Innhold
Innhold
L26.06.1998 nr. 43

Åpningstidsloven [OPPHEVET]

Lov om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven)

L26.06.1998 nr. 43 Lov om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven). [OPPHEVET]

§ 1. Lovens virkeområde

Loven gjelder salg av varer fra fast utsalgssted til forbrukere.

Loven gjelder for Svalbard i den utstrekning Kongen bestemmer.

§ 2. Alminnelige åpningstider

Utsalgssteder skal på ukens første hverdager (mandag – fredag) være lukket fra kl 21.00. De skal være lukket fram til kl 06.00 neste dag.

På dager før søn- og helgedager skal utsalgssteder være lukket fra kl 18.00. De skal være lukket fram til kl 06.00 den nærmest påfølgende hverdag.

På jul-, påske- og pinseaften skal utsalgssteder være lukket fra kl 15.00. 1. og 17. mai skal utsalgssteder være lukket.

Utsalgssteder kan holde åpent mellom kl 14.00 og kl 20.00 de tre siste søndagene før julaften.

§ 3. Utsalgssteder som er unntatt fra § 2

Bestemmelsene om alminnelige åpningstider i § 2 gjelder ikke for:

 • 1.

  utsalgssteder som i det vesentlige selger kiosk- eller dagligvarer , og som har en samlet salgsflate som ikke overstiger 100 kvm,

 • 2.

  utsalgssteder som alene eller i kombinasjon med varer som nevnt i nr 1, i det vesentlige selger bensin, olje og andre varer som er nødvendig for drift av eller vedlikehold av motorkjøretøyer og motorbåter, og som har en samlet salgsflate som ikke overstiger 150 kvm,

 • 3.

  utsalgssteder på campingplasser i campingsesongen,

 • 4.

  utsalgssteder på områder som etter vedtak av fylkesmannen regnes som typiske turiststeder, se fjerde ledd,

 • 5.

  salg fra serveringssted,

 • 6.

  salg ved auksjon,

 • 7.

  salg av utstilte gjenstander fra kunstgallerier o.l.,

 • 8.

  salg fra utstillinger eller varemesser,

 • 9.

  utsalgssteder som i det vesentlige selger blomster, planter og andre hageartikler,

 • 10.

  utsalgssteder som i det vesentlige selger lokale husflids- og souvenirvarer.

Med salgsflate menes gulvflaten i den delen av et utsalgssteds lokale hvor varer beregnet for salg til publikum er synlig utstilt. Lagerrom og oppholdsrom for personale medregnes ikke.

Utsalgssteder som nevnt i nr 1 og nr 2, og som ikke åpenbart oppfyller kravet om salgsflate, skal ved takst eller på annen tilfredsstillende måte kunne dokumentere salgsflatens størrelse. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig ved utsalgsstedet. Mangelfull dokumentasjon medfører at et utsalgssted ikke ansees som unntatt fra de alminnelige åpningstidsbestemmelsene i § 2.

Fylkesmannen kan etter søknad fra kommunen ved forskrift bestemme at et område skal regnes som typisk turiststed for hele året eller deler av året. Som typisk turiststed kan bare regnes område der salget i de aktuelle perioder hovedsakelig skjer til turister.

Departementet kan ved forskrift bestemme at utsalgssteder i terminalbygninger på lufthavner helt eller delvis skal være unntatt fra de alminnelige åpningstider i § 2.

Departementet kan gi forskrifter til nærmere utfylling av § 3.

§ 4. Dispensasjon

Fylkesmannen kan etter søknad gi dispensasjon fra § 2 når det foreligger særlige grunner.

Avgjørelse fattet etter første ledd kan påklages til departementet.

§ 5. Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov, eller bestemmelser gitt i medhold av loven, straffes med bøter.

Medvirkning straffes på samme måte.

§ 6. Ikrafttredelse

Denne lov trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer. Fra samme tidspunkt oppheves lov av 26. april 1985 nr. 20 om lov om åpningstider for utsalgssteder og kommunale forskrifter gitt i medhold av loven.

§ 7. Endringer i andre lover

– – –

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy