Innhold
Innhold
L16.07.1936 nr. 2

Avholdspliktloven [OPPHEVET]

Lov om pliktmessig avhold for personer i visse stillinger fra nytelse av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel

L16.07.1936 nr. 2 Lov om pliktmessig avhold for personer i visse stillinger fra nytelse av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel. [OPPHEVET]

§ 1.

Den som tjenestgjør:

 • a)

  – – –

 • b)

  – – –

 • c)

  – – –

 • d)

  som fører av motorvogn i stilling eller yrke som medfører befordring av personer eller gods,

 • e)

  – – –

må i tjenestetiden ikke nyte alkohol – unntatt øl som ikke inneholder over 2,50 volumprosent alkohol – eller annet berusende eller bedøvende middel.

For personer som nevnt i bokstav – – – d gjelder forbudet også et tidsrom av 8 timer før tjenestetiden begynner, med mindre det blir nødvendig å benytte stedfortreder og det ikke kan gis denne så langt varsel.

§ 2.

Bestemmelsene i § 1 får tilsvarende anvendelse på personer i stilling eller yrke som nevnt i § 1, litra d, dersom de utenfor tjenesten befordrer andre personer eller gods i motorvogn, som benyttes i virksomhet som sammesteds omhandlet.

§ 3.

(Opphevet ved lov 5 mai 2006 nr. 13 (i kraft 1 juli 2006 iflg. res. 5 mai 2006 nr. 478).)

§ 4.

(Opphevet ved lov 5 mai 2006 nr. 13 (i kraft 1 juli 2006 iflg. res. 5 mai 2006 nr. 478).)

§ 5.

(Opphevet ved lov 2 juli 2004 nr. 59 (i kraft 1 jan 2005 iflg. res. 10 des 2004 nr. 1614).)

§ 6.

(Opphevet ved lov 2 juli 2004 nr. 59 (i kraft 1 jan 2005 iflg. res. 10 des 2004 nr. 1614).)

§ 7.

Overtrer noen av de i § 1 bokstav – – – d og § 2 nevnte personer forsettlig eller ved uaktsomhet forbudet i § 1, straffes han med bøter eller fengsel inntil 1 år. Overtredelsen ansees som forseelse.

Like med overtredelse av forbudet i § 1 reknes det at noen som er nevnt i § 1 litra – – – d, i tjenestetiden har større alkoholkonsentrasjon i blodet enn 0,5 promille eller en alkoholmengde i kroppen som kan føre til en så stor alkoholkonsentrasjon, selv om alkoholnytelsen har funnet sted mer enn 8 timer før tjenesten begynte. For de som er nevnt i § 1 litra d, gjelder dette også når de utenfor tjenestetiden under sådan befordring som nevnt i § 2 har større alkoholkonsentrasjon i blodet enn 0,5 promille eller en alkoholmengde i kroppen som kan føre til en så stor alkoholkonsentrasjon. Villfarelse med hensyn til alkoholkonsentrasjonens størrelse utelukker ikke straff.

– – –

I gjentakelsestilfelle kan den skyldige fradømmes retten til for en viss tid eller for bestandig å inneha sådan stilling som han hadde da forseelsen ble begått, eller annen stilling som omhandlet i § 1 bokstav – – – d.

§ 8.

Medvirker nogen som gjør sig næring av å drive herberge (hotell, gjestgiveri, pensjonatvirksomhet og annen utleie av enkeltrum) eller bevertning med mat eller drikke, eller nogen som er i tjeneste hos en sådan, til overtredelse av forbudet i § 1 og § 2, straffes han, forsåvidt medvirkningen skjer under utøvelsen av sådan virksomhet, med bøter og i gjentagelsestilfelle med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder. Har den skyldige rett til salg eller skjenking av rusdrikk, skal han ved tredje gangs gjentagelse fradømmes retten.

På samme måte straffes den som medvirker til overtredelse av forbudet i § 1, litra d og § 2, såfremt medvirkningen består i overdragelse (skjenking) av rusdrikk mot eller uten vederlag.

§ 9.

(Opphevet ved lov 25 juni 2004 nr. 52 (i kraft 1 juli 2005 iflg. res. 1 juli 2005 nr. 787).)

§ 10.

Denne lov trer i kraft straks. Fra samme tid opheves – – –

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy