Innhold
Innhold
L19.06.1964 nr. 1

Alkoholtilvirkningsloven [OPPHEVET]

Lov om tilvirkning og omdestillasjon av sprit, brennevin og isopropanol og om beskatning av sprit, brennevin, vin, fruktvin, mjød og isopropanol

L19.06.1964 nr. 1 Lov om tilvirkning og omdestillasjon av sprit, brennevin og isopropanol og om beskatning av sprit, brennevin, vin, fruktvin, mjød og isopropanol. [OPPHEVET]

§ 1.

Med tilvirking av sprit, brennevin eller isopropanol forstås i denne lov enhver virksomhet som har til formål å fremstille alkohol (etanol eller isopropanol) av et annet produkt ved destillasjon, ved gjæring med påfølgende destillasjon eller ved annen teknisk prosess.

Med omdestillasjon av sprit, brennevin eller isopropanol forstås i denne lov virksomhet hvorved sprit, brennevin eller isopropanol for å bli renset føres over i dampform og deretter igjen fortettes.

I denne lov forstås med

  • sprit : etanol (etylalkohol), ublandet eller i blanding, som etter lovgivningen ikke kan selges eller nyttes til drikk, samt brennevin tilsatt denatureringsmidler i den hensikt å gjøre det udrikkelig,

  • brennevin : etanol som i henhold til lov kan selges og nyttes til drikk, unntatt vin, fruktvin, mjød og øl . Vin, fruktvin og mjød som inneholder over 22 volumprosent alkohol anses likevel som brennevin.

  • vin : drikk tilvirket av druesaft gjennom alkoholgjæring når den ikke inneholder over 22 volumprosent alkohol,

  • fruktvin : drikk tilvirket av frukt, bær- eller plantesaft gjennom alkoholgjæring når den ikke er tilsatt tilvirket alkohol eller inneholder over 22 volumprosent alkohol,

  • mjød : drikk tilvirket ved gjæring av honning oppløst i vann og tilsatt forskjellige krydderier når den ikke inneholder over 22 volumprosent alkohol,

  • øl : det samme som i lov av 28. juni 1912 om tilvirking, innførsel og beskatning av øl § 1 første ledd.

§ 2.

Tilvirking eller omdestillasjon av sprit, brennevin eller isopropanol kan bare drives av den som Kongen gir bevilling til det og må bare finne sted i anlegg som står under slik kontroll som er bestemt i denne lov og i forskrifter gitt i medhold av den. Bevillingen kan når som helst trekkes tilbake, og den kan gjøres avhengig av vilkår som begrenser så vel omfanget av tilvirkningen som mengden og arten av råstoffer som brukes ved tilvirkningen.

Den som tilvirker eller omdestillerier sprit, brennevin eller isopropanol kan ikke disponere over sin produksjon på annen måte enn ved levering til A/S Vinmonopolet som nevnt i § 6-1 i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Departementet kan på de vilkår det finner å måtte fastsette, dispensere fra denne bestemmelse når en tilvirker foredler sprit videre på en slik måte at alkoholmolekylet omdannes.

Innehaver av bevilling som nevnt i første ledd har regnskapsplikt etter regnskapsloven.

§ 3.

Tilvirking eller omdestillasjon av sprit, brennevin eller isopropanol kan bare skje i godkjente anlegg. Godkjennelse gis av departementet. Melding om nye anlegg eller om forandringer i tidligere godkjente anlegg skal sendes kontrollmyndigheten vedlagt nødvendige beskrivelser og tegninger. Beskrivelser og tegninger kan sendes inn til forhåndsgodkjennelse.

§ 4.

Departementet fører tilsynet med overholdelsen av denne lov. Kontrollører antatt av departementet, eller med dets bemyndigelse av A/S Vinmonopolet, kan til enhver tid på døgnet kreve adgang overalt i virksomhet som omtalt i § 2.

I særlige tilfeller kan departementet anta en av virksomhetens egne funksjonærer som kontrollør, når virksomhetens eier og vedkommende funksjonær samtykker i ordningen.

Kontrolløren skal straks underrette den overordnede kontrollmyndighet om enhver overtredelse av loven eller de forskrifter eller bevillinger som er gitt i henhold til den. Han har ellers taushetsplikt om drifts- og forretningsforhold som han får kjennskap til i sin virksomhet som kontrollør.

Alkoholmengden bestemmes på den måten som departementet fastsetter. Kontrolløren kan uten vederlag ta prøver av sprit, brennevin og isopropanol i kontrolløyemed.

Under utførelsen av sin kontrolltjeneste etter denne lov anses en kontrollør som offentlig tjenestemann i forhold til straffeloven av 22. mai 1902, kap. 11, 12, 33 og 34.

Det er forbudt for kontrollmyndighetens tjenestemann å være økonomisk interessert i virksomhet som tilvirker eller omdestillerer sprit, brennevin eller isopropanol. Som økonomisk interessert anses i denne forbindelse også den som leverer jordbruksprodukter til tilvirker av sprit og brennevin og den som slik virksomhet leverer drank til.

Hvor alminnelige lønnsbestemmelser ikke kommer til anvendelse, fastsettes godtgjørelsen til kontrollmyndighetens tjenestemenn for utførelse av kontrollforretninger av vedkommende departement.

Utgiftene ved kontrollen med tilvirkings- og omdestillasjonsvirksomhetene og de lagre som er knyttet til disse, betales av statskassen.

Utgifter til anskaffelse av apparater til måling av alkoholstyrken eller -mengden i kontrolløyemed svares av vedkommende virksomhet.

De nærmere bestemmelser om kontrollen gis av departementet.

§ 5.

Departementet gir de nærmere bestemmelser om tilvirkings- og omdestillasjonsvirksomhetenes innretning, åpning, drift og lukking.

§ 6.

(Opphevet ved lover 16 juni 1972 nr. 63 og 8 juni 1973 nr. 55.)

§ 7.

For så vidt det utskrives avgift til statskassen på omsetningen av sprit, brennevin, vin, fruktvin, mjød eller isopropanol eller på innholdet av sprit, brennevin, vin, fruktvin, mjød eller isopropanol i andre varer, utferdiger departementet de nærmere bestemmelser om beregningen og oppkrevingen av avgiften, herunder om kontroll.

Departementet kan gi bestemmelse om plikt til å betale renter av avgift som ikke er betalt i rett tid, og om rentegodtgjørelse ved tilbakebetaling av avgift.

§ 8.

I de tilfeller hvor tilvirker i henhold til § 2 annet ledd får departementets samtykke til å disponere over sprit på annen måte enn ved levering til A/S Vinmonopolet som nevnt i § 6-1 i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v., avgjør departementet om tilvirkeren skal svare eller være helt eller delvis fritatt for de avgifter til statskassen som er pålagt om setningen av sprit.

§ 9.

Den som på straffbar måte har overtrådt § 2, 2. ledd eller lov av 4. juni 1954 om sprit, brennevin, vin og isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk m.v. § 7 bokstav c, kan av departementet pålegges å betale inntil det dobbelte av det avgiftsbeløp som påhviler omsetning av det kvantum og slag overtredelsen gjelder.

Hvis vedkommende tidligere er straffet for overtredelse av bestemmelser som nevnt i 1. ledd eller er pålagt forhøyet avgift etter 1. ledd, kan avgiftsbeløpet økes inntil det firedobbelte.

Er det tvil om hvilket kvantum alkohol overtredelsen gjelder, fastsettes dette skjønnsmessig av departementet.

Når særlige grunner taler for det kan departementet helt eller delvis frita for det ansvar noen har pådratt seg etter denne paragraf.

§ 10.

Avgifter til statskassen som omtalt i § 7 på sprit, brennevin, fruktvin, mjød og isopropanol, herunder avgift fastsatt etter § 9, er tvangsgrunnlag for utlegg hos enhver som er ansvarlig for dem.

§ 11.

(Opphevet ved lover 16 juni 1972 nr. 63 og 8 juni 1973 nr. 55.)

§ 12.

Den som uten kontrollmyndighetenes tillatelse fjerner sprit, brennevin eller isopropanol fra tilvirkings- eller omdestillasjonsvirksomhet, eller rettsstridig fjerner sprit, brennevin eller isopropanol som er under transport, straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år for så vidt ikke strengere straff kan brukes på tilfellet.

Er forbrytelsen satt i verk ved straffbart innbrudd, ved gjennomboring, av eller ved vold på beholder eller apparat eller deler eller ledninger som hører til slike, eller ved å åpne, gjøre brudd på eller ta vekk kontrollmyndighetens lås eller segl, straffes den skyldige med fengsel inntil 3 år, for så vidt ikke strengere straff kan brukes på tilfellet. Under særdeles formildende omstendigheter kan bøter anvendes.

§ 13.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne lov eller i medhold av den straffes med bøter, for så vidt forholdet ikke rammes av strengere straffebestemmelser.

§ 14.

Departementet bestemmer hvorledes det skal forholdes med gjenstander og verdier som inndras.

§ 15.

Dersom det ulovlig tas bort sprit, brennevin eller isopropanol fra anlegg som nevnt i § 2, hefter eieren av anlegget for avgift pålagt etter § 9. At den ulovlige unndragelse er utført av arbeidstaker ved anlegget eller av eierens ektefelle, barn eller tjenestefolk eller av bruker av anlegget, fritar ikke eieren for ansvaret med mindre det etter forholdene skjønnes at overtredelsen er skjedd uten hans vitende og vilje. Bruker av anlegget har tilsvarende ansvar som eieren.

Det som er bestemt i foregående ledd gjelder tilsvarende for eier eller bruker av virksomhet som mottar sprit til teknisk eller vitenskapelig bruk, ved overtredelse av lov av 4. juni 1954 om sprit til teknisk og vitenskapelig bruk m.v. § 7, bokstav c.

§ 16.

Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Fra samme tid oppheves lov av 15. august 1908 om tilvirkning, omdestillasjon og beskatning av brændevin m.v.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy