Innhold
Innhold
L03.06.1938 nr. 3

Bisjukdomsloven [OPPHEVET]

Lov om smittsomme sykdommer på bier

L03.06.1938 nr. 3 Lov om smittsomme sykdommer på bier. [OPPHEVET]

§ 1.

Kongen bestemmer hvilke smittsomme sykdommer på bier går inn under denne lov.

§ 2.

Med mindre Kongen bestemmer noe annet, skal en sakkyndig nevnd på 4 medlemmer under kontroll av vedkommende departement ha den umiddelbare ledelse av kampen mot de smittsomme sykdommer på bier. Departementet bestemmer hvordan nevnden skal være sammensatt.

Denne nevnd – bipestnevnden – ansetter tilsynsmenn med kyndighet i sykdommenes behandling og leder deres arbeide efter en av departementet godkjent plan. Tilsynsmennene autoriseres av departementet og har å rette sig efter den til hver tid gjeldende instruks, som likeledes godkjennes av departementet.

Nevnden avgir hvert år innberetning til departementet om sin virksomhet og dens resultater samt sender inn regnskap.

§ 3.

Er det grunn til mistanke om at bier er angrepet av noen smittsom sykdom, som går inn under denne lov, skal eieren snarest mulig melde det til bipestnevnden, nærmeste politimyndighet eller til en av de forannevnte tilsynsmenn. Om mulig bør meldingen ledsages av prøver til undersøkelse.

Den som tar mot melding, sender den straks videre til bipestnevnden, som ved tilsynsmannen kan påby slike midlertidige rådgjerder som må foretas straks for å hindre sykdommen i å bre sig.

§ 4.

De i § 2 nevnte tilsynsmenn har rett til å undersøke bigårder, hvor de har mistanke om at det er smittsom sykdom, samt til å ta med prøver til undersøkelse. Er distriktet efter § 6 erklært smittet, har de denne rett, selv om sådan mistanke ikke foreligger. Nekter eieren dem adgang, kan om nødvendig politiets hjelp påkalles. Siste punktum i foregående paragraf finner tilsvarende anvendelse.

§ 5.

Når det i en bigård er påvist sykdom som går inn under denne lov, kan vedkommende tilsynsmann pålegge eieren å treffe de rådgjerder og iaktta de forholdsregler som finnes nødvendige til helbredelse av biene og forebyggelse av smitte. Tilintetgjørelse av bier, bimateriell eller andre gjenstander må bare finne sted, hvor helbredelse eller betryggende desinfeksjon må ansees umulig eller uforholdsmessig vanskelig.

Utlegg til bekjempelsesmidler såsom sprøitevæsker, desinfeksjonsstoffer og lignende kan helt eller delvis erstattes efter bestemmelse av vedkommende departement. Derimot vil det som regel ikke kunne tilståes godtgjørelse for arbeide eller erstatning for de øvrige rådgjerder, som treffes efter forannevnte bestemmelser, med mindre omkostningene ved iverksettelsen av de gitte påbud er særlig store i forhold til vedkommendes økonomiske evne eller hvor det gjelder tilintetgjørelse av bier og gjenstander som ikke er smittet.

I distrikt hvor det forekommer eller i løpet av de siste 10 år har forekommet smittsomme sykdommer, som går inn under denne lov, kan bipestnevnden påby tilintetgjørelse av brukte halmkuber, voksverk, rammer, yngel- eller skattekasser eller deler av sådant materiell i eller utenfor bigården, når det er grunn til å frykte for at slikt materiell fører med sig smittefare. Når en bikube er utdødd plikter eieren eller den som på hans vegne fører tilsyn med kuben å sørge for at den straks blir rengjort. Voksverket skal fjernes og smeltes om eller oppbevares på betryggende måte i bitett rom. Løs pakning skal fjernes, og kuben skal holdes lukket.

Under tilsynsmannens arbeide i bigården med desinfeksjon og i tilfelle tilintetgjørelse av bier og bimateriell m.v. plikter eieren å yde nødvendig bistand.

Krav på godtgjørelse for utlegg eller arbeide og på erstatning som følger av denne paragraf, tapes hvis de ikke er fremsatt for departementet, bipestnevnden eller en tilsynsmann innen 6 måneder efter at utlegget, arbeidet eller skaden har funnet sted.

Godtgjørelse eller erstatning tilståes ikke dersom skadelidte ved innførsel fra utlandet av smittede bier eller gjenstander, ved overtredelse av gitte forholdsregler eller på annen måte selv har forårsaket skaden.

§ 6.

Kongen kan erklære et nærmere avgrenset område for smittet av sykdom som går inn under denne lov.

Innen sådant område er det forbudt:

 • a.

  Å selge, flytte bort, gi bort samt leie og låne bort bier, svermer og brukte biboliger – med eller uten voksbygning – uten tillatelse av bipestnevnden.

 • b.

  Å avle bidronninger til salg.

 • c.

  Å bruke fôrkopper i det fri eller å la rammer, honningbeholdere, utdødde biboliger med tavlebygning og andre gjenstander som kan overføre smitte, stå slik til at biene kan få adgang til dem.

  Å låne eller låne bort honningslynger eller å bruke felles slynge for flere bigårder.

  Å foreta vokssmelting og vokspressing i fellesskap med andre birøktere.

  Å omsette voks fra bikuber i smittet bigård. Sådanne ubrukbare vokstavler må brennes eller nedgraves sammen med kalk.

Kongen kan, hvor det finnes ubetenkelig, dispensere fra enkelte av disse bestemmelser.

Videre kan Kongen utferdige ytterligere forskrifter for å bekjempe og forebygge utbredelse av den slags smittsomme sykdommer.

§ 7.

Kongen kan beslutte at en eller flere av bestemmelsene i foregående paragraf også skal gjelde i distrikt, hvor smittsomme sykdommer er konstatert, men som ikke er erklært smittet efter § 6.

§ 8.

Kongen kan gi forskrifter om forholdsregler mot smittespredning omfattende kontroll med vokssmelting og vokspressing og med salg og flytning av bier og brukt bimateriell fra et sted til et annet samt med vandrebirøkt.

Slike forskrifter kan gis for hele landet eller for større eller mindre distrikter.

Kongen kan videre forby eller fastsette nærmere vilkår for innførsel av bier, voks og andre gjenstander som kan overføre smitte.

Av andre vernemessige hensyn for birøkten kan Kongen utferdige forskrifter:

 • a)

  – – –

 • b)

  om regulering av vandrebirøkt,

 • c)

  om tiltak for å sikre renparing av dronningbier og annen alsmessig virksomhet.

§ 9.

Undlater eier av bier å utføre det som efter denne lov påligger ham eller er pålagt ham kan vedkommende tilsynsmann la det utføre for hans regning. Beløpet er tvangsgrunnlag for utlegg.

§ 10.

Godtgjørelse og erstatning efter § 5 samt de øvrige utgifter som er forbundet med gjennemføring av denne lov, utredes av statskassen.

§ 11.

Bestemmelsene i denne lov gjelder så langt de passer også for den som har bier i røkt, leie, varetekt eller annen besiddelse.

§ 12.

Overtredelse av denne lov eller de bestemmelser og påbud som er gitt i medhold av den, straffes med bøter.

§ 13.

Denne lov trer i kraft straks.

Fra samme tid opheves lov av 21 juli 1916 om foranstaltninger mot bipest m.v.

De forskrifter og bestemmelser som er gitt efter sistnevnte lov, blir dog fortsatt gjeldende forsåvidt de ikke strider mot bestemmelser i denne lov, inntil de settes ut av kraft eller avløses av nye forskrifter og bestemmelser.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy