Innhold
Innhold
L29.05.1987 nr. 23

Bibliotekvederlagsloven

Lov om bibliotekvederlag

L29.05.1987 nr. 23 Lov om bibliotekvederlag.

§ 1. Vederlag for utlån m.v.

Opphavere til verk som disponeres til utlån i offentlige bibliotek, skal ytes vederlag gjennom årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Vederlaget ytes kollektivt, og utbetales til slike fond som nevnt i § 4 til støtte for visse opphavergrupper.

§ 2. Beregning av vederlag

Vederlaget beregnes etter en sats for hver utlånsenhet.

For bøker er utlånsenheten ett bind. Departementet kan bestemme hva som ellers skal regnes som utlånsenhet. Ved beregning av antallet utlånsenheter legges til grunn de verk som er utgitt i Norge og som disponeres til utlån ved offentlig bibliotek. Departementet kan bestemme hvilke bibliotek, samlinger m.v. som skal regnes med ved beregningen.

Beregningene skal bygge på statistikk over antallet utlånsenheter som disponeres til utlån i de enkelte bibliotekene, og hvilke typer verk som inngår i disse.

§ 3. Fastsettelse av vederlagssats

Vederlagssatsen (jf. § 2 første ledd) fastsettes etter forhandlinger med en felles sammenslutning som er godkjent av departementet, og som består av organisasjoner som representerer en vesentlig del av norske opphavere på området.

Dersom det ikke oppnås enighet om avtale om vederlagssats, kan hver av partene kreve megling etter nærmere regler fastsatt av departementet.

§ 4. Fordeling til fond

Vederlaget fordeles til fond som forvaltes av de aktuelle opphaverorganisasjoner. Fondenes vedtekter skal være godkjent av departementet.

Fondenes midler kan disponeres til fordel for opphavere, eller til fordel for formål som gjelder vedkommende gruppe opphavere. Ved utbetaling til enkelte opphavere skal det ikke kunne tas hensyn til organisasjonstilhørighet. Til en enkelt opphaver skal det ikke kunne ytes et årlig beløp som overstiger fire ganger folketrygdens grunnbeløp.

Departementet kan fastsette nærmere regler om fordeling av vederlaget og anvendelse av midlene.

§ 5. Ikrafttredelse

Loven trer i kraft straks – – –

Fra samme tidspunkt oppheves – – –

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy