som er regulert i denne lov enn de lovbestemte, med unntak av sitt alminnelige verneting.

§ 5. Lovvalg utenfor EØS-området

Dersom en avtale om tidspart i en bolig som ligger i et EØS-land, inneholder bestemmelser om at lovgivningen i et land utenfor EØS-området skal anvendes på avtalen, gjelder bestemmelsene ikke i den utstrekning forbrukeren ved dette får en dårligere beskyttelse.

Tilsvarende gjelder for vilkår i kredittavtaler som helt eller delvis skulle dekke prisen for tidsparten dersom kreditten ytes av selgeren eller av tredjeperson på grunnlag av avtale med selgeren.

Kapittel 2. Selgers opplysningsplikt

§ 6. Generell opplysningsplikt

Når en forbruker ber om opplysninger om en tidspart i bolig som selgeren tilbyr, plikter selgeren å utlevere vederlagsfritt et dokument som skal inneholde opplysninger om:

 • a.

  navn og adresse til selger og eier med nøyaktig angivelse av selgerens juridiske status;

 • b.

  rettigheten som tidspartavtalen gjelder, med en beskrivelse av den, samt vilkårene for å benytte den. Det skal opplyses om disse vilkårene er oppfylt, og eventuelt hvilke vilkår som ikke er oppfylt;

 • c.

  boligen, med en beskrivelse av boligen og dens beliggenhet, når rettigheten gjelder en bestemt bolig;

 • d.

  prisen forbrukeren skal betale for tidsparten;

 • e.

  faste årlige kostnader knyttet til tidsparten, herunder lovbestemte avgifter, driftsutgifter og andre administrasjonsutgifter. Det skal også opplyses om beregningsgrunnlaget for utgiftene;

 • f.

  faste årlige kostnader for å få tilgang til de fellestjenester og fellesanlegg som tilbys;

 • g.

  variable kostnader knyttet til tidsparten og bruk av fellestjenester og fellesanlegg;

 • h.

  andre utgifter som forbrukeren kan bli pålagt å dekke, herunder økonomisk ansvar for usolgte tidsparter;

 • i.

  eventuell mulighet for å delta i en ordning med bytte og videresalg, herunder sentrale vilkår og overslag over kostnader;

 • j.

  retten til å gå fra tidspartavtalen (angrerett) etter § 14, herunder vilkår og framgangsmåte, samt virkninger av slik fragåelse. Det skal også opplyses om forbudet etter § 11 mot betaling før utløpet av angrefristen og om sikkerhetsstillelse etter § 13 første ledd;

 • k.

  oppheving av kredittavtaler etter § 17;

 • l.

  de fellestjenester, f.eks. strøm, vann, vedlikehold og renovasjon , som forbrukeren har eller kan få tilgang til og de sentrale vilkårene for dette;

 • m.

  de fellesanlegg, f.eks. svømmebasseng og tennisbane , som forbrukeren har eller kan få tilgang til og de sentrale vilkårene for dette;

 • n.

  prinsippene for vedlikehold, reparasjon, administrasjon og drift av eiendommen;

 • o.

  avstanden fra boligen til jernbanestasjon, flyplass og andre sentrale opplysninger om offentlig kommunikasjon på ulike tider av året;

 • p.

  at opplysninger og vilkår gitt i dokumentet kan endres og vilkårene og framgangsmåten for dette;

 • q.

  andre forhold som forbrukeren har grunn til å regne med å få informasjon om;

 • r.

  hvordan ytterligere opplysninger kan skaffes;

 • s.

  forhold som kreves opplyst etter forskrift med hjemmel i § 8.

Opplysningene skal være kortfattete og nøyaktige og skal gis på en klar og tydelig måte.

I all markedsføring for en bolig skal det opplyses at det er mulig å få dokument som nevnt i bestemmelsen her, og om hvor det kan fås.

§ 7. Bolig under oppføring

Dersom boligen er under oppføring skal dokument som nevnt i § 6 i tillegg inneholde opplysninger om:

 • a.

  hvor langt byggearbeidet er kommet;

 • b.

  når boligen skal være ferdigstilt;

 • c.

  nummeret på byggetillatelsen samt fullstendig navn og adresse til bygningsmyndighetene, dersom det gjelder en bestemt bolig;

 • d.

  status for arbeidet med de fellestjenester som er nødvendige for å ta i bruk boligen, samt angivelse av når de vil være tilgjengelige;

 • e.

  hvilken sikkerhet som stilles etter § 13 annet ledd, vilkårene for denne og at forbrukeren ikke skal betale noe før slik sikkerhet er stilt;

 • f.

  eventuell annen sikkerhet som stilles og vilkårene for denne;

 • g.

  forhold som kreves opplyst etter forskrift med hjemmel i § 8.

§ 8. Forskrift

Departementet kan gi forskrift om at selgeren plikter å gi andre opplysninger etter §§ 6 og 7.

Departementet kan gi nærmere bestemmelser om hvordan opplysningsplikten skal oppfylles, herunder at det skal brukes bestemte formularer og om godkjenning av disse.

Kapittel 3. Tidspartavtalen

§ 9. Formkrav

Avtalen skal være skriftlig og undertegnes av begge parter.

Er forbrukeren bosatt i et EØS-land, skal avtalen utarbeides på et offisielt språk i bostedslandet. Dersom boligen ligger i et annet EØS-land, skal selgeren i tillegg utlevere en autorisert oversettelse av avtalen til et offisielt språk i dette landet. Har bostedslandet flere offisielle språk, kan forbrukeren velge blant disse. Er forbrukeren statsborger i et annet EØS-land, kan han eller hun i stedet velge et offisielt språk i dette landet.

Opplysningene om angrerett, jf. § 10 bokstav d jf. § 6 bokstav j, skal plasseres umiddelbart over partenes underskrift.

Avtale som ikke er opprettet i samsvar med første og annet ledd er ikke bindende for forbrukeren.

§ 10. Avtalens innhold

Avtalen skal inneholde:

 • a.

  partenes navn og bosted, samt dato og sted for hver av partenes undertegning av avtalen;

 • b.

  angivelse av det tidsrommet tidsparten gjelder , ordningens varighet og fra hvilken dato forbrukeren kan benytte rettigheten;

 • c.

  en erklæring om at forbrukeren ikke vil bli ansvarlig for andre typer kostnader eller utgifter enn dem som framgår av avtalen;

 • d.

  opplysninger som skal gis etter §§ 6 og 7 og etter eventuell forskrift etter § 8;

 • e.

  dokumentasjon for hvilken sikkerhet som er stilt etter § 13.

Opplysninger og vilkår som tidligere er framkommet i dokument etter § 6 bokstav a-n og § 7 bokstav a-d og f, skal regnes som en del av avtalen, og kan ikke endres med mindre endringene er en følge av omstendigheter selgeren ikke rår over eller partene uttrykkelig har avtalt endringene. Endringene skal i så fall meddeles forbrukeren skriftlig før avtalen inngås, og endringene skal fremgå uttrykkelig av avtalen.

Kapittel 4. Betaling. Kreditt. Sikkerhetsstillelse

§ 11. Betaling

Selger kan ikke kreve eller motta noen form for betaling fra forbrukeren før selgeren har stilt sikkerhet etter bestemmelsene i § 13.

Selger kan ikke kreve eller motta noen form for betaling fra forbrukeren før utløpet av angrefristen.

Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder tilsvarende for kredittyter ved kreditt som skal dekke hele eller deler av kjøpesummen , når kreditten ytes av selger eller tredjeperson på grunnlag av avtale med selger.

§ 12. Forbud mot bruk av veksler, omsetningsgjeldsbrev m m

I avtaleforhold som omfattes av denne loven , må det ikke utstedes veksel for fordring mot forbruker. Det samme gjelder for skylderklæring som ved overdragelse eller pantsettelse kan avskjære eller innskrenke forbrukerens rett til å gjøre gjeldende innsigelser eller motkrav på grunnlag av tidspartavtalen eller kredittavtalen.

§ 13. Sikkerhetsstillelse

Selger skal stille betryggende sikkerhet for forbrukerens økonomiske krav som følge av at forbrukeren går fra avtalen etter § 14.

Gjelder avtalen en bolig under oppføring, skal selgeren stille betryggende sikkerhet for forbrukerens økonomiske krav som følge av at avtalen heves på grunn av at boligen eller nødvendige fellestjenester forbrukeren skal ha tilgang til, ikke blir ferdigstilt til avtalt tidspunkt.

Departementet kan gi nærmere forskrifter om hvilken sikkerhet som skal stilles.

Kapittel 5. Angrerett. Oppheving av kredittavtale

§ 14. Rett til å gå fra tidspartavtalen (angrerett)

Forbrukeren kan gå fra avtalen uten å angi grunn i 10 dager etter at begge parter har undertegnet avtalen.

Dersom avtalen ved undertegning ikke inneholder alle opplysninger som nevnt i § 6 første ledd bokstav a-k, § 7 bokstav a og b og § 10 bokstav a og b, har forbrukeren rett til å gå fra avtalen i inntil 3 måneder og 10 dager etter at avtalen ble undertegnet. Dersom forbrukeren mottar de manglende opplysningene, begrenses angreretten til 10 dager etter at opplysningene ble gitt.

§ 15. Melding om bruk av angreretten

Dersom forbrukeren vil gjøre angreretten etter § 14 gjeldende, skal det gis melding til selger om dette innen utløpet av den dagen da fristen løper ut . Ved beregning av fristen telles ikke den dagen med når fristen begynner å løpe.

Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp og på en måte som er forsvarlig etter forholdene. Dette gjelder selv om meldingen blir forsinket eller på annen måte ikke kommer riktig fram.

Ender fristen på en søndag eller annen helgedag eller på lørdag eller på den 1. eller 17 mai., forlenges fristen til førstkommende virkedag.

§ 16. Virkninger av bruk av angreretten

Ved fragåelse av avtalen faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort.

Er avtalen helt eller delvis oppfylt fra noen av sidene, skal det mottatte tilbakeføres.

Selger kan ikke kreve erstatning for utgifter som selgeren direkte eller indirekte har hatt i forbindelse med kontrakten.

Dersom avtalen fragås etter § 14 første ledd kan forbrukeren ikke kreve erstatning eller vederlag for utgifter som han eller hun direkte eller indirekte har hatt i forbindelse med avtalen.

Dersom avtalen fragås etter § 14 annet ledd og det er mottatt vederlag som skal betales tilbake, skal det betales rente etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om forsinket betaling m.m. fra den dag betalingen ble mottatt.

§ 17. Virkninger for kredittavtaler ved bruk av angreretten

Når forbrukeren bruker angreretten etter § 14, skal avtale om kreditt som helt eller delvis dekker kjøpesummen, oppheves vederlagsfritt , dersom kreditten ytes av selgeren. Er avtalen helt eller delvis oppfylt fra noen av partene, skal det mottatte tilbakeføres.

Første ledd gjelder tilsvarende når kreditten ytes av tredjeperson på grunnlag av avtale mellom denne og selgeren. Selgeren skal gi melding til kredittyter umiddelbart etter at melding om fragåelse av tidspartavtalen er mottatt.

Kapittel 6. Straff

§ 18. Straff

Den som forsettlig overtrer eller medvirker til å overtre bestemmelser gitt i eller i medhold av §§ 11, 12 eller 13, straffes med bøter. Ved særdeles skjerpende omstendigheter er straffen bøter eller fengsel i inntil tre måneder.

Den som uaktsomt overtrer eller medvirker til å overtre bestemmelse som nevnt i første ledd, straffes med bøter.

Kapittel 7. Ikrafttredelse. Endring av andre lover

§ 19. Ikrafttredelse

Loven trer i kraft fra det tidspunkt Kongen fastsetter.

Loven får bare virkning for markedsføringstiltak og avtaler som inngås etter at loven er trådt i kraft.

§ 20. Endringer i andre lover

I lov av 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling gjøres følgende endringer: – – –.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy