Innhold
Innhold
L24.03.1972 nr. 11

Angrefristloven [OPPHEVET]

Lov om angrefrist ved visse avtaler om forbrukerkjøp mm (angrefristloven)

L24.03.1972 nr. 11 Lov om angrefrist ved visse avtaler om forbrukerkjøp mm (angrefristloven). [OPPHEVET]

§ 1. Virkeområde.

Loven gjelder når kjøperen inngår avtale eller inngir kjøpetilbud (ordre) om forbrukerkjøp, enten

 • a)

  i nærvær av selgeren eller hans representant på annet sted enn et fast utsalgssted for selgeren eller representanten, eller

 • b)

  ved telefonsamtale etter initiativ og oppringing fra selgeren som ledd i telefonsalgsvirksomhet, eller

 • c)

  ved postordresalg.

Loven gjelder på vilkår som nevnt i første ledd tilsvarende for avtale, ordre eller oppdrag om:

 • a)

  forbrukerleie,

 • b)

  ytelse av tjenester, eller

 • c)

  medlemskap i klubber o l hvor det inngås avtale om løpende utgivelser av ikke fastlagt omfang, dog slik at de enkelte bestillinger som ledd i medlemsavtalen ikke omfattes av loven.

Loven gjelder ikke

 • a)

  når den samlede kontraktssum innbefattet frakt- og tilleggskostnader er under 300 kroner,

 • b)

  avtaler om levering av matvarer eller drikkevarer eller andre varer til løpende husholdningsbruk, dersom varene leveres av selgere med fast og regelmessig salgsrute,

 • c)

  avtaler om tjenesteytelser i forbindelse med at tjenesteyter oppsøker forbrukeren etter dennes uttrykkelige anmodning, og avtalen angår en tjenesteytelse som omfattes av forbrukerens henvendelse, eller tjeneste som er direkte forbundet med den førstnevnte tjenesten,

 • d)

  avtaler om oppførelse eller utleie av fast eiendom,

 • e)

  forsikringsavtaler, og

 • f)

  avtaler om verdipapirer.

§ 2. Definisjoner.

Med forbrukerkjøp eller forbrukerleie menes her kjøp eller leie fra en yrkesselger eller yrkesutleier i denne egenskap av ting som etter forholdene framtrer hovedsakelig til personlig bruk for kjøperen eller leietakeren, hans husstand eller omgangsskrets eller til deres personlige formål ellers.

Med avtale om tjenesteytelse menes her avtaler eller oppdrag om bestemte tjenester som tjenesteytere skal utføre i ervervsmessig virksomhet og som etter forholdene framtrer hovedsakelig til personlig bruk for forbrukerne eller deres familie, husstand eller omgangskrets eller til deres personlige formål ellers.

Med postordresalg menes kjøp av ting som skal sendes til kjøperen, dersom selgeren i katalog, brosjyre, annonse eller annen markedsføring har tilbudt å sende tingen etter skriftlig eller telefonisk bestilling og kjøperen har bestilt på denne måte.

§ 3. Angrefristens lengde og utgangspunkt.

Kjøperen kan fragå avtalen eller ordren når han melder fra til selgeren om dette innen utløpet av den 10 dag som følger etter den dag som angis i annet og tredje ledd (angrefrist). Ender fristen på en søndag, lørdag, helgedag eller den 1 eller 17 mai, går den først ut den nærmeste virkedag som følger etter. Det er tilstrekkelig at meldingen er innlevert til postoperatør eller telegrafstasjon før fristen går ut.

Ved avtale om forbrukerkjøp eller forbrukerleie tar angrefristen til å løpe fra den dag kjøperen eller leietakeren har mottatt tingen eller det første vareparti og har fått overlevert formular som nevnt i § 4. Fristen løper likevel senest ut når det er gått 3 måneder fra den dag kjøperen eller leietakeren mottok tingen, selv om vedkommende ikke har fått noe formular.

Ved kjøp av ting som skal tilvirkes eller tilpasses etter kjøperens eget behov, kan det avtales at angrefristen tar til å løpe fra den dag forbrukeren fikk overlevert formular etter § 4. § 3 annet ledd annet punktum gjelder tilsvarende.

Ved avtale om ytelse av tjenester tar angrefristen til å løpe fra den dag forbrukeren fikk overlevert formular etter § 4. Angrefristen løper likevel senest ut når det er gått 3 måneder fra den dag avtalen ble inngått, selv om vedkommende ikke har fått noe formular.

§ 4. Angrefristformular.

Kjøperen skal samtidig med at han inngår avtalen eller inngir ordren, få overlevert et formular som tydelig opplyser om kjøperens rett etter loven. Ved telefonsalg og postordresalg er det tilstrekkelig at formularet sendes sammen med tingen.

Dersom selgeren opptrer ved en representant som ikke har fullmakt eller bare begrenset fullmakt til å inngå avtale, skal formularet også inneholde opplysninger om dette. Det samme gjelder dersom representanten ikke har fullmakt til å gi muntlig tilsagn i tillegg til, eller som avviker fra, den skriftlige ordre eller avtale. Inneholder ikke formularet opplysninger som nevnt i leddet her, kan selgeren ikke gjøre fullmaktsmangelen gjeldende dersom kjøperen med rimelighet kunne gå ut fra at avtalen eller tilsagnet var bindende for selgeren.

Kongen kan gi nærmere regler om innholdet og utformingen av det formular som er nevnt i paragrafen her, herunder om samordningen med legitimasjonsplikten etter lov om handelsvirksomhet § 3-1 fjerde ledd.

§ 5. Gjennomføring av angreretten.

Dersom kjøperen fragår avtalen etter § 3, plikter selgeren å gi tilbake det han har mottatt av vederlaget innen rimelig tid etter at kjøperen har stilt tingen til selgerens rådighet for avhenting. Kan kjøperen ikke levere tingen tilbake i vesentlig samme stand og mengde som han mottok den, kan han bare fragå avtalen dersom det ikke skyldes mangel på tilbørlig omsorg fra hans side at tingen er gått til grunne eller er forringet. Kjøperen kan nekte å utlevere tingen om han ikke samtidig får tilbake sin egen ytelse. Dersom selgeren ikke henter tingen innen 3 måneder fra den dag han fikk melding om at kjøperen har fragått avtalen, tilfaller den kjøperen vederlagsfritt.

Er tingen sendt kjøperen i posten, skal han sende den tilbake på samme måte, såframt selgeren har ordnet med hensiktsmessig pakning og returporto. Forøvrig gjelder første ledd tilsvarende.

Ved postordresalg kan kjøperen ikke vente med å sende tingen til han får tilbake sin egen ytelse, såframt selgeren har ordnet med hensiktsmessig returpakning. Kostnadene med tilbakesending av tingen bæres ved postordresalg av kjøperen med mindre selgeren har misligholdt avtalen. Kjøperen er ikke forpliktet til å innløse sendingen før varen returneres til selgeren. Det er tilstrekkelig at kjøperen innen angrefristen sender et brev til selgeren hvor han opplyser om at han benytter angreretten, legger ved en sjekk eller giro med korrekt returporto, samtidig som han ber postoperatøren returnere varen til selgeren. Forøvrig gjelder første ledd tilsvarende.

Avtaler om ytelse av tjenester kan ikke fragås når tjenesten er påbegynt. Dette gjelder dog ikke når tjenesteyter har oppsøkt forbrukeren i dennes eller en annen forbrukers hjem eller på forbrukerens arbeidssted, eller avtalen er inngått under utflukt arrangert av tjenesteyter. Første og andre ledd, med unntak av første ledd andre punktum, gjelder tilsvarende for varer forbrukeren har mottatt i forbindelse med tjenesten, forutsatt at det ikke medfører kostnader eller vesentlig ulempe for forbrukeren å stille varene til tjenesteyterens disposisjon.

§ 6. Ufravikelighet.

Loven kan ikke fravikes ved avtale til skade for kjøperen.

§ 7. Ikrafttredelse.

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy