Tjenesteområder

Alle de relevante kildene og kommentarene er strukturert etter kommunens tjenesteområder:

Teknisk, Eiendom

- Plan
- Byggesak
- Samferdsel
- Vann, avløp, renovasjon og avfall
- Miljø
- Kommunale entrepriser
- Eiendomsforvaltning

Helse, Sosial, Omsorg

- Helse, sosial, omsorg
- Barnerett
- Barnevern, familievernkontorer
- Gjeldsordning
- Asyl, asylmottak, flyktninger, innvandring
- Pensjon, arv, skifte, eldre

Oppvekst

- Skole og undervisning
- Barnehage
- Voksenopplæring
- Universiteter, høyskoler og forskning

Kultur, Frivillighet

- Kultur og fritid
- Livssyn og kirke

Næringsvirksomhet

- Alkohol, servering
- Primærnæringer, kyst

Anskaffelser

- Norge
- Internasjonalt

Forvaltningsrett

- Forvaltningsrett
- Ulovfestet forvaltningsrett
- Arkiv og register
- Fauna, jakt, rovvilt og miljø
- Valg, folkevalgte, lokalstyre
- Beredskap

Arbeidsforhold, HMS

- Individuelle arbeidsforhold
- Kollektive arbeidsforhold
- Arbeidsforhold internasjonalt
- Internkontroll og HMS