Innhold
Innhold
L09.07.1926 nr. 4

Bufeloven [OPPHEVET]

Lov om ansvar for skade på bufe ved hund m.v

L09.07.1926 nr. 4 Lov om ansvar for skade på bufe ved hund m.v. [OPPHEVET]

§ 1.

For skade som hund volder på bufe eller fjærkre, er eieren eller innehaveren av hunden erstatningsansvarlig etter reglene i skadeerstatningsloven § 1-5. Betaler eieren, har han regressrett mot innehaveren. Eier eller innehaver kan ilegges bøter. Gjentas skade ved samme hund i samme persons besittelse skal bøter ilegges. Til offentlig påtale kreves den fornærmedes begjæring.

§ 2.

Hund som finnes i ferd med å jage eller skade bufe i strekning hvor dets eier eller besidder har rett til å la det beite, kan så vel grunneieren som bufeets eier eller besidder og enhver i strekningen havneberettiget straks la drepe på stedet eller innen 3 måneder kreve drept ved namsmyndighetens foranstaltning. Kravet er særlig tvangsgrunnlag for tvangsfullbyrdelse etter tvangsfullbyrdelsesloven kap 13.

Likeledes kan en hund som påtreffes uten ledsager i sådan strekning i den tid bufe beiter drepes eller kreves drept som nevnt. Sistnevnte bestemmelse gjelder dog ikke for hunder som benyttes til rendriften. Enn videre kan et kommunestyre med vedkommende departements approbasjon beslutte at denne bestemmelse ikke skal gjelde i kommunen eller deler derav.

Hvis hund skader fjærfe på sted, hvor dets eier eller besidder har rett til å la det opholde sig, kan den efter foranstaltning av fjærfeets eier eller besidder straks drepes på stedet eller kreves drept som i første ledd anført.

Når hund i medhold av denne paragraf er drept på stedet, plikter den, av hvem eller på hvis foranstaltning dette er gjort, snarest mulig å underrette stedets politi som igjen skal underrette eieren.

§ 3.

Eier eller besidder av hund plikter å sørge for, at denne ikke streifer om uten ledsager i den tid bufe beiter, i strekninger hvor andre enn eieren eller besidderen er beiteberettiget.

Kommunestyret eller fylkestinget kan med vedkommende departements approbasjon bestemme, at enhver eier eller besidder av hund i kommunen eller fylket eller deler av kommunen eller fylket skal holde hunden i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet i den tid bufe beiter. Beslutning herom kan også inneholde bestemmelse om, at visse hunder på grunn av deres rase, størrelse eller forholdene for øvrig ikke skal holdes i bånd, innestengt eller inngjerdet. Likeledes kan kommunestyret beslutte at bestemmelsen i nærværende ledds første punktum ikke skal gjelde hunder, som under lovlig jakt godtgjøres å være ledsaget på forsvarlig måte av eier eller besidder.

Politiet kan i særlige tilfelle frita eier eller besidder av hund fra å holde denne i bånd, innestengt eller inngjerdet.

En avgjørelse hvorved dispensasjon er gitt eller nektet kan når som helst omgjøres, likesom avgjørelsen kan påklages. Politiets avgjørelse kan påklages til fylkesmannen. For dresserte bufehunder hvis bruk nødvendiggjør at de ferdes over større distrikter, kan fylkesmannen gi dispensasjon fra denne bestemmelse for flere kommuner under ett. Klage kan fremføres av hundens eier eller besidder, av 3 i distriktet beiteberettigede eller av kommunen.

Eier eller besidder av hund som overtreder disse bestemmelser eller de i medhold av denne paragraf gitte bestemmelser kan straffes med bøter.

Foranstående bestemmelser gjelder ikke hunder som benyttes til rendriften.

§ 4.

For tidsspille, bryderi, utlegg og annet tap, som forvoldes ved de i §§ 1 og 2 omhandlede tilfelle plikter hundens eier eller besidder å yde erstatning.

Gjøremål som i denne loven er tillagt politiet, skal i lensmannsdistrikt hvor lensmannen har polititjeneste, tilligge lensmannen hvis departementet ikke fastsetter noe annet.

All erstatning etter denne lov bestemmes, i mangel av mindelig overenskomst, ved skjønn avholdt overensstemmende med § 11, 1. ledd i lov om ymse beitespørsmål av 16. juni 1961 med endring av 18. juni 1965, kfr. dog straffeprosessloven § 256 og kapittel 29.

§ 5.

(Opphevelsesbestemmelse).

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy