Innhold
Innhold
L10.06.2005 nr. 49

Endringslov til menneskerettslova

Lov om endringar i menneskerettslova (inkorporasjon av protokoll nr. 13 og 14 til den europeiske menneskerettskonvensjon)

L10.06.2005 nr. 49 Lov om endringar i menneskerettslova (inkorporasjon av protokoll nr. 13 og 14 til den europeiske menneskerettskonvensjon).

I

I lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett vert det gjort følgjande endringar:

§ 2 nr. 1 skal lyde:

1. Europarådets konvensjon 4. november 1950 om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter som endret ved ellevte protokoll 11. mai 1994 og fjortende protokoll 13. mai 2004 , med følgende tilleggsprotokoller:

 • a.

  Protokoll 20. mars 1952,

 • b.

  Fjerde protokoll 16. september 1963 om beskyttelse av visse rettigheter og friheter som ikke allerede omfattes av konvensjonen og av første tilleggsprotokoll til konvensjonen,

 • c.

  Sjette protokoll 28. april 1983 om opphevelse av dødsstraff,

 • d.

  Syvende protokoll 22. november 1984,

 • e.

  Trettende protokoll 21. februar 2002 om avskaffelse av dødsstraff under enhver omstendighet, ,

II

Lova tek til å gjelde frå den tid Kongen fastset. Kongen kan fastsetje at dei ulike endringane skal ta til å gjelde til ulik tid.

Protocol No. 13 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, concerning the Abolition of the Death Penalty in All Circumstances (autentisk engelsk tekst)

– – –

Protokoll nr. 13 til Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, om avskaffelse av dødsstraff under enhver omstendighet (norsk oversettelse)

– – –

Protocol No. 14 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, amending the control system of the Convention (autentisk engelsk tekst)

Strasbourg, 13.V.2004

Preamble

The member States of the Council of Europe, signatories to this Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 4 November 1950 (hereinafter referred to as «the Convention»),

Having regard to Resolution No. 1 and the Declaration adopted at the European Ministerial Conference on Human Rights, held in Rome on 3 and 4 November 2000;

Having regard to the Declarations adopted by the Committee of Ministers on 8 November 2001, 7 November 2002 and 15 May 2003, at their 109th, 111th and 112th Sessions, respectively;

Having regard to Opinion No. 251 (2004) adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on 28 April 2004;

Considering the urgent need to amend certain provisions of the Convention in order to maintain and improve the efficiency of the control system for the long term, mainly in the light of the continuing increase in the workload of the European Court of Human Rights and the Committee of Ministers of the Council of Europe;

Considering, in particular, the need to ensure that the Court can continue to play its pre-eminent role in protecting human rights in Europe,

Have agreed as follows:

– – –

Final and transitional provisions

Article 18.

1. This Protocol shall be open for signature by member States of the Council of Europe signatories to the Convention, which may express their consent to be bound by

 • a.

  signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or

 • b.

  signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.

2. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 19.

This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which all Parties to the Convention have expressed their consent to be bound by the Protocol, in accordance with the provisions of Article 18.

Article 20.

1. From the date of the entry into force of this Protocol, its provisions shall apply to all applications pending before the Court as well as to all judgments whose execution is under supervision by the Committee of Ministers.

2. The new admissibility criterion inserted by Article 12 of this Protocol in Article 35, paragraph 3.b of the Convention, shall not apply to applications declared admissible before the entry into force of the Protocol. In the two years following the entry into force of this Protocol, the new admissibility criterion may only be applied by Chambers and the Grand Chamber of the Court.

Article 21.

The term of office of judges serving their first term of office on the date of entry into force of this Protocol shall be extended ipso jure so as to amount to a total period of nine years. The other judges shall complete their term of office, which shall be extended ipso jure by two years.

Article 22.

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe of:

 • a.

  any signature;

 • b.

  the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;

 • c.

  the date of entry into force of this Protocol in accordance with Article 19; and

 • d.

  any other act, notification or communication relating to this Protocol.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Strasbourg, this 13th day of May 2004, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe.

Protokoll nr. 14 til konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, om endring av konvensjonens kontrollsystem (norsk oversettelse)

Strasbourg 13. mai 2004

Fortale

De medlemsstater i Europarådet som har undertegnet denne protokoll til Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, undertegnet i Roma 4. november 1950 (heretter kalt «konvensjonen»);

som viser til resolusjon nr. 1 og erklæringen vedtatt på den europeiske ministerkonferansen om menneskerettigheter holdt i Roma 3. og 4. november 2000;

som viser til erklæringene vedtatt på Ministerkomiteens 109., 111. og 112. sesjon henholdsvis 8. november 2001, 7. november 2002 og 15. mai 2003;

som viser til uttalelse nr. 251 (2004) vedtatt av Europarådets parlamentarikerforsamling 28. april 2004;

som tar i betraktning at det er et presserende behov for å endre visse bestemmelser i konvensjonen for å kunne opprettholde og bedre kontrollsystemets effektivitet på lengre sikt, hovedsakelig på bakgrunn av den stadig økende arbeidsbyrden som hviler på Den europeiske menneskerettsdomstol og Europarådets ministerkomité;

som særlig tar i betraktning at det er nødvendig å sikre at Domstolen fortsatt kan spille sin ledende rolle med hensyn til vern av menneskerettighetene i Europa;

er blitt enige om følgende:

– – –

Sluttbestemmelser og overgangsbestemmelser

Artikkel 18.

1. Denne protokoll skal være åpen for undertegning av de medlemsstater i Europarådet som har undertegnet konvensjonen, og som kan gi sitt samtykke til å være bundet av den ved

 • a.

  undertegning uten forbehold med hensyn til ratifikasjon, godtakelse eller godkjenning; eller

 • b.

  undertegning med forbehold om ratifikasjon, godtakelse eller godkjenning, etterfulgt av ratifikasjon, godtakelse eller godkjenning.

2. Ratifikasjons-, godtakelses- eller godkjenningsdokumentene skal deponeres hos Europarådets generalsekretær.

Artikkel 19.

Denne protokoll trer i kraft den første dagen i den måned som følger etter utløpet av en periode på tre måneder regnet fra den dag alle parter i konvensjonen har gitt sitt samtykke til å være bundet av protokollen i samsvar med bestemmelsene i artikkel 18.

Artikkel 20.

1. Fra den dag denne protokoll trer i kraft, skal dens bestemmelser få anvendelse på alle klager som verserer for Domstolen, samt på alle dommer der Ministerkomiteen har tilsyn med fullbyrdelsen.

2. Det nye kravet med hensyn til hvorvidt en individklage kan prøves, innsatt ved artikkel 12 i denne protokoll i artikkel 35 avsnitt 3 b i konvensjonen, får ikke anvendelse på klager som Domstolen har erklært kan prøves før protokollen trådte i kraft. De to første årene etter at denne protokoll er trådt i kraft, er det bare Domstolens kamre og storkammer som kan anvende det nye kravet med hensyn til prøving av individklager.

Artikkel 21.

Embetsperioden for dommere som er inne i sin første embetsperiode den dag denne protokoll trer i kraft, skal automatisk forlenges til ni år til sammen. De øvrige dommerne skal fullføre sin embetsperiode, som automatisk forlenges med to år.

Artikkel 22.

Europarådets generalsekretær skal underrette medlemsstatene i Europarådet om

 • a.

  enhver undertegning ;

 • b.

  deponering av ethvert ratifikasjons-, godtakelses- eller godkjenningsdokument ;

 • c.

  datoen da denne protokoll trer i kraft i samsvar med artikkel 19; og

 • d.

  enhver annen handling, underretning eller meddelelse som angår denne protokoll.

Som bekreftelse på dette har de undertegnede, som er gitt behørig fullmakt til det, undertegnet denne protokoll.

Utferdiget i Strasbourg den 13. mai 2004 på engelsk og fransk, med samme gyldighet for begge tekster, i ett enkelt eksemplar, som skal deponeres i Europarådets arkiver. Europarådets generalsekretær skal oversende bekreftede kopier til hver av Europarådets medlemsstater.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy