Innhold
Innhold
L20.03.1992 nr. 26

Endringslov til petroleumsskatteloven av 1992

Lov om endringer i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v

L20.03.1992 nr. 26 Lov om endringer i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.

I lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. gjøres følgende endringer: – – –

III. Overgangsbestemmelser.

A.

Overgangsbestemmelser om friinntekt og produksjonsgodtgjørelse m.v.:

 • 1.

  Friinntekt etter petroleumsskatteloven § 5 tredje ledd beregnes for utgifter til erverv av driftsmiddel pådratt 1. januar 1992 eller senere. Videre beregnes friinntekt etter § 5 tredje ledd for utgifter pådratt i inntektsårene 1987-1991 til erverv av produksjonsanlegg for utvinning av petroleum fra forekomst som omfattes av plan for utbygging og drift forelagt departementet til godkjennelse etter 1. januar 1986. For utgifter nevnt i foregående punktum beregnes friinntekt etter reglene i § 5 tredje ledd i 6 år fra og med inntektsåret 1992.

 • 2.

  Beregnet friinntekt av kostpris for driftsmidler ervervet før 1. januar 1987 kan, i den utstrekning den ikke er kommet til fradrag, føres til fradrag i senere år ved utligning av særskatt med tre femdeler av beløpet som gjenstår pr. 1. januar 1992.

 • 3.

  Beregnet produksjonsgodtgjørelse kan, i den utstrekning den ikke er kommet til fradrag, føres til fradrag i senere år ved utligning av særskatt med tre femdeler av beløpet som gjenstår pr. 1. januar 1992.

 • 4.

  Det beregnes ikke friinntekt etter petroleumsskatteloven § 5 tredje ledd for investering som gir friinntekt etter § 6 i lov av 23. desember 1983 nr. 76.

 • 5.

  Når det som vilkår fastsatt i vedtak om samtykke i de skattemessige virkninger av overdragelse eller overføring som nevnt i § 10 første ledd er bestemt at et nærmere angitt beløp skal føres til fradrag i et inntektsår etter 1991 bare med virkning for ordinær selskapsskatt, skal beløpet ved ligningen for vedkommende inntektsår multipliseres med forholdet mellom tallet 0,508 og den ordinære selskapsskattesats som fastsettes for inntektsåret.

B.

Endringer i overgangsbestemmelsene om avskrivninger og friinntekt i lov av 19. desember 1986 nr. 73: – – –

C.

Overgangsbestemmelse til petroleumsskatteloven § 3 f:

Gevinster avsatt betinget etter pskl. § 3 f pr. 1. januar 1992 føres inn på gevinst- og tapskontoen jf. pskl. § 3 f. Stillet sikkerhet etter § 3 f tredje ledd frigis 1. januar 1992.

IV. Ikrafttredelse.

Endringene under I, II og III trer i kraft med virkning fra og med 1. januar 1992. Endringen i § 3 f får virkning for driftsmidler som realiseres 1. januar 1992 eller senere.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy