Innhold
Innhold
L31.05.1935 nr. 2

Betalingsutjevningsloven

Lov om betalingsutjevning

L31.05.1935 nr. 2 Lov om betalingsutjevning.

§ 1.

Hvis et fremmed land begrenser eller hindrer overføring av betalingsmidler til Norge, kan Finansdepartementet treffe de bestemmelser som finnes påkrevd for at norske tilgodehavender i vedkommende land kan få dekning ved utjevning i tilgodehavender i Norge.

Dersom det av fremmed land gjennem valutarestriksjoner legges hindringer i veien for det frie varebytte mellem dette land og Norge, kan Finansdepartementet bestemme at landets tilgodehavender i Norge bare kan anvendes til dekning av norske tilgodehavender i vedkommende land og treffe de bestemmelser som finnes påkrevd til gjennemføring herav.

§ 2.

Overtredelse av bestemmelser truffet i medhold av § 1 straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder.

§ 3.

Denne lov trer i kraft straks. – – –.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy