Innhold
Innhold
L09.12.1966 nr. 3

Endringslov om pensjon for fiskere[OPPHEVET]

Lov om endringer i lov av 28 juni 1957 om pensjonstrygd for fiskere

L09.12.1966 nr. 3 Lov om endringer i lov av 28 juni 1957 om pensjonstrygd for fiskere. [OPPHEVET]

II.

Denne lov trer i kraft 1 januar 1967.

Ved gjennomføringen av bestemmelsene i denne lov gjelder følgende overgangsbestemmelser:

  • a.

    Enke som har løpende enkepensjon 1 januar 1967 har fortsatt rett til enkepensjon etter 1 januar 1967 i den utstrekning summen av utbetalt enkepensjon fra pensjonstrygden og enkepensjon fra enke- og morstrygden før 1 januar 1967 overstiger den enkepensjon som enken får utbetalt etter loven om folketrygd fra 1 januar 1967.

– – –

  • c.

    Enke som har løpende overgangsstønad 1 januar 1967, eller som tidligere har hatt overgangsstønad, skal fra fylte 60 år ha rett til enkepensjon fra pensjonstrygden i den utstrekning den overstiger enkepensjon som enken får utbetalt etter loven om folketrygd.

  • d.

    Det er et vilkår for tilståelse av enkepensjon etter 1 januar 1967 at enken setter fram krav om ytelser etter loven om folketrygd.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy