Gyldendal-logo
magazine-logoGå til Rettsdata.no
news-image

Håndbok i skatte- og avgiftsprosedyre

Håndbok i skatte- og avgiftsprosedyre (Gyldendal Akademisk, 2021) er tilgjengelig i Rettsdatas samling av juridiske fagbøker og kommentarutgaver.

Tvisteløsning og prosedyre krever god innsikt i prosessreglene i tvisteloven og domstolloven

I skatte- og avgiftssaker gjelder i tillegg særreglene om søksmål i skatteforvaltningsloven kapittel 15. Aktørene i skatte- og avgiftssaker må derfor ha kjennskap til prosessreglene i begge regelsettene samt enkelte ulovfestede regler.
Håndbok i skatte- og avgiftsprosedyre har blitt til fordi forfatterne og Deloitte-advokatene, Anette Fjeld og Daniel M. H. Herde, i sitt arbeid med skatte- og avgiftssaker for domstolene har sett et behov for å samle aktuelle problemstillinger på ett sted, slik at forberedelsene gjøres enklere. 

- Forberedelse er helt avgjørende når du skal prosedere en sak for domstolen. Er du i starten av karrieren er det ikke så lett å identifisere eller forstå hvilke problemstillinger som kan oppstå, sier Anette Fjeld.

Boken er ment å være et nyttig verktøy for alle som jobber med spørsmål knyttet til gyldigheten av et skatte- og avgiftsvedtak, enten som ledd i et rådgivningsoppdrag eller når en sak står for domstolene. Innholdet er også relevant for mer erfarne advokater og for dommere. Boken tar hovedsakelig for seg problemstillinger som oppstår i forbindelse med søksmål.

Reglene om bevisavskjæring er viet stor plass, da dette er et prosessuelt tema som skaper særlig store utfordringer i skatte- og avgiftssaker. Håndbok i skatte- og avgiftsprosedyre er utgitt av Gyldendal Akademisk i 2021 og ble senere samme år tilgjengelig for deg med tilgang til Rettsdatas samling av juridiske fagbøker og kommentarutgaver. 

Samarbeid på tvers av forlag

Vi har inngått samarbeidsavtaler med Gyldendal Akademisk, Cappelen Damm Akademisk og Fagbokforlaget om å utgi all juridisk profesjonslitteratur fra og med 2010.

Hele samlingen av juridiske fagbøker og kommentarutgaver i Rettsdata finner du her. Du finner som alltid også bøkene som relatert kilde til den aktuelle paragrafen du jobber med.

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt med oss på rettsdata@rettsdata.no eller telefon 22 99 04 20 om du har spørsmål eller ønsker et tilbud.
Ønsker du å teste ut Rettsdata kan du registrere deg for gratis prøvetilgang.