Innhold
Innhold
L22.05.1981 nr. 23

Embedsedloven

Lov om embedsed etter Grunnloven § 21

L22.05.1981 nr. 23 Lov om embedsed etter Grunnloven § 21.

§ 1.

Ved utnevning i embete kan forsikring avgis istedenfor ed dersom den som utnevnes hører til et trossamfunn som ut fra sin bekjennelse eller religiøse oppfatning ikke tillater ed. Det samme gjelder dersom avleggelse av ed strider mot vedkommendes egen religiøse oppfatning, eller vedkommende ikke tror på en allmektig og allvitende Gud.

§ 2.

Departementet kan frita en person som ikke er norsk borger fra plikten til å avlegge ed eller forsikring etter reglene i Grunnloven § 21, såfremt han risikerer å tape sitt fremmede statsborgerskap ved å avlegge slik ed eller forsikring, eller dersom andre særlige grunner foreligger.

§ 3.

Ved utnevnelse i embete må ed eller forsikring etter Grunnloven § 21 være gitt før embetsbrev blir utferdiget og før vedkommende tiltrer embetet. Dersom ed eller forsikring ikke er gitt innen en frist som departementet fastsetter, faller utnevnelsen bort.

II

Loven tar til å gjelde straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy