Innhold
Innhold
L05.05.1995 nr. 19

Barnehageloven 1995 [OPPHEVET]

Lov om barnehager (barnehageloven)

L05.05.1995 nr. 19 Lov om barnehager (barnehageloven). [OPPHEVET]

Kapittel I. Barnehagens formål, innhold og utforming

§ 1. Formål

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier.

Eiere av private barnehager kan i vedtektene bestemme at andre ledd ikke skal gjelde.

Private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske kirke, kan i vedtektene fastsette særlige bestemmelser om livssynsformål.

§ 2. Barnehagens innhold

Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet.

Departementet skal fastsette en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. Samarbeidsutvalget for hver barnehage skal fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.

§ 3. Barnehagens utforming

Barnehagen skal ha lokaler og uteområde som er egnet for formålet ut fra hensynet til barnas alder og oppholdstid. Barna skal ha mulighet for varierte aktiviteter i trygge omgivelser.

Uteområdet skal normalt ligge i umiddelbar tilknytning til barnehagens lokaler.

Kapittel II. Foreldremedvirkning

§ 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna i barnehagen.

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Departementet gir forskrifter om foreldrerådets og samarbeidsutvalgets oppgaver.

§ 5. Felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole

Kommunen kan bestemme at det skal være felles samarbeidsutvalg for kommunal barnehage og grunnskole. Der begge parter ønsker det, kan det etableres tilsvarende ordning for privat barnehage og kommunal eller privat skole. Samarbeidsutvalget settes også i slike tilfeller sammen etter § 4 tredje ledd, men slik at foreldre/foresatte og ansatte fra både barnehagen og skolen skal være representert, jf. lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 11-1 femte ledd.

§ 6. Eierstyre opprettet etter kommuneloven § 11

Dersom kommunestyret oppretter eget styre for kommunale barnehager, jf. kommuneloven § 11, skal minst to representanter for foreldrene være med i styret. Har styret bare tre medlemmer, skal foreldrene ha én representant.

Kapittel III. Ansvar og myndighet

§ 7. Kommunens ansvar

Kommunen har ansvar for utbygging og drift av barnehager i kommunen.

Kommunen har plikt til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall barnehageplasser for barn under opplæringspliktig alder.

Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov.

Barnehager for samiske barn i samiske distrikt skal bygge på samisk språk og kultur.

§ 7a. Samordnet opptaksprosess i kommunen

Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres.

§ 7b. Offentlig tilskudd til private barnehager

Godkjente barnehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlige tilskudd.

Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om hva som menes med likeverdig behandling.

§ 8. Godkjenningsmyndigheten og forvaltning av statens driftstilskudd til private barnehager

Kommunen godkjenner barnehager.

Før kommunen fatter vedtak om godkjenning etter denne lov, skal vilkår stilt i eller med hjemmel i annen lov være klarlagt.

Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.

Kommunen forvalter tilskuddene til private barnehager i kommunen.

§ 8a. Kontantstøtte – kommunens plikt til å føre register

Hver kommune skal opprette og føre register til bruk for trygdekontorene i forbindelse med kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte etter kontantstøtteloven. Registeret kan samkjøres mot trygdekontorets register over mottakere av kontantstøtte.

Registeret skal inneholde opplysninger om:

 • a.

  navn, fødselsnummer og adresse til barn i alderen 1 til 3 år som har barnehageplass med statlig driftstilskudd

 • b.

  navn, fødselsnummer og adresse til den/de barnet bor fast hos

 • c.

  avtalt ukentlig oppholdstid i barnehagen

 • d.

  barnehagens navn, adresse og organisasjonsnummer

 • e.

  tidspunktet for når barnet begynte i barnehagen, når det eventuelt fikk endret oppholdstiden, eller eventuelt sluttet i barnehagen.

Det er ikke tillatt å registrere andre opplysninger enn nevnt i bokstav a-e.

Registerføring skal skje på bakgrunn av innsamlede opplysninger fra barnehageeier. Registeret skal ajourføres månedlig. Kommunen fører kontroll med opplysningene fra barnehageeier.

Alle registrerte opplysninger skal oppbevares fram til barnet fyller 6 år. Opplysningene skal slettes fra registeret måneden etter at barnet fyller 6 år.

De registrerte har rett til å få opplyst hvilke opplysninger om dem selv eller deres barn som er registrert i registeret. Utlevering av opplysninger fra registeret til andre kan bare skje etter skriftlig avtale med den registrerte eller dens foresatte eller dersom utleveringen er hjemlet i lov.

Departementet kan gi regler om opprettelse, føring og sikring av register etter bestemmelsene her.

§ 9. Barn med funksjonshemming

Barn med funksjonshemming skal ha prioritet ved opptak, dersom barnet etter en sakkyndig vurdering er funnet å kunne ha nytte av opphold i barnehage. Den sakkyndige vurderingen skal foretas i samarbeid med den eller de som har foreldreansvaret. Den eller de som har foreldreansvaret avgjør endelig om barnet kan ha nytte av oppholdet.

Kommunen har ansvaret for at barn med funksjonshemming får plass i barnehage.

§ 10. Tilsyn

Kommunen fører det lokale tilsynet med virksomheter etter denne lov. Kommunen skal gi veiledning til barnehager, og kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. Kommunens stengingsvedtak skal sendes fylkesmannen til orientering. Vedtak om retting og stenging kan påklages til fylkesmannen.

Fylkesmannen har veiledningsansvar overfor kommuner og eiere av virksomheter etter denne lov, og kan av eget tiltak føre tilsvarende tilsyn som kommunen.

Fylkesmannens vedtak i første instans kan påklages til departementet.

§ 11. Barnehagemyndighetenes rett til innsyn

Kommunen og fylkesmannen er barnehagemyndighet etter denne lov.

Virksomhetens styrer eller eier plikter å gi barnehagemyndighetene de opplysninger som anses påkrevet for å utøve myndighetenes oppgaver etter denne lov.

Virksomhetens styrer eller eier plikter også å gi barnehagemyndighetene adgang til lokaler der det drives barnehage eller virksomhet som er eller kan være godkjenningspliktige etter denne lov.

§ 11a. Kontantstøtte – barnehageeiers opplysningsplikt

Barnehageeier plikter å gi barnets bostedskommune de opplysninger som er nødvendige for å kunne føre et register som nevnt i § 8a.

Kapittel IV. Godkjenning og vedtekter

§ 12. Godkjenning

Virksomheter som tilfredsstiller gjeldende krav til barnehage har rett til godkjenning.

Godkjente virksomheter skal være registrert i Enhetsregisteret.

Ved godkjenningen fastsetter godkjenningsmyndigheten barnas leke- og oppholdsareal. Det kan settes begrensninger når det gjelder barnas alder og deres daglige eller ukentlige oppholdstid.

§ 13. Godkjenningsplikt

Virksomheter som gir tilsyn og omsorg for barn under opplæringspliktig alder, plikter å søke godkjenning som barnehage når:

 • a.

  virksomheten er regelmessig og flertallet av barna har en ukentlig oppholdstid på mer enn 20 timer, og

 • b.

  antall barn som er tilstede samtidig er 10 eller flere når barna er tre år eller eldre, eventuelt fem eller flere når barna er under tre år, og

 • c.

  tilsynet utføres mot godtgjøring.

Virksomheter etter første ledd må være godkjent før driften settes i gang.

§ 14. Familiebarnehager

Godkjenning av familiebarnehager omfatter både virksomhetens organisering og det enkelte hjem.

Departementet kan gi forskrifter om godkjenning og drift av familiebarnehager. Forskriftene kan fravike bestemmelsene i § 12 andre ledd og § 15 tredje ledd bokstav h.

§ 15. Vedtekter

Enhver barnehage skal ha vedtekter.

Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen.

Vedtektene skal inneholde bestemmelser om:

 • a.

  eierforhold,

 • b.

  formål, dersom eier ønsker særlige bestemmelser om livssyn etter § 1 fjerde ledd,

 • c.

  eventuell reservasjon fra denne lov § 1 andre ledd, jf. tredje ledd,

 • d.

  hvem som er opptaksmyndighet,

 • e.

  opptakskriterier,

 • f.

  opptaksperiode og oppsigelsesfrist,

 • g.

  hvem som fastsetter foreldrebetalingen,

 • h.

  leke- og oppholdsareal pr. barn og

 • i.

  barnehagens åpningstid.

Barnehagens eier fastsetter selv de bestemmelsene i vedtektene som ikke følger av kommunens vilkår for kommunal støtte. Dersom kommunen har satt slike vilkår, skal disse fremgå av vedtektene.

Vedtektene skal henvise til eller gjengi den dokumentasjon barnehagen har for barnehagens internkontrollsystem.

Utkast til vedtekter skal legges frem ved søknad om godkjenning. Endelige vedtekter og vedtektsendringer skal sendes kommunen til orientering.

§ 15a. Foreldrebetaling

Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om foreldrebetaling i barnehagen, herunder søskenmoderasjon og inntektsgradering.

Kapittel V. Personalet

§ 16. Styreren

Hver barnehage skal ha en styrer som har den daglige ledelsen av virksomheten.

Styreren skal ha utdanning som førskolelærer.

Når barnehage og grunnskole er organisert som én virksomhet, kan skolens rektor være styrer for barnehagen.

Kommunen kan i særlige tilfeller gi midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet etter andre ledd. Det kan knyttes vilkår til dispensasjonen. Departementet gir utfyllende forskrifter.

Departementet kan gi forskrifter om varig dispensasjon fra utdanningskravet.

§ 17. Barnehagens øvrige personale

Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer.

Kommunen kan gi midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet. Det kan knyttes vilkår til dispensasjonen. Fylkesmannen kan i særlige tilfeller gi varig dispensasjon fra utdanningskravet. Departementet gir utfyllende forskrifter.

Bemanningen i barnehagen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Departementet gir utfyllende forskrifter om pedagogisk bemanning.

§ 18. Personale som arbeider i barnehagen på nattid

Utdanningskravet i § 17 første ledd gjelder ikke for personer som arbeider i barnehagen på nattid. Kommunen skal godkjenne bemanningsplanen og den enkelte ansettelsen.

Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.

§ 19. Utlysing av stillinger

Barnehagens eier må ikke i utlysingen etter nye arbeidstakere eller på annen måte kreve at søkerne skal gi opplysninger om hvordan de stiller seg til politiske, religiøse eller kulturelle spørsmål, eller om de er medlemmer av lønnstakerorganisasjoner. Eier må heller ikke iverksette tiltak for å innhente slike opplysninger på annen måte.

Disse bestemmelsene gjelder ikke dersom eier har fastsatt særlige bestemmelser om livssyn i barnehagens vedtekter, og opplysningene er begrunnet i stillingens karakter og stillingen er av betydning for gjennomføringen av formålet. I tilfelle slike opplysninger vil bli krevet, må dette angis i utlysingen av stillingen.

§ 20. Politiattest

Den som skal arbeide i barnehage må legge frem tilfredsstillende politiattest. Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn.

Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn, er utelukket fra arbeid i barnehager.

Kommunen kan kreve politiattest etter første ledd også for andre personer som regelmessig oppholder seg i barnehagen.

Departementet gir utfyllende forskrifter til denne paragrafen.

Kapittel VI. Taushetsplikt og opplysningsplikt

§ 21. Taushetsplikt

For virksomheter etter denne lov, gjelder reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 13 til 13f tilsvarende.

§ 22. Opplysningsplikt til sosialtjenesten

Barnehagepersonalet skal gi sosialtjenesten bistand i klientsaker. De skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som bør føre til tiltak fra sosialtjenestens side, og de skal av eget tiltak gi sosialtjenesten opplysninger om slike forhold. Av eget tiltak kan opplysninger bare gis etter samtykke fra klienten, eller så langt opplysningene ellers kan gis uten hinder av taushetsplikt. Opplysninger skal normalt gis av styrer.

§ 23. Opplysningsplikt til barneverntjenesten

Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side.

Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11, § 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jf. samme lov § 4-24. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, plikter barnehagepersonalet å gi slike opplysninger. Opplysninger skal normalt gis av styrer.

Kapittel VII. Forskjellige bestemmelser

§ 24. Øvingsopplæring

Barnehagens eier plikter å stille barnehagen til disposisjon for øvingsopplæring for studenter som tar førskolelærerutdanning.

Barnehagens styrer og pedagogiske ledere plikter å veilede studenter i slik øvingsopplæring.

§ 25. Helsekontroll av barn og personale

Før et barn begynner i barnehage, skal det legges frem erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan slik erklæring gis av barnets foresatte.

Barnehagens personale har plikt til å gjennomgå adekvat tuberkulosekontroll.

§ 26.

Departementet kan gi forskrift om lovens anvendelse på Svalbard og kan fastsette særlige regler under hensyn til de stedlige forhold.

Kapittel VIII. Ikrafttredelse og endringer i andre lover

§ 27. Ikrafttredelse. Endringer i andre lover

I.

Denne lov trer i kraft fra den dag Kongen bestemmer. – – –

II.

Fra den tid loven trer i kraft gjøres følgende endringer i andre lover: – – –

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy