Innhold
Innhold
L09.12.1966 nr. 2

Endringslov om pensjon for skogsarbeidere [OPPHEVET]

Lov om endringer i lov av 3 desember 1951 om pensjonstrygd for skogsarbeidere

L09.12.1966 nr. 2 Lov om endringer i lov av 3 desember 1951 om pensjonstrygd for skogsarbeidere. [OPPHEVET]

I.

I lov av 3 desember 1951 om pensjonstrygd for skogsarbeidere gjøres følgende endringer: – – –

II.

Denne lov trer i kraft 1 januar 1967.

Fra samme dato oppheves lov av 6 april 1962 om tillegg til lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser av 6 juli 1957.

Ved gjennomføringen av bestemmelsene i denne lov gjelder følgende overgangsbestemmelser:

 • a.

  Pensjonist som har løpende alderspensjon med ventetillegg pr. 1 januar 1967 skal fortsatt få utbetalt ventetillegget etter 1 januar 1967. Ventetillegget utbetales også etter fylte 70 år.

  Skogsarbeider som ikke har løpende alderspensjon 1 januar 1967, men som på nevnte tidspunkt opparbeider ventetillegg, skal fortsatt ha rett til å opparbeide ventetillegg i samsvar med tidligere gjeldende bestemmelser. Fra det tidspunkt alderspensjonen tas ut, gjelder bestemmelsene i første ledd tilsvarende.

  – – –

 • c.

  Enke som har løpende enkepensjon 1 januar 1967 har fortsatt rett til enkepensjon etter 1 januar 1967 i den utstrekning summen av utbetalt enkepensjon fra pensjonstrygden og enkepensjon fra enke- og morstrygden før 1 januar 1967 overstiger den enkepensjon som enken får utbetalt etter loven om folketrygd fra 1 januar 1967.

  – – –

  Enke som har løpende overgangsstønad 1 januar 1967, eller som tidligere har hatt overgangsstønad, skal fra fylte 55 år ha rett til enkepensjon fra pensjonstrygden i den utstrekning den overstiger enkepensjon som enken får utbetalt etter loven om folketrygd.

  Det er et vilkår for tilståelse av enkepensjon etter 1 januar 1967 at enken setter fram krav om ytelser etter loven om folketrygd.

  – – –

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy