Innhold
Innhold
L27.06.1958 nr. 1

Ekspropriasjonslov for Pasvikelva [OPPHEVET]

Lov om rett for den norske stat til å foreta ekspropriasjon for gjennomføring av overenskomst av 18 desember 1957 mellom Norge og Sovjet-Samveldet om utnytting av vannkraften i Pasvikelven

L27.06.1958 nr. 1 Lov om rett for den norske stat til å foreta ekspropriasjon for gjennomføring av overenskomst av 18 desember 1957 mellom Norge og Sovjet-Samveldet om utnytting av vannkraften i Pasvikelven. [OPPHEVET]

§ 1.

For å oppfylle forpliktelser som Norge har etter overenskomst med Sovjet-Samveldet om utnytting av vannkraften i Pasvikelven, kan den norske stat etter bestemmelse av Kongen kreve avstått mot erstatning eiendomsrett eller bruksrett til bebygd eller ubebygd grunn og til bygning eller annen innretning som er fast knyttet til grunnen, samt stifte, endre, overføre eller avløse servitutt eller annen rett i slik eiendom, og herunder forby at eiendommen blir utnyttet på bestemt måte.

§ 2.

For tvangsinngrep etter denne lov gjelder for øvrig de samme regler som for tvangsinngrep som foretas med hjemmel i vassdragslovens § 62.

§ 3.

Denne lov trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy