Gyldendal-logo
magazine-logoGå til Rettsdata.no
Person som jobber på PC-skjerm

Nye maler tilgjengelig i Rettsdata: finansiell bistand etter aksjeloven § 8-10

Den 1. januar 2020 trådte det i kraft endringer i aksjeloven § 8-10 om målselskapets adgang til å stille kreditt og sikkerhet ved erverv av aksjer. Som en følge av disse endringene er også unntaksforskriften opphevet, og pant må derfor behandles etter de nye reglene fremover.

De nye reglene legger opp til at det er tillatt for målselskapet å stille sikkerhet for oppkjøpsfinansieringen dersom en særlig saksbehandlingsprosedyre følges. Refinansiering av eksisterende gjeld i målselskapet er unntatt denne begrensningen. I og med at reglene er nye og at det ikke har vært noen praksis på dette tidligere er det fremdeles noe usikkert hvordan de nye saksbehandlingsreglene skal håndteres i praksis. Blant advokatene og bankene er det foreløpig to forskjellige modeller som er tatt i bruk:

  • Modell 1: Det sittende styret godkjenner sikkerhetsstillelsen
  • Modell 2: Det nye styret godkjenner sikkerhetsstillelsen

Mer om hva modellene innebærer og mal for styreprotokoll, styreredegjørelse, styreerklæring og generalforsamlingsprotokoll er nå tilgjengelig i Maler og verktøy – Transaksjoner – Overdragelse av aksjer