Innhold
Innhold
L08.07.1949 nr. 13

Agnforsyningsloven

Lov om produksjon, transport og omsetning av agn

L08.07.1949 nr. 13 Lov om produksjon, transport og omsetning av agn.

§ 1.

For å sikre en rasjonell og forsvarlig agnforsyning kan Kongen bestemme:

 • 1.

  at omsetningen av agn til fisker bare skal skje gjennom et samvirkeforetak av fiskere hvis vedtekter er godkjent av vedkommende departement;

 • 2.

  at salg av agn fra produsent bare skal skje gjennom en sammenslutning av agnprodusenter hvis vedtekter er godkjent av vedkommende departement.

Bestemmelsene kan begrenses til å gjelde visse agnsorter og visse distrikter.

§ 2.

Treffes beslutning etter § 1, kan vedkommende departement gi bestemmelse til gjennomføring av beslutningen og kontroll med at den blir overholdt.

§ 3.

Kongen eller den han gir fullmakt, kan fastsette de forskrifter som trengs for å sikre at de som deltar i agnomsetningen har nødvendige faglige kvalifikasjoner og nødvendige anlegg og utstyr for levering av kvalitetsvare.

§ 4.

Kongen eller den han gir fullmakt, kan utferdige forskrifter om på hvilken måte agnsalget skal skje for å sikre betryggende omsetningsformer. Herunder kan bl.a. bestemmes:

 • 1.

  at vedkommende agnforhandler må stille garanti som sikkerhet for innbetalt forskudd;

 • 2.

  at forhåndssalg av agn bare kan skje etter nærmere fastsatte regler;

 • 3.

  at salg av agn bare kan skje ved forhandler selv eller ved representant som har fullmakt til å forplikte forhandleren, og at bruk av agent eller kommisjonær gjøres avhengig av spesiell tillatelse;

 • 4.

  at der i hvert fiskevær kun skal være en eller et bestemt antall agenter;

 • 5.

  at merking av emballasje skal skje etter nærmere fastsatte regler.

§ 5.

I den utstrekning agnforsyningsforholdene under de store torskefiskerier gjør det ønskelig, kan Kongen eller den han gir fullmakt, nedsette et utvalg som får til oppgave å regulere tilførselen og fordelingen av agnet. Nærmere forskrifter for et slikt utvalgs virksomhet gis av vedkommende departement.

§ 6.

Overtredelse av denne lov eller av bestemmelser som er gitt i medhold av loven, straffes med bøter.

§ 7.

Denne lov trer i kraft 1. juli 1949.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy