Innhold
Innhold
L19.06.1992 nr. 61

Endringslov angående allmenninger m.v

Lov om opphevelse av og endringer i gjeldende lovgivning om allmenninger m.v

L19.06.1992 nr. 61 Lov om opphevelse av og endringer i gjeldende lovgivning om allmenninger m.v.

II. Privatallmenninger

I forbindelse med lovens ikrafttredelse eller senere kan departementet gi nødvendige bestemmelser om valg av styreorgan for bruksrett i privatallmenning, og om hvilke funksjoner og myndighet slike styreorgan skal ha. Med privatallmenning menes allmenning hvor eiendomsretten tilligger færre enn halvparten av de jordbrukseiendommer som fra gammel tid har bruksrett i allmenningen.

III. Ikrafttredelse

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy