MVA-håndboken 2020

MVA-håndboken utarbeides av Skattedirektoratet

16. utgave 2020. Boken tar sikte på å gi en omtale av bestemmelsene i merverdiavgiftsloven, med særlig vekt på avgiftsmyndighetenes praksis.

Denne utgaven er i det vesentlige en oppdatering hvor regelendringer samt relevant praksis fra domstolene og Skatteklagenemnda er innarbeidet. Nytt i denne utgaven er omtale av den lovfestede omgåelsesregelen. Siktemålet med boken er å gi en oversikt over gjeldende
rett, belyst ved bl.a. Finansdepartementets og Skattedirektoratets uttalelser og avgjørelser, klagenemndsavgjørelser og rettspraksis.

MVA-håndboken utgis en gang i året og inngår i Rettsdata Total, samt i fagboktillegget til Rettsdata Revisjon. Bokens innhold er dessuten tilgjengelig fra Rettsdata Skatterett.

Er du Rettsdata-bruker, les boken her

eller registrer din e-post og prøv Rettsdata i 2 dager.

Gratis prøvetilgang

MVA HB2020